ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αντικατάσταση πινακίδων – (ΑΚ09)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2) Πρωτότυπη Άδεια Κυκλοφορίας
3) Βιβλίο Μεταβολών (όπου απαιτείται)
4) Κρατικές Πινακίδες (σε περίπτωση φθοράς)
5) e-Παράβολο: 30 € (κωδ. 2992) – (1η φορά )     ή    60 € (κωδ. 2993) –  (2η , 3η κλπ φορά )
6) e-Παράβολο: 30 € (κωδ. 2992) σε περίπτωση καταστροφής των πινακίδων από την ΔΟΥ
7) Βεβαίωση Αστυνομικής Αρχής (σε περίπτωση απώλειας και κλοπής)
 
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ:  Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου Πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ:  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής
 
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
 
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:
Για Α.Ε.:  Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.: i) για την απόφαση αντικατάστασης πινακίδων και ii) για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει.
Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.: Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και τελευταία τροποποίηση
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Σύμφωνα με την Β/24177/667/2000 – ΦΕΚ 36/Β/2000 Υπουργική Απόφαση, οι Κρατικές Πινακίδες για οχήματα Δ.Χ. / Κ.Υ. αντικαθίστανται, αλλά ΜΟΝΟ με τον ΙΔΙΟ αριθμό. Μετά την αίτηση χορηγείται σχετική βεβαίωση για την κυκλοφορίας έως ότου παραληφθούν οι πινακίδες.
 

Μετάβαση στο περιεχόμενο