ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αλφαβητική Αναζήτηση

Αα
Ββ – Δδ
Εε
Ζζ – Λλ
Μμ – Φφ
Χχ – Ωω

• Αα
Άδεια εργασίας αλλοδαπού πολίτη ως ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΗΣ
Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης ή Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Χορού ή μεταβίβασης αδείας ή μετεγκατάστασης Σχολής Ν.Π.Δ.Δ
Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης ή Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Χορού ή μεταβίβασης αδείας ή μετεγκατάστασης Σχολής Ν.Π.Ι.Δ
Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης ή Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Χορού ή μεταβίβασης αδείας ή μετεγκατάστασης Σχολής Φυσικού Προσώπου
Άδεια Τομής Οδοστρώματος
Άδειες Διέλευσης Οχημάτων
Αδειοδότηση βιομηχανικών – βιοτεχνικών μονάδων επαγγελματικών εργαστηρίων και γενικά μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων
Αδειοδότηση διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου
Αδειοδότηση εγκαταστάσεων ή μονάδων λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών (εγκαταστάσεις sevezo)
Αδειοδότηση εγκατάστασης και λειτουργίας για ίδια χρήση ενεργειακών συστημάτων θ/ψ χώρων μέσω εκμετάλλευσης της θερμότητας γεωλογικών σχηματισμών και νερών, επιφανειακών και υπόγειων που δεν χαρακτηρίζονται γεωθερμικό δυναμικό
Αδειοδότηση εκμετάλλευσης φυσικών πόρων – ορυκτού πλούτου
Αδειοδότηση εμφιάλωσης υγραερίου
Αδειοδότηση κέντρων αποθήκευσης και διανομής (κ.α.δ.)
Αδειοδότηση λειτουργίας εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής
Αδειοδότηση πωλητή πετρελαίου θέρμανσης
Αδειοδότηση συνεργείων συντήρησης ανελκυστήρων
Αίτηση για κατάθεση αναφοράς – καταγγελίας για θέματα Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
Αίτηση για πληροφόρηση για θέματα σχετικά με την Βιομηχανία, την Ενέργεια και τους Φυσικούς Πόρους
Αίτηση για πληροφόρηση και αναζήτηση εγγράφων σχετικών με τις αρμοδιότητες της Δ/νσης
Αίτηση για τον καθορισμό νέας λατομικής περιοχής
Αίτηση για τροποποίηση των ορίων ενεργοποιημένης λατομικής περιοχής ή της χωροταξικής κατανομής εντός αυτής
Αίτηση δήλωσης μεταβολής κατεχόμενων κυψελών
Αίτηση εγγραφής στο εθνικό ηλεκτρονικό μελισσοκομικό μητρώο
Αίτηση ιδιοκτήτη για έγκριση πρόσληψης διδασκόντων Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού
Αίτηση ιδιοκτήτη για έγκριση πρόσληψης Δ/ντή της Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού
Αίτηση Φορέα: αναφορικά με τη στήριξη και συνδιοργάνωση
πολιτιστικών εκδηλώσεων με τη συμμετοχή της Περιφέρειας η οποία συνοδεύεται
από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία δηλώνουν και καταδεικνύουν
σημαντικά στοιχεία των αιτούντων φορέων

Ακινησία επαγγελματικών οχημάτων – (ΑΚ14)
ΑΚ26 – Οριστική διαγραφή ΔΙΧ, ΦΙΧ με ΜΒ > 3,5 Τ και ΛΙΧ
ΑΚ27 – Επιστροφή αφαιρεθέντων στοιχείων κυκλοφορίας από Τροχαία
ΑΚ28 – Άρση ακινησίας ΦΙΧ – ΛΙΧ – ΔΧ
ΑΚ29 – Μεταβίβαση Φ.Ι.Χ. – Λ.Ι.Χ. με ταυτόχρονη έκδοση άδειας κυκλοφορίας
Αλλαγή άδειας κυκλοφορίας λόγω αλλαγής κινητήρα οχήματος – (ΑΚ11)
Αλλαγή αμαξώματος φορτηγού – (Τ39)
Αλλαγή κινητήρα οχήματος – (Τ38)
Αλλαγή στοιχείων αγρότη καταναλωτή στο τιμολόγιο της ΔΕΗ
