ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Χορήγηση / Ανανέωση άδειας Οδικού Μεταφορέα – (ΑΚ20)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2) Αποδεικτικά Επαγγελματικής Επάρκειας: Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας (Βλέπε παρατηρήσεις παρ. 3)
3) Απόδειξη Οικονομικής Επιφάνειας του οδικού Μεταφορέα (Βλέπε παρατηρήσεις παρ. 4)
4) Βεβαίωση ΔΟΥ από την οποία προκύπτει το αντικείμενο εργασιών και η έδρα της επιχείρησης.
5) Αποδεικτικά τόπου εγκατάστασης: Συμβόλαια ή Μισθωτήριο Επαγγελματικής Στέγης (Βλέπε παρατηρήσεις παρ. 2)
6) Αποδεικτικά αξιοπιστίας: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία) και Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας (Βλέπε παρατηρήσεις παρ. 1).
7) Γενικό Πιστοποιητικό από ΓΕΜΗ (τελευταίου διμήνου).
 
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ :   Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ:  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής
 
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
 
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:
Για Α.Ε.:  Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.: i) για την απόφαση χορήγησης/ανανέωσης άδειας οδικού μεταφορέα και ii) για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει.
Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.: Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και τελευταία τροποποίηση
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1) Τα εχέγγυα αξιοπιστίας πρέπει να υπάρχουν για τον ιδιοκτήτη της μεταφορικής επιχείρησης, όταν η επιχείρηση είναι ατομική, ή τον νόμιμο εκπρόσωπό της, όταν η επιχείρηση είναι νομικό πρόσωπο, και ταυτόχρονα για τον διαχειριστή μεταφορών αν είναι διαφορετικό πρόσωπο. Οποιοδήποτε από τα αυτά τα φυσικά δεν έχει εχέγγυα αξιοπιστίας εάν α) έχει καταδικαστεί, αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή κατά την τελευταία πριν από την υποβολή της αίτησης δεκαετία, για λαθρεμπορία, μεταφορά παράτυπων μεταναστών, παράβαση της νομοθεσίας «περί ναρκωτικών», σωματεμπορία, εμπορία ανθρώπων, δουλεμπόριο, προσβολή κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, ανθρωποκτονία από πρόθεση, απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, απάτη, κλοπή, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, χρήση πλαστών εγγράφων, ληστεία, απαγωγή, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, τρομοκρατική πράξη β) έχει καταδικαστεί αμετάκλητα τουλάχιστον δύο φορές κατά την προ της υποβολής της αίτησης οκταετία, με στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον έξι (6) μηνών για παραβάσεις της εμπορικής νομοθεσίας, γ) έχει καταδικαστεί αμετάκλητα τουλάχιστον δύο φορές, κατά την προ της υποβολής της αίτησης οκταετία, με στερητική της ελευθερίας ποινή για παραβάσεις διατάξεων του νόμου για τις εμπορευματικές ή τις επιβατικές μεταφορές ή την επαγγελματική ευθύνη, δ) έχει καταδικαστεί αμετάκλητα τουλάχιστον δύο φορές κατά την προ της υποβολής της αίτησης οκταετία, με στερητική της ελευθερίας ποινή για παραβάσεις διατάξεων του νόμου για τις μισθολογικές και εργασιακές συνθήκες του επαγγέλματος, ε) έχει καταδικαστεί αμετάκλητα τουλάχιστον δύο φορές κατά την προ της υποβολής της αίτησης πενταετία, με στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον έξι (6) μηνών για παραβάσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στ) έχει καταδικαστεί αμετάκλητα κατά την προ της υποβολής της αίτησης οκταετία, με στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον έξι (6) μηνών για δύο τουλάχιστον παραβάσεις των υποπεριπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ της παρούσας, ζ) έχει κηρυχθεί σε πτώχευση κατά την προ της υποβολής της αίτησης πενταετία. Το κώλυμα των περιπτώσεων α΄ έως ζ΄ παύει να υφίσταται αν η ποινή χαριστεί.
2) Στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει από τους τίτλους ιδιοκτησίας ή τα μισθωτήρια συμβόλαια ότι ο χώρος του γραφείου της μεταφορικής επιχείρησης αποτελεί αμιγώς επαγγελματικό χώρο, υποβάλλεται πρόσθετα υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 για το ότι ο επαγγελματικός χώρος είναι ταυτόχρονα και κατοικία ή όχι. Στις περιπτώσεις δήλωσης της κατοικίας ως έδρας της μεταφορικής επιχείρησης, στην υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται ότι τα έγγραφα της μεταφορικής επιχείρησης θα τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών για την τήρηση της νομοθεσίας για τις εμπορευματικές/επιβατικές μεταφορές κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Όταν η έδρα της μεταφορικής επιχείρησης (φυσικού προσώπου) που αναγράφεται στη βεβαίωση έναρξης εργασιών της ΔΟΥ βρίσκεται σε ακίνητο, που ανήκει κατά κυριότητα ή το οποίο μισθώνει ο/η σύζυγος, ο γονέας ή το τέκνο του μεταφορέα, υποβάλλεται υπεύθυνη του/της συζύγου, του γονέα ή του τέκνου ως εξής:
Παραχωρώ δωρεάν την χρήση ολόκληρου ή μέρους του ακινήτου για έδρα της μεταφορικής επιχείρησης.
Τα έγγραφα της μεταφορικής επιχείρησης θα τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών για την τήρηση της νομοθεσίας για τις εμπορευματικές/επιβατικές μεταφορές κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Η παράγραφος 2 της υπεύθυνης δήλωσης υποβάλλεται και από τον μεταφορέα όταν το ακίνητο χρησιμοποιείται ταυτόχρονα ως κοινή συζυγική στέγη.
Επίσης, υποβάλλεται και Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του/της συζύγου, του γονέα ή του τέκνου ανάλογα.
 
