ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Προσθήκη ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης (κωδ. 95) – (ΑΟ11)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Αίτηση – Δήλωση (χορηγείται από την Υπηρεσία)
2) Αίτηση εκτύπωσης (χορηγείται από την Υπηρεσία)
3) Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
4) Φωτοαντίγραφο της Άδειας Οδήγησης
5) e-παραβόλο: 30 ευρώ (Κωδ. 0028) για την εκτύπωση
6) Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας και επίδειξη αυτής

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Οι υποψήφιοι συμμετέχουν σε Θεωρητική και Πρακτική εξέταση Π.Ε.Ι.
Για την  συμμετοχή σε κάθε θεωρητική εξέταση απαιτείται e-παράβολο 20 ευρώ (κωδ. 0026).
Για την  συμμετοχή σε κάθε πρακτική εξέταση απαιτείται e-παράβολο 20 ευρώ (κωδ. 0027).
 
Δεν έχουν υποχρέωση απόκτησης ΠΕΙ αρχικής Επιμόρφωσης οι κάτοχοι Επαγγελματικής κατηγορίας C (Φορτηγό) που έχει εκδοθεί πριν τις 10/9/2009 και οι κάτοχοι Επαγγελματικής κατηγορίας D (Λεωφορείο) που έχει εκδοθεί πριν τις 10/9/2008. Οι κάτοχοι Επαγγελματικής Άδειας Οδήγησης της περίπτωσης αυτής προσκομίζουν Βεβαίωση Σχολής Επιτυχούς Παρακολούθησης ΠΕΙ για Φορτηγό ή Λεοφωρείο
 
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ
Έλληνες πολίτες:   Αστ. Ταυτότητα ή Άδεια Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ:  Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ:  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής που να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την αίτηση
Στην περίπτωση που δεν συμπληρώνεται το ανωτέρω χρονικό διάστημα, για τους Ευρωπαίους πολίτες, υποβάλλονται επιπλέον 2 τουλάχιστον δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την παραμονή τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την αίτηση

ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο και θεώρηση γνησίου υπογραφής στο Έντυπο Εκτύπωσης
 
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 

Μετάβαση στο περιεχόμενο