ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έκδοση άδειας κυκλοφορίας ΦΔΧ – ΛΔΧ – ΕΔΧ κατόπιν αγοράς υπάρχοντος δικαιώματος – (ΑΚ25)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΕΔΧ-ΤΑΞΙ:
1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2) Βιβλίο Μεταβολών
3) Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) σε ισχύ και φωτοαντίγραφο
4) Βεβαίωση-ΥΔ Τεχνίτη Ταξιμέτρου (Το όχημα προσκομίζεται στην υπηρεσία για έλεγχο ταξιμέτρου)
5) Αντίγραφο ποινικού μητρώου (Ζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία)
6) Ασφαλιστική ενημερότητα ιδιοκτητών – Πιστοποιητικό ΕΦΚΑ
7) Φορολογική ενημερότητα
8) Τέλος αδείας (παράβολο) στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας και το όνομα του ιδιοκτήτη: 100€

ΓΙΑ ΦΔΧ – ΛΔΧ:
1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2) Βιβλίο Μεταβολών
3) Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) σε ισχύ και φωτοαντίγραφο
4) Προσωποποιημένη πληροφόρηση taxisnet – Ισχύει 1 μήνα από την ημερομηνία εκτύπωσης
5) Τέλος αδείας (παράβολο) στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας και το όνομα του ιδιοκτήτη: 100€
6) Άδεια Οδικού Μεταφορέα (σε ισχύ)
7) Ασφαλιστική ενημερότητα ιδιοκτητών – Πιστοποιητικό ΕΦΚΑ
8) Γενικό Πιστοποιητικό από ΓΕΜΗ (τελευταίου διμήνου)
9) Στην περίπτωση Τουριστικού ΔΧ λεωφορείου απαιτείται σχετική απόφαση ΕΟΤ

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες : Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ : Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ : Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής

ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που είναι εφοδιασμένο με πληρεξούσιο στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:
Για Α.Ε.: Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.:
i) για την απόφαση αγοράς και
ii) για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει.
Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.: Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και αντίγραφο καταστατικού με τυχόν τροποποιήσεις.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ
Οι πληρωμές γίνονται στα παρακάτω ΙΒΑΝ (Ε.Τ.Ε.) ή στο POS της υπηρεσίας :
IBAN ΑΧΑΙΑΣ:         
GR88 0110 2250 0000 2255 4535 934
IBAN ΗΛΕΙΑΣ:         
GR32 0110 7930 0000 7935 4500 047
IBAN ΑΙΤ/ΝΙΑΣ:     
GR79 0110 4120 0000 4125 4517 018
 
Ζητήστε τον πίνακα με τα ποσά τέλους μεταβίβασης ανά περίπτωση οχήματος
 
 

Skip to content