ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Χορήγηση / Ανανέωση άδειας Οδικού Μεταφορέα – (ΑΚ20)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2) Αποδεικτικά Επαγγελματικής Επάρκειας: Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας (Βλέπε παρατηρήσεις παρ. 3)
3) Απόδειξη Οικονομικής Επιφάνειας του οδικού Μεταφορέα Εμπορευμάτων (9.000€ για 1 όχημα και 5.000€ για κάθε επόμενο) – Ισχύς 7 ημερών
4) Προσωποποιημένη Πληροφόρηση taxisnet
5) Αποδεικτικά τόπου εγκατάστασης: Συμβόλαια ή Μισθωτήριο Επαγγελματικής Στέγης (Βλέπε παρατηρήσεις παρ. 2)
6) Αποδεικτικά αξιοπιστίας: Υπεύθυνη δήλωση (βλέπε παρατηρήσεις παρ. 1) και αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία)
 
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ :   Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ:  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής
 
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
 
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:
Για Α.Ε.:  Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.: i) για την απόφαση χορήγησης/ανανέωσης άδειας οδικού μεταφορέα και ii) για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει.
Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.: Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και τελευταία τροποποίηση
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.     Η προϋπόθεση της αξιοπιστίας πρέπει να τηρούνται τόσο στο πρόσωπο του ιδιοκτήτη της μεταφορικής επιχείρησης (όταν η επιχείρηση είναι φυσικό πρόσωπο) ή στα πρόσωπα που νομίμως εκπροσωπούν την εταιρία (όταν η εταιρία είναι νομικό πρόσωπο) καθώς και στο πρόσωπο του διαχειριστή μεταφορών, όταν αυτό είναι διαφορετικό. Για το σκοπό αυτό υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση των ανωτέρω προσώπων κατά περίπτωση ως εξής:
·       Δεν είμαι Δημόσιος Υπάλληλος
·       Ασκώ το επάγγελμα του αυτοκινητιστή
·       Δεν έχω κηρυχθεί σε πτώχευση
·       Δεν έχω κηρυχθεί ακατάλληλος/η για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα.
2.     Στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει από τους τίτλους ιδιοκτησίας ή τα μισθωτήρια συμβόλαια ότι ο χώρος του γραφείου της μεταφορικής επιχείρησης αποτελεί αμιγώς επαγγελματικό χώρο, υποβάλλεται πρόσθετα υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 για το ότι ο επαγγελματικός χώρος είναι ταυτόχρονα και κατοικία ή όχι. Στις περιπτώσεις δήλωσης της κατοικίας ως έδρας της μεταφορικής επιχείρησης, στην υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται ότι τα έγγραφα της μεταφορικής επιχείρησης θα τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών για την τήρηση της νομοθεσίας για τις εμπορευματικές/επιβατικές μεταφορές κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Όταν η έδρα της μεταφορικής επιχείρησης (φυσικού προσώπου) που αναγράφεται στη βεβαίωση έναρξης εργασιών της ΔΟΥ βρίσκεται σε ακίνητο, που ανήκει κατά κυριότητα ή το οποίο μισθώνει ο γονέας ή το τέκνου του μεταφορέα, υποβάλλεται υπεύθυνη του γονέα ή του τέκνου ως εξής:
·       Παραχωρώ δωρεάν την χρήση ολόκληρου ή μέρους του ακινήτου για έδρα της μεταφορικής επιχείρησης.
·       Τα έγγραφα της μεταφορικής επιχείρησης θα τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών για την τήρηση της νομοθεσίας για τις εμπορευματικές/επιβατικές μεταφορές κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η παράγραφος 2 της υπεύθυνης δήλωσης υποβάλλεται και από τον μεταφορέα.
3.     Η επιχείρηση που ασκεί το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα ορίζει ένα τουλάχιστον φυσικό πρόσωπο ως διαχειριστή μεταφορών.
Ο διαχειριστής μεταφορών μπορεί:
i) Να έχει γνήσια σχέση με την επιχείρηση. Για την απόδειξη της γνήσιας σχέσης απαιτούνται
·           Όταν αυτός είναι μισθωτός/υπάλληλος: Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού.
·           Όταν αυτός είναι μέτοχος/εταίρος ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή διαχειριστής αυτής καταστατικό εταιρίας από το οποίο προκύπτει η σχέση του προσώπου με την εταιρία και πράξη ορισμού του ως διαχειριστή μεταφορών όταν αυτό δεν προκύπτει από το καταστατικό.
ii) Να μην έχει γνήσια σχέση με την επιχείρηση. Η επιχείρηση μπορεί να εξουσιοδοτήσει πρόσωπο κάτοχο Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας το οποίο θα εκτελεί τα καθήκοντα του διαχειριστή μεταφορών βάση σύμβασης.

Πρότυπο σύμβασης επισυνάπτεται στην αίτηση.
 

Skip to content