ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αναγγελία έναρξης λειτουργίας στεγασμένου πλυντηρίου – λιπαντηρίου αυτοκινήτων – (Τ07Α)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου – εξόδου1
2)
Έγγραφη συναίνεση της ορθής κατασκευής της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής σύνδεσης1 ή εισόδου – εξόδου.
3)
Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης του οικοπέδου ή γηπέδου και του κτιρίου αυτού ως στεγασμένο πλυντήριο – λιπαντήριο αυτοκινήτων.
4)
Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής σε κλίμακα 1:500 και ακτίνα 100 μ., σε δύο αντίγραφα, σύμφωνα με τη παράγραφο 2β του άρθρου 23 του υπ’αριθμ. 455/1976 Π.Δ., όπως ισχύει.
5)
Σχεδιάγραμμα του πλυντηρίου – λιπαντηρίου σε κάτοψη σε 2 αντίγραφα σε κλίμακα 1:100 ή 1:50, σύμφωνα με τη παράγραφο 4α του άρθρου 23 του υπ’αριθμ. 455/1976 Π.Δ., όπως ισχύει.
6)
Τομή κτιρίου πλυντηρίου – λιπαντηρίου σε 2 αντίγραφα σε κλίμακα 1:100 ή 1:50, σύμφωνα με τη παράγραφο 4β του άρθρου 23 του υπ’αριθμ. 455/1976 Π.Δ., όπως ισχύει.
7)
Πρόσοψη κτιρίου πλυντηρίου – λιπαντηρίου σε 2 αντίγραφα σε κλίμακα 1:100 ή 1:50, σύμφωνα με τη παράγραφο 4γ του άρθρου 23 του υπ’αριθμ. 455/1976 Π.Δ., όπως ισχύει.
8)
Τεχνική έκθεση, σε 2 αντίγραφα, του συντάκτη της μελέτης κατά νόμο υπεύθυνου διπλωματούχου ή τεχνολόγου μηχανικού που περιέχει λεπτομέρειες της κατασκευής και λειτουργίας του πλυντηρίου–λιπαντηρίου, τα μέτρα ηχομόνωσης, ηλεκτροφωτισμού και τις εντός αυτού μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
9)
e – παράβολο 29,50 € Πλυντήριο (Κωδ. 8231), Λιπαντήριο (Κωδ. 8234)
10)
Προϋπολογισμός σε δύο αντίτυπα της απαιτούμενης για τις παραπάνω εγκαταστάσεις δαπάνης, υπογεγραμμένο από τον συντάκτη της μελέτης κατά νόμο υπεύθυνο διπλωματούχο ή τεχνολόγο μηχανικό και τον ενδιαφερόμενο.
11)
Υπεύθυνη δήλωση του αρμόδιου κατά νόμο υπεύθυνου διπλωματούχου ή τεχνολόγου μηχανικού μελετητή της εγκατάστασης στην οποία δηλώνεται ότι η θέση……..που βρίσκεται και πρόκειται να εγκατασταθεί το υπόψη πλυντήριο – λιπαντήριο, βρίσκεται σε περιοχή όπου η χρήση δεν απαγορεύεται και είναι κατάλληλη για τη λειτουργία πλυντηρίου – λιπαντηρίου σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του υπ’ αριθμ. 455/1976 Π.Δ., όπως ισχύει.
12)
Άδεια οικοδομής2 για τη συγκεκριμένη χρήση από την οικεία Πολεοδομική Υπηρεσία.
13)
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του επιβλέποντος κατά νόμο διπλωματούχου ή τεχνολόγου μηχανικού «ότι η κατασκευή του πλυντηρίου – λιπαντηρίου και οι εν αυτώ ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις εξετελέσθησαν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα συνυποβαλλόμενα σχεδιαγράμματα και ότι κατά την επίβλεψη των εργασιών τηρήθηκαν οι όροι και περιορισμοί του Π.Δ/τος 455/76, όπως
ισχύει.
14)
Δήλωση Υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 52891/30-9-2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 2446).
15)
Βεβαίωση από Ε.Υ.Δ.Α.Π. ή τον Φορέα Αποχέτευσης για την επεξεργασία των απόνερων και τη σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο (για τα εντός σχεδίου και όπου υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο).

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ           :   Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαϊου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ :  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής
 
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:
Για Α.Ε.:  Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.:
i) για την απόφαση έναρξης λειτουργίας και
ii) για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει.
Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε : Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και τελευταία τροποποίηση.
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Η Βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας του στεγασμένου πλυντηρίου – λιπαντηρίου έχει χρονική ισχύ δέκα (10) ετών και μπορεί να ανανεωθεί εφόσον υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που ισχύουν ειδικές διατάξεις για κάποια περιοχή, είναι ενδεχόμενο να προκύπτουν και επιπλέον δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι νομικό πρόσωπο, το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης διαμορφώνεται ως εξής: «Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας………………….αυτοτελώς ή από κοινού δηλώνω ότι………………………………………….» (το κείμενο κατά περίπτωση).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1) Σε περίπτωση που το στεγασμένο πλυντήριο -λιπαντήριο ιδρύεται σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, χορηγείται έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του υπ’αριθμ. 465/1970 Β.Δ., όπως ισχύει.
2) Θα πρέπει να υποβληθεί αντίγραφο της οικοδομικής άδειας εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε νεοανεγειρόμενο κτίριο (ή σε κτίριο με άδεια Δόμησης σύμφωνα με τον ν. 4030/2011. Εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε υφιστάμενο κτίριο θα πρέπει να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση του κατά νόμου υπεύθυνου διπλωματούχου ή τεχνολόγου μηχανικού, σχετικά με τη στατική επάρκεια, την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο), τον αριθμό της υφιστάμενης οικοδομικής άδειας, ή της βεβαίωσης περαίωσης, ή της βεβαίωσης εξόφλησης ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου, σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4014/2011ή του ν. 4178/2014 από το πληροφοριακό σύστημα του Τ.Ε.Ε.

Skip to content