Αλλαγή χρώματος οχήματος – (ΑΚ10)
Αμοιβαία μεταφορά φαρμακείων
Αναγγελία ανανέωσης λειτουργίας στεγασμένου πλυντηρίου – λιπαντηρίου επιβατικών αυτοκινήτων – (Τ07Γ)
Αναγγελία ανανέωσης λειτουργίας στεγασμένου σταθμού επιβατικών αυτοκινήτων – (Τ09Γ)
Αναγγελία ανανέωσης λειτουργίας υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων – (Τ08Γ)
Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α (Χωρίς εξετάσεις) – (Τ15)
Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου B (Χωρίς εξετάσεις) – (Τ16)
Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Ραδιοτεχνίτη (Με εξετάσεις) – (Τ14Α)
Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Ραδιοτεχνίτη (Χωρίς εξετάσεις) – (Τ14Β)
Αναγγελία Έναρξης Επαγγέλματος Τεχνίτη Αερίων Καυσίμων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων – (Τ32)
Αναγγελία Έναρξης Επαγγέλματος Τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών & μοτοποδηλάτων (Για εκμεταλλευτές συνεργείου με τίτλο σπουδών) – (Τ30)
Αναγγελία Έναρξης Επαγγέλματος Τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών & μοτοποδηλάτων (Για εκμεταλλευτές συνεργείου χωρίς τίτλο σπουδών) – (Τ31)
Αναγγελία Έναρξης Επαγγέλματος Τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών & μοτοποδηλάτων (Για κατόχους τίτλου σπουδών ΤΕΛ, ΤΕΕ Α & Β κύκλου, ΕΠΑΣ, Μέσης Τεχνικής Σχολής) – (Τ28)
Αναγγελία Έναρξης Επαγγέλματος Τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών & μοτοποδηλάτων (Για πτυχιούχους ή τεχνολόγους Μηχανικούς αυτοκινήτων) – (Τ27)
Αναγγελία Έναρξης Επαγγέλματος Τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών & μοτοποδηλάτων (Για υπαλλήλους σε συνεργεία χωρίς άδεια (μέχρι 16/01/2015) – (Τ33)
Αναγγελία Έναρξης Επαγγέλματος Τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών & μοτοποδηλάτων (Χωρίς πτυχίο, με βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης) – (Τ29)
Αναγγελία έναρξης λειτουργίας Εργαστηρίου Αισθητικής
Αναγγελία έναρξης λειτουργίας Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας
Αναγγελία έναρξης λειτουργίας ΙΚΤΕΟ – (Τ10)
Αναγγελία έναρξης λειτουργίας καταστήματος οπτικών ειδών και τμήματος φακών επαφής
Αναγγελία έναρξης λειτουργίας Μονάδας Αδυνατίσματος/Διαιτολογικής Μονάδας
Αναγγελία έναρξης λειτουργίας Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών
Αναγγελία έναρξης λειτουργίας Οδοντοτεχνικού Εργαστηρίου
Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων – (Τ12)
Αναγγελία έναρξης λειτουργίας σταθμού φορτηγών αυτοκινήτων για την φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων άνευ αντλιών καυσίμων – (Τ11)
Αναγγελία έναρξης λειτουργίας στεγασμένου πλυντηρίου – λιπαντηρίου αυτοκινήτων – (Τ07Α)
Αναγγελία έναρξης λειτουργίας στεγασμένου σταθμού αυτοκινήτων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων – (Τ09Α)
Αναγγελία έναρξης λειτουργίας συνεργείου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων,μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων – (Τ06Α)
Αναγγελία έναρξης λειτουργίας υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων – (Τ08Α)
Αναγγελία Έναρξης Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.)
