ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αναγγελία Έναρξης Επαγγέλματος Τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών & μοτοποδηλάτων
(Για εκμεταλλευτές συνεργείου χωρίς τίτλο σπουδών) – (Τ31)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Υποψήφιοι που δεν κατέχουν τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών και είναι εκμεταλλευτές συνεργείου (οκτώ χρόνια προϋπηρεσία):
1)
Αντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
2)
e-Παράβολο 29,50 ευρώ (Κωδ. 8252)
3)
Βεβαίωση πιστοποίησης κατάρτισης, αναγνωρισμένου από αρμόδια κρατική αρχή, Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), από την οποία θα προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει παρακολουθήσει για τουλάχιστον 100 ώρες επιτυχώς τα μαθήματα που αναφέρονται στην ειδικότητά του.
4)
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι:
δεν έχουν καταθέσει δικαιολογητικά σε άλλη υπηρεσία για τη χορήγηση βεβαίωσης ορθής αναγγελίας Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος της ίδιας ή διαφορετικής ειδικότητας για προϋπηρεσία εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος, και
(για άνδρες υποψηφίους ) ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για ανυποταξία ή λιποταξία (δεν υπόκεινται στις στερήσεις του άρθρου 53 του Ν. 3421/05 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα) “στρατολογία των Ελλήνων”).
5)
Βεβαίωση της αρμόδιας Οικονομικής Υπηρεσίας, ότι έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις για εισόδημα από την εκμετάλλευση συνεργείου συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων.
6)
Βεβαίωση του οικείου Βιοτεχνικού επιμελητηρίου, ότι αποδεδειγμένα έχουν εκτελέσει αυτοπροσώπως τις αντίστοιχες επισκευές αυτοκινήτων.
7)
Αντίγραφο άδειας λειτουργίας συνεργείου
8) Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος του αντίστοιχου τεχνίτη του συνεργείου
9)
Βεβαίωση (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΦΑΝΟΠΟΙΟΥΣ – ΒΑΦΕΙΣ ) από Κ.Ε.Κ. που να προκύπτει ότι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς μαθήματα που αναφέρονται στην περιβαλλοντική διαχείριση Φανοποιείου – Βαφείου.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ           : 
 Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαϊου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ : 
Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής
 

ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 

Skip to content