ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έκδοση αδείας κυκλοφορίας σε αντικατάσταση αποχαρακτηρισμένου Δ.Χ. – (ΑΚ08)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΕΔΧ-ΤΑΞΙ
1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2) Έντυπο αποχαρακτηρισμού προηγούμενου οχήματος
3) Βιβλίο Μεταβολών
4) Πρακτικό Επιθεώρησης από το Τεχνικό Τμήμα της υπηρεσίας
5) Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) και φωτοαντίγραφο σε ισχύ
6) Βεβαίωση – ΥΔ Τεχνίτη Ταξιμέτρου
7) Τέλος αδείας (παράβολο) στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας και το όνομα του ιδιοκτήτη:  100€

ΓΙΑ ΦΔΧ – ΛΔΧ
1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2) Έντυπο Αποχαρακτηρισμένου προηγούμενου οχήματος
3) Βιβλίο Μεταβολών
4) Πρακτικό Επιθεώρησης από το Τεχνικό Τμήμα της υπηρεσίας, όταν απαιτείται
5) Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) σε ισχύ και φωτοαντίγραφο
6) Τέλος αδείας (παράβολο) στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας και το όνομα του ιδιοκτήτη:  100€
7) Προσωποποιημένη πληροφόρηση taxisnet – Ισχύει 1 μήνα από την ημερομηνία εκτύπωσης
8) Άδεια Οδικού Μεταφορέα σε ισχύ
9) Γενικό Πιστοποιητικό από ΓΕΜΗ (τελευταίου διμήνου)
10) Στην περίπτωση Τουριστικού ΔΧ λεωφορείου απαιτείται σχετική απόφαση ΕΟΤ και βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για λειτουργία τουριστικού γραφείου ή ΤΕΟΜ.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ :   Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ:  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής
 
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
 
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:
Για Α.Ε.:  Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.: i) για την απόφαση έκδοσης άδειας κυκλοφοριας και ii) για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει.
Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.: Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και τελευταία τροποποίηση
 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ
Οι πληρωμές γίνονται στα παρακάτω ΙΒΑΝ (Ε.Τ.Ε.) ή στο POS της υπηρεσίας
IBAN ΑΧΑΙΑΣ:          GR88 0110 2250 0000 2255 4535 934
IBAN ΗΛΕΙΑΣ:          GR32 0110 7930 0000 7935 4500 047
IBAN ΑΙΤ/ΝΙΑΣ:      GR79 0110 4120 0000 4125 4517 018
 

Skip to content