ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ανανέωση του Π.Ε.Ι. (κωδ. 95) επαγγελματικής άδειας οδήγησης – (ΑΟ12)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Αίτηση – Δήλωση (χορηγείται από την Υπηρεσία)
2) Αίτηση εκτύπωσης (χορηγείται από την Υπηρεσία)
3) Βεβαίωση Σχολής Επιτυχούς Παρακολούθησης ΠΕΙ για Φορτηγό ή Λεωφορείο
4) Την άδεια οδήγησης και φωτοτυπία αυτής (να είναι σε ισχύ η κατηγορία που επιθυμεί την χορήγηση ΠΕΙ αλλιώς πρέπει να  προσκομιστούν και τα δικαιολογητικά της ανανέωσης)
5) e-παραβόλο: 30 ευρώ για την εκτύπωση (Κωδ. 0028)
6) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας και επίδειξη αυτής
7) Μία (1) πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία διαβατηρίου
 
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ
Έλληνες πολίτες:   Αστ. Ταυτότητα ή Άδεια Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ:  Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη  που να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την αίτηση
Πολίτες εκτός ΕΕ:  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής που να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την αίτηση
Στην περίπτωση που δεν συμπληρώνεται το ανωτέρω χρονικό διάστημα, για τους Ευρωπαίους πολίτες, υποβάλλονται επιπλέον 2 τουλάχιστον δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την παραμονή τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την αίτηση

ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο και θεώρηση γνησίου υπογραφής στο Έντυπο Εκτύπωσης
 
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 

Μετάβαση στο περιεχόμενο