ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Χορήγηση Δελτίου Στάθμευσης Ατόμων με Αναπηρία (δελτίο στάθμευσης ΑμεΑ) Ε.Ι.Χ. – (ΑΚ24)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δικαιούχοι κάρτας στάθμευσης ΑμεΑ:
Ν. 490/1976 Άρθρο 1 (ΦΕΚ 331 Α’)
•      
Ανάπηροι Έλληνες μετανάστες και εργάτες εξωτερικού που λόγω της φύσης της αναπηρίας τους παρακωλύεται η βάδιση
Ν. 1798/1988 Άρθρο 16 (ΦΕΚ 166 Α’)
Ανάπηροι Έλληνες και Ευρωπαίοι πολίτες που έχουν:
•      
Πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών.
•       Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67%.
•       Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο άκρων με συμμετοχή κινητικής αναπηρίας του ενός ή και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% από τα οποία τα 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο.
•       Ολική τύφλωση και στα δύο μάτια με ποσοστό αναπηρίας 100%.

Ν. 1882/1990 Άρθρο 23 (ΦΕΚ 43 Α’)
Ανάπηροι Έλληνες και Ευρωπαίοι πολίτες:
•       Νοητικά καθυστερημένοι με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40%
•       Πάσχοντες από αυτισμό συνοδευόμενο από επιληπτικές κρίσεις έχοντες πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω και είναι ανίκανοι για εργασία.
•       Πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία ή συγγενής αιμορραγική διάθεση (αιμοροφιλία).
•       Πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, ή μεταμόσχευση νεφρού.
•       Πάσχοντες από δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία
 ΠΔ 241/2005 – (ΦΕΚ 290 Α’)
•       Οι κάτοχοι των οχημάτων τα οποία έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (ΦΕΚ 166/Α΄/1998), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α΄/1990).
•       Οι κάτοχοι Ι.Χ. οχημάτων που έχουν αποκτηθεί χωρίς τις διαδικασίες που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία περί απαλλαγής τελών ταξινόμησης για Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα, οι οποίοι έχουν ενταχθεί σε προγράμματα αναδοχής ή υιοθεσίας Ατόμων με Αναπηρίες.
 Εγκύκλιος 515/2015 – (7-1-2015)
•       Πολίτες οι οποίοι κατέστησαν ΑµεΑ  μετά την απόκτηση του Ι.Χ αναπηρικού αυτοκινήτου.
•       Γονείς ανηλίκων τέκνων ΑµεΑ και δικαστικοί συμπαραστάτες ανηλίκων-ενηλίκων ΑµεΑ.

Δικαιολογητικά για την έκδοση κάρτας στάθμευσης ΑμεΑ
Α. Οι κάτοχοι των οχημάτων τα οποία έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (ΦΕΚ 166/Α΄/1998), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α΄/1990).
Στην περίπτωση του ο δικαιούχος διαθέτει άδεια οδήγησης :
1.    Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του δικαιούχου.
2.    Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.
3.    Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης δικαιούχου.
4.    Έγγραφο Πιστοποίησης Αναπηρίας, καθώς και βεβαίωση από την Γραµµατεία των ΚΕΠΑ, µε τα οποία να επιβεβαιώνεται ότι η πάθηση ανήκει στις δικαιούχες παθήσεις των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν.1798/1988, όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 23 του Ν.1882/1990.
5.    Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας)

Στην περίπτωση του ο δικαιούχος δεν διαθέτει άδεια οδήγησης :
1.       Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του δικαιούχου.
2.       Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης οδηγού.
3.       Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του οδηγού.
4.       Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.
5.       Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου στην οποία ρητά θα αναφέρεται ότι «η χρήση του ∆ελτίου Στάθμευσης θα γίνεται στο συγκεκριμένο όχημα και μόνο για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Αµεα και όταν το Αµεα επιβαίνει του οχήματος»
6.        Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου στην οποία ρητά θα ορίζει οδηγό.
7.       Έγγραφο Πιστοποίησης Αναπηρίας, καθώς και βεβαίωση από την Γραμματεία των ΚΕΠΑ, µε τα οποία να επιβεβαιώνεται ότι η πάθηση ανήκει στις δικαιούχες παθήσεις των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν.1798/1988, όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 23 του Ν.1882/1990.
8.       Απόφαση οδήγησης αναπηρικού αυτοκινήτου από τρίτο πρόσωπο.
9.       Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας)

Β. Οι κάτοχοι των οχημάτων τα οποία δεν έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (ΦΕΚ 166/Α΄/1998), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α΄/1990).
 