Αναγγελία μεταβίβασης λειτουργίας συνεργείου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων – (Τ06Β)
Αναγγελία μεταβολής κατόχου στεγασμένου πλυντηρίου – λιπαντηρίου επιβατικών αυτοκινήτων – (Τ07Β)
Αναγγελία μεταβολής κατόχου στεγασμένου σταθμού αυτοκινήτων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων – (Τ09Β)
Αναγγελία μεταβολής κατόχου υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων – (Τ08Β)
– Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης κατηγορίας 1 και 2 – (Τ51)
Αναγγελίες
Αναδοχή
Αναζήτηση ριζών
Ανάκληση άδειας / βεβαίωσης λειτουργίας ιδιωτικού φορέα ΠΦΥ (Εργαστήριο ή κατάστημα)
Ανάκληση αδείας οδικού μεταφορέα – (ΑΚ30)
Ανανέωση άδειας οδήγησης (Για τους άνω των 65 και έως 80 ετών καθώς και Επαγγελματίες)
Ανανέωση άδειας οδήγησης (Για τους 80 ετών και άνω,οδηγών ειδικών περιπτώσεων (κωφαλάλων, δυσλεκτικών, με κινητικό πρόβλημα)
Ανανέωση άδειας οδήγησης για ιατρικούς λόγους
Ανανέωση Άδειας Ραδιοερασιτέχνη – Ραδιοερασιτεχνικού Σταθμού – (Τ13Β)
Ανανέωση Ειδικής Άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ( ΤΑΞΙ & ΕΙΔΜΙΣΘ) – (ΑΟ20)
Ανανέωση και Τροποποίηση Άδειας Ραδιοερασιτέχνη – Ραδιοερασιτεχνικού Σταθμού – (Τ13Δ)
Ανανέωση του Π.Ε.Ι. (κωδ. 95) επαγγελματικής άδειας οδήγησης – (ΑΟ12)
Αναπτυξιακοί νόμοι: 3299/2004, 3908/2011, 4399/2016
Ανταλλαγή ισχύουσας Άδειας Οδήγησης που εκδόθηκε από την Δημοκρατία της Αλβανίας, Σερβίας σε αντίστοιχης κατηγορίας Ελληνική άδεια οδήγησης – (ΑΟ16)
Ανταλλαγή κατηγορίας Β που εκδόθηκε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σε Ελληνική – (ΑΟ26)
Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος ή αναγγελίας έναρξης επαγγέλματος λόγω φθοράς ή απώλειας – (Τ26)
Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας – (ΑΚ02)
Αντίγραφο άδειας οδήγησης λόγω απώλειας, κλοπής, φθοράς – (ΑΟ06)
Αντικατάσταση αδείας κυκλοφορίας λόγω κλοπής, απώλειας, φθοράς ή καταστροφής Μηχανήματος Έργων (Μ.Ε.) και οχήματος ειδικής κατηγορίας
Αντικατάσταση άδειας οδήγησης με νέου τύπου
Αντικατάσταση Δ.Χ. & έκδοση άδειας κυκλοφορίας
Αντικατάσταση Παλαιών Αδειών
Αντικατάσταση πινακίδων – (ΑΚ09)
Αντικατάσταση πινακίδων κυκλοφορίας λόγω κλοπής, απώλειας, φθοράς ή καταστροφής Μηχανήματος Έργων (Μ.Ε.) και οχήματος ειδικής κατηγορίας
Αντικατάσταση πτυχίου χειριστού γεωργικού μηχανήματος λόγω απώλειας ή φθοράς
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Απογραφή – ταξινόμηση νέου (ανάριθμου) Ε.Ι.Χ. – Δ.Ι.Κ. – (ΑΚ01)
Αποχαρακτηρισμός οχήματος Δημοσίας Χρήσης – (ΑΚ15)
Άρση ακινησίας ΦΙΧ – ΛΙΧ – ΔΧ – (ΑΚ28)
Άρση παρακράτησης κυριότητας – (ΑΚ12)
Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης
Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης ερασιτεχνικών κατηγοριών (ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β) – (ΑΟ01)
Άσκηση του Επαγγέλματος Αισθητικού
Άσκηση του Επαγγέλματος Βοηθού Νοσηλευτή/τριας
Άσκηση του Επαγγέλματος Βοηθού Οδοντιατρείου
Άσκηση του Επαγγέλματος Βοηθού Οδοντοτεχνίτη
Άσκηση του Επαγγέλματος Βοηθού Φαρμακείου
Άσκηση του Επαγγέλματος Δημόσιας Υγιεινής
Άσκηση του Επαγγέλματος Διαιτολόγου – Διατροφολόγου
Άσκηση του Επαγγέλματος “Διασώστης-Πλήρωμα ασθενοφόρου”
Άσκηση του Επαγγέλματος Ειδικού Προθετικών & Ορθωτικών Κατασκευών
Άσκηση του Επαγγέλματος Επισκέπτη/τριας Υγείας
Άσκηση του Επαγγέλματος Εργοθεραπευτή/τριας
Άσκηση του Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού
Άσκηση του Επαγγέλματος Λογοθεραπευτή/τριας
Άσκηση του Επαγγέλματος Μαιευτή/Μαίας
Άσκηση του Επαγγέλματος Νοσηλευτή/τριας
Άσκηση του Επαγγέλματος Οδοντοτεχνίτη/τριας
Άσκηση του Επαγγέλματος Οπτικού – οπτομέτρη
Άσκηση του Επαγγέλματος Τεχνολόγου ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας
Άσκηση του Επαγγέλματος Τεχνολόγου ιατρικών εργαστηρίων
Άσκηση του Επαγγέλματος Φαρμακοποιού
Άσκηση του Επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή/τριας
Άσκηση του Επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού Ιατρικής
Άσκηση του Επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείου εκτός ιοντιζουσών ακτινοβολιών
Άσκηση του Επαγγέλματος Ψυχολόγου
Skip to content