ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Συμβόλαια σε ανάριθμα οχήματα για τα οποία απαιτείται βιβλίο μεταβολών – (ΑΚ18)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
1)
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2) Πιστοποιητικά Τελωνείου
3) Τιμολόγιο πώλησης (πρωτότυπο & φωτοαντίγραφο)
 
ΓΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
1)
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2) Τελωνείου Πιστοποιητικά Τελωνείου
3) Τιμολόγιο Πώλησης (πρωτότυπο & φωτοαντίγραφο) ή Τέλος Μεταβίβασης (βλ. πίνακα παρατηρήσεων)
4) Να αποδεικνύεται η ύπαρξη ABS

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ           :   Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ :  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής
 
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου με πληρεξούσιο.
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:
Για Α.Ε.:  Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.:
i) για την απόφαση αγοράς ή πώλησης και
ii) για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει.
Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.: Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και αντίγραφο καταστατικού με τυχόν τροποποιήσεις.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ
Οι πληρωμές γίνονται στα παρακάτω ΙΒΑΝ (Ε.Τ.Ε.) ή στο POS της υπηρεσίας :
IBAN ΑΧΑΙΑΣ :          GR88 0110 2250 0000 2255 4535 934
IBAN ΗΛΕΙΑΣ :          GR32 0110 7930 0000 7935 4500 047
IBAN ΑΙΤ/ΝΙΑΣ :      GR79 0110 4120 0000 4125 4517 018

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.       Σε περίπτωση απουσίας ενός εκ των δύο ή και των δύο απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (για την μεταβίβαση με Επικύρωση Συμφωνίας)
2.       Πίνακας τελών μεταβίβασης :

ΦΟΡΤΗΓΑ
Μικτό βάρος
Ν2: 3.501 kg – 12.000 Kg: 75 €
Ν3: άνω των 12.000 kg: 100 €

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
Θέσεις Καθημένων
Έως 33 : 75 €
34-50 : 105 €
51 & άνω : 135 €

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο