ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μεταβίβαση Φ.Ι.Χ. – Λ.Ι.Χ. με ταυτόχρονη έκδοση άδειας κυκλοφορίας – (ΑΚ29)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ
1)
Για μεταβίβαση Φ.Ι.Χ. με ΜΒ ≤ 3,5 Τ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  υπάρχουν στο έντυπο «Μεταβίβαση Φ.Ι.Χ. με ΜΒ ≤ 3,5 Τ» (ΑΚ23)
2) Για μεταβίβαση Φ.Ι.Χ. με ΜΒ > 3,5 Τ και Λ.Ι.Χ. τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  υπάρχουν στα έντυπα «Συμβόλαια σε ανάριθμα οχήματα για τα οποία απαιτείται βιβλίο μεταβολών» (ΑΚ18) ή «Συμβόλαια σε ενάριθμα οχήματα για τα οποία απαιτείται βιβλίο μεταβολών» (ΑΚ19)

ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
1)
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2) Πρακτικό Επιθεώρησης από το Τεχνικό Τμήμα της υπηρεσίας
3) Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ
4) Τέλος Αδείας στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας και το όνομα του αγοραστή: 75 €

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ   ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΑΟΧΗΜΑΤΑ
Κατά κύριο επάγγελμα αγρότης ή κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης :
Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών ή Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
  Αντίγραφο ΟΣΔΕ για γεωργική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση (για αγρότες-κτηνοτρόφους)
  Αντίγραφο Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου (για μελισσοκόμους)
Αντίγραφο αλιευτικής άδειας σκάφους (για αλιείς)
Αντίγραφο λειτουργίας ή παραχώρησης εκμετάλλευσης λιμνοθάλασσας (για υδατοκαλλιεργητές)
  Βεβαίωση από δασικό συνεταιρισμό (για δασεργάτες ρητινοσυλλέκτες)
 
Κατά μη κύριο επάγγελμα αγρότης (όχημα με ΜΒ έως 2,5 Τ  ή με ΩΦΕΛ. έως 1,3 Τ)
  Εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης προηγούμενου έτους
  Υ.Δ. ότι δεν έχει στην κατοχή του άλλο αγροτικό αυτοκίνητο

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ  ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
Έντυπο TAXISNETμε τις δραστηριότητες (ΚΑΔ) (Ισχύει 1 μήνα από την ημερομηνία εκτύπωσης)
  Βεβαίωση Δ/νσης Κτηνιατρικής ή Υγειονομικής υπηρεσίας (για μεταφορά τροφίμων ή ειδών δημόσιας υγείας)
Επιθεώρηση οχήματος από το Τεχνικό Τμήμα (για μεταφορά άρτου ή αλιευμάτων ή με ψυκτικό μηχάνημα)
  Υποβάλλεται επιπρόσθετα οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό εφόσον απαιτείται για άσκηση συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας σύμφωνα με ειδικές διατάξεις περί νομοθεσίας Φ.Ι.Χ. – Λ.Ι.Χ. αυτοκινήτων.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :  Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ :  Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ :  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής

ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:
Για Α.Ε.:  Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.:
i) για την απόφαση μεταβίβασης (πώληση ή αγορά) και
ii) για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει.
Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.: Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και τελευταία τροποποίηση.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ
Οι πληρωμές γίνονται στα παρακάτω ΙΒΑΝ (Ε.Τ.Ε.) ή στο POS της υπηρεσίας :
IBAN ΑΧΑΙΑΣ :             GR88 0110 2250 0000 2255 4535 934
IBAN ΗΛΕΙΑΣ :              GR32 0110 7930 0000 7935 4500 047
IBAN ΑΙΤ/ΝΙΑΣ :           GR79 0110 4120 0000 4125 4517 018

Μετάβαση στο περιεχόμενο