Στην περίπτωση του ο δικαιούχος διαθέτει άδεια οδήγησης:
1.    Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του δικαιούχου.
2.    Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.
3.    Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης δικαιούχου.
4.    Έγγραφο Πιστοποίησης Αναπηρίας, καθώς και βεβαίωση από την Γραµµατεία των ΚΕΠΑ, µε τα οποία να επιβεβαιώνεται ότι η πάθηση ανήκει στις δικαιούχες παθήσεις των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν.1798/1988, όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 23 του Ν.1882/1990.
5.    Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας)

Στην περίπτωση του ο δικαιούχος δεν διαθέτει άδεια οδήγησης:
1.       Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του δικαιούχου.
2.       Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης οδηγού.
3.       Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του οδηγού.
4.       Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.
5.       Έγγραφο Πιστοποίησης Αναπηρίας, καθώς και βεβαίωση από την Γραµµατεία των ΚΕΠΑ, µε τα οποία να επιβεβαιώνεται ότι η πάθηση ανήκει στις δικαιούχες παθήσεις των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν.1798/1988, όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 23 του Ν.1882/1990.
6.        Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου στην οποία ρητά θα αναφέρεται ότι «η χρήση του ∆ελτίου Στάθμευσης θα γίνεται στο συγκεκριμένο όχημα και μόνο για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ΑμεΑ και όταν ο ΑμεΑ επιβαίνει επί του οχήματος»
7.        Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου στην οποία ρητά θα ορίζει οδηγό.
8.       Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας)

Γ. Οι ΑμεΑ που δεν έχουν στην κυριότητα τους Ι.Χ. αυτοκίνητο :

1.       Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας Ι.Χ. αυτοκινήτου, το οποίο θα εξυπηρετεί τις μετακινήσεις του ΑμεΑ και το οποίο θα είναι στην κυριότητα είτε γονέων είτε τέκνων είτε συζύγου, κατά περίπτωση.
2.       Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του δικαιούχου.
3.       Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του οδηγού.
4.       Έγγραφο Πιστοποίησης Αναπηρίας, καθώς και βεβαίωση από την Γραμματεία των ΚΕΠΑ, µε τα οποία να επιβεβαιώνεται ότι η πάθηση ανήκει στις δικαιούχες παθήσεις των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν.1798/1988, όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 23 του Ν.1882/1990.
5.       Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου στην οποία θα αναφέρεται ρητά ότι «η χρήση του Δελτίου Στάθμευσης θα γίνεται στο συγκεκριμένο όχημα που είχε δηλωθεί και το οποίο θα οδηγείται αποκλειστικά από γονέα ή τέκνο ή σύζυγο, ανάλογα με την κυριότητα του οχήματος και μόνο για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ΑμεΑ και όταν το ΑμεΑ επιβαίνει του οχήματος».
6.       Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας)

Σημειώσεις
1.         Σε περίπτωση ανήλικου ΑμεΑ απαιτείται επιπλέον Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή απόφαση επιτροπείας. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα προσκομίζουν και τα υπογράφουν από κοινού οι ασκούντες την γονική μέριμνα ή επιτροπεία. Επίσης, σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής του ανήλικου ΑμεΑ οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική πράξη ή απόφαση σχετική με την υιοθεσία ή την αναδοχή Ατόμων με Αναπηρίες.
2.         Σε περίπτωση ενήλικου ΑμεΑ που έχει οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης απαιτείται επιπλέον η απόφαση διορισμού δικαστικού συμπαραστάτη. Αν έχει διοριστεί προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης απαιτείται επιπλέον πρόσφατο Πιστοποιητικό από την Γραμματεία του Δικαστηρίου ότι δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα κατά της απόφασης διορισμού.
3.         Στις περιπτώσεις Α και Β δεν μπορεί να εκδοθεί Δελτίο Στάθμευσης σε όχημα που ανήκει σε γονέα ή δικαστικό συμπαραστάτη, αλλά μόνο σε όχημα 100% που ανήκει σε ΑμεΑ. 
 
 
Νομοθεσία για το Δελτίο Στάθμευσης ΑΜΕΑ
•       Ν. 490/1976 Άρθρο 1 (ΦΕΚ 331 Α’)
•       Ν. 1798/1988 Άρθρο 16 (ΦΕΚ 166 Α’)
•       Ν. 1882/1990 Άρθρο 23 (ΦΕΚ 43 Α’)
•       Π.Δ. 241/2005 – (ΦΕΚ 290 Α’)
•       Εγκύκλιος 515/2015 – (7-1-2015)
•       Εγκύκλιος 43882/2020 – (31-07-2020)

 

Skip to content