ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αναγγελία έναρξης λειτουργίας στεγασμένου σταθμού αυτοκινήτων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων – (Τ09Α)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1)
Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης για τους εκτός σχεδίου σταθμούς ή εισόδου – εξόδου – απότμησης πεζοδρομίου μόνο για τους σταθμούς μεγάλου μεγέθους που ιδρύονται εντός σχεδίου ή εντός ορίων εγκεκριμένου οικισμού.
2)
Έγγραφη συναίνεση της ορθής κατασκευής της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου – εξόδου.
3)
Υπεύθυνη Δήλωση του, κατά νόμο υπεύθυνου διπλωματούχου ή τεχνολόγου μηχανικού, μελετητή της εγκατάστασης ότι «η θέση του οικοπέδου ή γηπέδου του σταθμού είναι κατάλληλη και δεν απαγορεύεται για τη λειτουργία στεγασμένου σταθμού αυτοκινήτων».
4)
Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης του κτιρίου με χρήση στεγασμένου σταθμού.
5)
Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής σε κλίμακα 1:500 και ακτίνα 100 μ, σε δύο αντίτυπα, σύμφωνα με τη παράγραφο 2β του άρθρου 23 του υπ’ αριθμ. 455/1976 Π.Δ., όπως ισχύει.
6)
Σχεδιάγραμμα του σταθμού σε κάτοψη, σε δύο αντίτυπα, σε κλίμακα 1:100 ή 1:50, της κυκλοφοριακής διάταξης των χώρων στάθμευσης μαζί με τους διαδρόμους κυκλοφορίας, της θέσης του γραφείου του σταθμού και των βοηθητικών του χώρων, το πλάτος του κεκλιμένου επιπέδου και η ακτίνα καμπυλότητας αυτού, οι θέσεις των υποστυλωμάτων, οι υφιστάμενες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, τα σημεία πρόσβασης, ο χώρος υποδοχής προσωρινής αναμονής οχημάτων και οι εγκαταστάσεις των εκδοτηρίων εισιτηρίων και ταμείων (εφόσον υπάρχουν).
7)
Τομή κτιρίου, σε δύο αντίτυπα, σε κλίμακα 1:100 ή 1:50.
8)
Πρόσοψη κτιρίου, σε δύο αντίτυπα, σε κλίμακα 1:100 ή 1:50.
9)
Σχεδιάγραμμα, σε δύο αντίτυπα, της κυκλοφοριακής διάταξης των χώρων στάθμευσης μετά των διαδρόμων κυκλοφορίας, σε κλίμακα 1:100 ή 1:50.
10)
Τεχνική έκθεση, σε δύο αντίτυπα, του συντάκτη της μελέτης κατά νόμο υπεύθυνου διπλωματούχου ή τεχνολόγου μηχανικού που περιέχει λεπτομέρειες της κατασκευής και λειτουργίας του σταθμού και οι εντός αυτού μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
11)
Γνωμοδότηση αρμόδιας υπηρεσίας (ΔΜΕΟ-ΓΓΔΕ /ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) για σταθμούς μεγάλου μεγέθους3
12) •
e–παράβολο 29,50 € (Κωδ. 8244) για μονώροφους σταθμούς και
e–παράβολο 59,00 € (Κωδ. 8245) για πολυώροφους.
13)
Προϋπολογισμός σε δύο αντίτυπα, της απαιτούμενης για τις παραπάνω εγκαταστάσεις δαπάνης, υπογεγραμμένο από τον συντάκτη της μελέτης κατά νόμο υπεύθυνο διπλωματούχο ή τεχνολόγο μηχανικό και τον ενδιαφερόμενο.
14)
Εάν προβλέπεται τοποθέτηση ανυψωτικών μηχανημάτων για την πλύση και λίπανση αυτοκινήτων ή εγκατάσταση μηχανικού εξαερισμού ή εγκατάσταση συστήματος καταιονισμού ύδατος ή αυτόματου ανιχνεύσεως εστίας πυρός, θα πρέπει να υποβληθούν κατά περίπτωση και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
i)
Γραμμάτιο κατάθεσης 29,50 ΕΥΡΩ στην Δ.Ο.Υ. ή e – παράβολο για το πλυντήριο – λιπαντήριο
ii)
Μελέτη μηχανικού εξαερισμού σε δύο αντίτυπα του χώρου του σταθμού συνταγμένη και υπογεγραμμένη σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 17 του Π.Δ. 455/1976, όπως ισχύει.
iii)
Μελέτη και σχεδιαγράμματα σε δύο αντίτυπα του συστήματος καταιονισμού ύδατος και αυτόματης ανίχνευσης εστίας πυρός των αιθουσών στάθμευσης.
iv)
Εγκεκριμένη Μελέτη από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία και σχεδιαγράμματα σε δύο αντίτυπα του συστήματος καταιονισμού ύδατος και αυτόματης ανίχνευσης εστίας πυρός των αιθουσών στάθμευσης.
v)
Προϋπολογισμός σε δύο αντίτυπα της απαιτούμενης για τις ανωτέρω εγκαταστάσεις δαπάνης, υπογεγραμμένος από του συντάξαντος τη μελέτη μηχανικού και του ενδιαφερομένου.
15) Άδεια οικοδομής για τη συγκεκριμένη χρήση από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης
16)
Βεβαίωση Πυροπροστασίας ή Πιστοποιητικό Πυρασφαλείας από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία2.
17)
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του επιβλέποντος κατά νόμο διπλωματούχου ή τεχνολόγου μηχανικού «ότι η κατασκευή του σταθμού και οι εν αυτώ ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις εξετελέσθησαν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και ότι κατά την επίβλεψη των εργασιών τηρήθηκαν οι όροι και περιορισμοί του Π.Δ/τος 455/76, όπως ισχύει.
