ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έκδοση άδειας κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. (αρχική χορήγηση) – (ΑΚ22)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1)
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2) Βιβλίο Μεταβολών
3) Πιστοποιητικά Τελωνείου (σε περίπτωση ανάριθμων αυτοκινήτων)
4) Πρακτικό Επιθεώρησης από το Τεχνικό Τμήμα, όταν απαιτείται
5) Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) σε ισχύ και φωτοαντίγραφο
6) Βεβαίωση Τράπεζας ποσού ανάλογου με τον αριθμό των οχημάτων (9.000 € για το πρώτο όχημα άνω των 3,5 τόνων, 5.000€ για κάθε επόμενο άνω των 3,5 τόνων και 900 € για κάθε επόμενο κάτω των 3,5 τόνων (ισχύει 7 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης)
7) Ασφαλιστική ενημερότητα ιδιοκτητών – Πιστοποιητικό ΕΦΚΑ για αγορά Δ.Χ.
8) e-Παράβολο: 500€ (κωδ. 1902)
9) Έντυπο TAXIS NET  (Ισχύει 1 μήνα από την ημερομηνία εκτύπωσης)
10) Τέλος αδείας (παράβολο) στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός πλαισίου και το όνομα του αγοραστή: 100€ 
11) Άδεια Οδικού Μεταφορέα (σε ισχύ)
12) Γενικό Πιστοποιητικό από ΓΕΜΗ (τελευταίου διμήνου)

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :  
Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ  :   Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ :  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής
 
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:
Για Α.Ε.:  Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.:
i) για την απόφαση έκδοσης άδειας κυκλοφορίας και
ii) για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει.
Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. : Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και αντίγραφο καταστατικού με τυχόν τροποποιήσεις.
 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ
Οι πληρωμές γίνονται στα παρακάτω ΙΒΑΝ (Ε.Τ.Ε.) ή στο POS της υπηρεσίας :
IBAN ΑΧΑΙΑΣ:          GR88 0110 2250 0000 2255 4535 934
IBAN ΗΛΕΙΑΣ:          GR32 0110 7930 0000 7935 4500 047
IBAN ΑΙΤ/ΝΙΑΣ:      GR79 0110 4120 0000 4125 4517 018
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Αφού καταχωρηθεί το νέο ΦΔΧ, πρέπει να πληρωθούν τα τέλη και τυχόν διαφορά εισφοράς.
 
 

Skip to content