3) Η επιχείρηση που ασκεί το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα ορίζει ένα τουλάχιστον φυσικό πρόσωπο ως διαχειριστή μεταφορών. Ο διαχειριστής μεταφορών μπορεί:

i) Να έχει γνήσια σχέση με την επιχείρηση. Για την απόδειξη της γνήσιας σχέσης απαιτούνται:
α) Όταν αυτός είναι μισθωτός/υπάλληλος: Απόσπασμα ατομικού λογαριασμού του ασφαλισμένου ή βεβαίωση εργοδότη θεωρημένη από τον e-ΕΦΚΑ μισθωτών
β) Όταν αυτός είναι μέτοχος/εταίρος ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή διαχειριστής αυτής καταστατικό εταιρίας από το οποίο προκύπτει η σχέση του προσώπου με την εταιρία και πράξη ορισμού του ως διαχειριστή μεταφορών όταν αυτό δεν προκύπτει από το καταστατικό.
Υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή μεταφορών ότι: «Δεν ασκώ τα καθήκοντα του διαχειριστή μεταφορών σε άλλη μεταφορική επιχείρηση που δεν έχω γνήσια σχέση».

ii) Να μην έχει γνήσια σχέση με την επιχείρηση. Η επιχείρηση μπορεί να εξουσιοδοτήσει πρόσωπο κάτοχο Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας το οποίο θα εκτελεί τα καθήκοντα του διαχειριστή μεταφορών βάση σύμβασης.  (Πρότυπο σύμβασης επισυνάπτεται).
Υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή μεταφορών ότι: «Δεν ασκώ τα καθήκοντα του διαχειριστή μεταφορών σε άλλη μεταφορική επιχείρηση».
 
4) Το ύψος της οικονομικής επιφάνειας για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος οδικού μεταφορέα είναι:
α) 9000 ευρώ για το πρώτο χρησιμοποιούμενο μηχανοκίνητο όχημα.
β) 5000 ευρώ για κάθε επιπλέον μηχανοκίνητο όχημα ή συνδυασμό οχημάτων που έχει μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) άνω των 3,5 τόνων, και
γ) 900 ευρώ για κάθε επιπλέον μηχανοκίνητο όχημα ή συνδυασμό οχημάτων που έχει ΜΑΜΦΟ άνω των 2,5 και έως 3,5 τόνους.
Η οικονομική επιφάνεια των επιχειρήσεων οδικού μεταφορέα που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά με οχήματα των οποίων η ΜΑΜΦΟ είναι άνω των 2,5 τόνων και έως 3,5 τόνους.
α) 1800 ευρώ για το πρώτο χρησιμοποιούμενο όχημα, και
β) 900 ευρώ για κάθε επιπλέον όχημα
Το ύψος της χαμηλότερης αυτής οικονομικής επιφάνειας παύει να ισχύει για τα οχήματα της κατηγορίας αυτής, εφόσον η επιχείρηση θέσει σε κυκλοφορία όχημα μεγαλύτερης ΜΑΜΦΟ.
Οι τρόποι απόδειξης της οικονομικής επιφάνειας είναι:
α) βεβαίωση τραπεζικού υπολοίπου στο όνομα της μεταφορικής επιχείρησης σε μια ή περισσότερες τράπεζες που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν νόμιμα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η βεβαίωση πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι μία (1) εβδομάδα πριν από την υποβολή της αίτησης για έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος και σε αυτήν εμφανίζονται τα στοιχεία της μεταφορικής επιχείρησης και τραπεζικό υπόλοιπο τουλάχιστον ίσο με τα ποσά που αναφέρονται ανωτέρω κατά περίπτωση ή
β) εγγυητική επιστολή τράπεζας, η οποία είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή με γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό ίσο τουλάχιστον με τα ποσά που αναφέρονται ανωτέρω κατά περίπτωση ή
γ) ετήσιοι λογαριασμοί της μεταφορικής επιχείρησης επικυρωμένους από ελεγκτή ή από δεόντως διαπιστευμένο πρόσωπο, από τους οποίους προκύπτει ότι η μεταφορική επιχείρηση κάθε χρόνο διαθέτει κεφάλαιο και αποθεματικά τουλάχιστον ίσο με τα ποσά που αναφέρονται ανωτέρω κατά περίπτωση ή
δ) ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης από επιχείρηση ιδιωτικής ασφάλισης που δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα και που παρέχει ασφαλιστική κάλυψη στην επιχείρηση για ποσό τουλάχιστον ίσο με τα ποσά που αναφέρονται ανωτέρω κατά περίπτωση.

Skip to content