ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αναγγελία Έναρξης Επαγγέλματος Τεχνίτη Αερίων Καυσίμων Αυτοκινήτων,
Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων – (Τ32)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Υποψήφιοι Τεχνίτες συσκευών αερίων καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων (ΠΔ 66/2010)
1) Αντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
2) e-Παράβολο: 29,50 ευρώ (Κωδ. 8252)
3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι:
  δεν έχουν καταθέσει δικαιολογητικά σε άλλη υπηρεσία για τη χορήγηση βεβαίωσης ορθής αναγγελίας Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος της ίδιας ή διαφορετικής ειδικότητας για προϋπηρεσία εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος, και
 (για άνδρες υποψηφίους) ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για ανυποταξία ή λιποταξία (δεν υπόκεινται στις στερήσεις του άρθρου 53 του Ν. 3421/05 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα) “στρατολογία των Ελλήνων”)
4) Αντίγραφο μιας εκ των παρακάτω αδειών άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωσης αναγγελίας έναρξης επαγγέλματος:
–          Διπλωματούχου Μηχανικού Αυτοκινήτων
–          Τεχνολόγου Μηχανικού Αυτοκινήτων
–          Μηχανοτεχνίτη
–          Ηλεκτροτεχνίτη
–          Τεχνίτη συσκευών υγραερίου
5) Παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος σε πιστοποιημένη εκπαιδευτική δομή (ΚΕΚ ή ΑΕΙ) και η λήψη του αντίστοιχου πιστοποιητικού, με βάση το άρθρο 10 του Ν 3897/2010
 
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :  
Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ           :   Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαϊου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ :  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής
 
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 

Skip to content