18)
Δήλωση Υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. οικ. 170078/7-10-2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 2507)4.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ           :   Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ :  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής
 
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:
Για Α.Ε.:  Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.:
i) για την απόφαση έναρξης λειτουργίας και
ii) για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει.
Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε : Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και τελευταία τροποποίηση.
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Η Βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας του στεγασμένου σταθμού έχει χρονική ισχύ δέκα (10) ετών και μπορεί να ανανεωθεί εφόσον υποβληθούν τα απαιτούμενα προβλεπόμενα δικαιολογητικά της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του υπ’αριθμ. 455/1976 Π.Δ., όπως ισχύει.
Σε περίπτωση που ισχύουν ειδικές διατάξεις για κάποια περιοχή (π.χ. NATURA, ιδιαιτέρου κάλλους κ.λ.π.), είναι ενδεχόμενο να προκύπτουν και επιπλέον δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι νομικό πρόσωπο, το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης διαμορφώνεται ως εξής: «Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας………………….αυτοτελώς ή από κοινού δηλώνω ότι………………………………………….» (το κείμενο κατά περίπτωση).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1)
Σε περίπτωση που ο στεγασμένος σταθμός ιδρύεται σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, χορηγείται έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του υπ’αριθμ. 465/1970 Β.Δ., όπως ισχύει. Στην περίπτωση στεγασμένου σταθμού μόνο μεγάλου μεγέθους σε περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως απαιτείται:
α) έγκριση της ΔΜΕΟ/στ της ΓΓΔΕ του ΥΠΟΜΕΔΙ για την Αττική και αντίστοιχα της Τεχνικής Υπηρεσίας της αρμόδιας Περιφέρειας για τη δημιουργία της/των αποτμήσεων του πεζοδρομίου,
β) έγκριση της ΔΜΕΟ/στ της ΓΓΔΕ του ΥΠΟΜΕΔΙ για την Αττική και αντίστοιχα της Τεχνικής Υπηρεσίας της αρμόδιας Περιφέρειας της Κυκλοφοριακής Μελέτης εφόσον πρόκειται για σταθμό άνω των 200 θέσεων και
γ) έγκριση της ΔΜΕΟ/στ της ΓΓΔΕ του ΥΠΟΜΕΔΙ για την Αττική και αντίστοιχα της Τεχνικής Υπηρεσίας της αρμόδιας Περιφέρειας της Μελέτης Σήμανσης του Σταθμού εφόσον πρόκειται για σταθμό άνω των 80 θέσεων και λειτουργεί με αυτοεξυπηρέτηση.
2)
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να ανανεώνεται πριν από την ημερομηνία λήξεως του από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία που το χορήγησε με φροντίδα του υπεύθυνου του σταθμού (εκμεταλλευτή).
3)
Η υπόψη Γνωμοδότηση ίδρυσης στεγασμένου σταθμού αυτοκινήτων λαμβάνει υπόψη τα εξής στοιχεία:
α) σημασία του δρόμου στο οποίο θα κατασκευαστεί ο σταθμός για το οδικό σύστημα
β) κυκλοφοριακούς φόρους (υφιστάμενους –αναμενόμενους)
γ) σύστημα εισόδου –εξόδου
δ) επίπτωση στη στάθμη εξυπηρέτησης των επηρεαζόμενων σηματοδοτούμενων κόμβων
ε) επίπτωση στην λειτουργία εκπαιδευτηρίων, παιδικών χαρών, γηροκομείων και γενικά χώρων κοινωνικής πρόνοιας.
Ειδικά για ίδρυση σταθμού χωρητικότητας 200 θέσεων και άνω, οι ανωτέρω αναφερόμενες υπηρεσίες θα απαιτούν επιπλέον και την υποβολή κυκλοφοριακής μελέτης με βάση τα παρακάτω:
α) μέγεθος του σταθμού σε συνάρτηση με τον διαθέσιμο χώρο
β) εκτίμηση της αναμενόμενης ζήτησης και των διαδρόμων εισόδου –εξόδου στον σταθμό
γ) καθοριστικό κυκλοφοριακό φόρτο
δ) χωροθέτηση εισόδων –εξόδων του σταθμού και σύστημα διεκπεραίωσης οχημάτων στις εισόδους –εξόδους και μέση απόδοση του συστήματος
ε) αριθμός λωρίδων εισόδου – εξόδου και επιφάνεια χώρου αναμονής
στ) επιπτώσεις στη στάθμη εξυπηρέτησης του επηρεαζόμενου από τη λειτουργία του σταθμού οδικού δικτύου
ζ) προτεινόμενες επεμβάσεις στο οδικό δίκτυο και επίπτωση στην λειτουργία εκπαιδευτηρίων, παιδικών χαρών, γηροκομείων και γενικά χώρων κοινωνικής πρόνοιας.
4)
Για στεγασμένο σταθμό επιβατικών αυτοκινήτων μικρότερο των 200 θέσεων στάθμευσης δεν απαιτείται δήλωση υπαγωγής σε Π.Π.Δ. Για στεγασμένο σταθμό επιβατικών αυτοκινήτων που διαθέτει από 200 θέσεις στάθμευσης έως και 499 θέσεις εκδίδεται πράξη υπαγωγής σε Π.Π.Δ. από την οικεία περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών. Για στεγασμένο σταθμό επιβατικών αυτοκινήτων που διαθέτουν από 500 θέσεις στάθμευσης έως και 2999 θέσεις απαιτείται έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια, για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, από την Υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της. Για στεγασμένο σταθμό επιβατικών αυτοκινήτων που διαθέτει από 3000 θέσεις στάθμευσης και άνω, απαιτείται έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Skip to content