ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Συμβόλαια σε ενάριθμα όχηματα για τα οποία απαιτείται βιβλίο μεταβολών – (ΑΚ19)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
1)
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2) Βιβλίο Μεταβολών – Άδεια Κυκλοφορίας – Πινακίδες
3) Τιμολόγιο Πώλησης (πρωτότυπο & φωτοαντίγραφο) ή Τέλος Μεταβίβασης (παράβολο) (βλ. πίνακα παρατηρήσεων)
4) Βεβαίωση Τελών Κυκλοφορίας
5) Δήλωση υπεραξίας από ΔΟΥ, του πωλητή
6) Να αποδεικνύεται η ύπαρξη ABS
7) Σε περίπτωση διακοπής εργασιών πωλητή: i) παύση εργασιών από τη Δ.Ο.Υ., ii) ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης.

ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟ
1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2) Βιβλίο Μεταβολών
3) Τιμολόγιο Πώλησης (πρωτότυπο & φωτοαντίγραφο)
4) Δήλωση υπεραξίας από ΔΟΥ, του πωλητή
5) Να αποδεικνύεται η ύπαρξη ABS

ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2) Βιβλίο Μεταβολών – Άδεια Κυκλοφορίας
3) Τέλος Μεταβίβασης (παράβολο) (βλ. πίνακα παρατηρήσεων)
4) Ασφαλιστική ενημερότητα  – Πιστοποιητικό ΕΦΚΑ πωλητή για πώληση ΔΧ
5) Βεβαίωση Τελών Κυκλοφορίας
6) Δήλωση υπεραξίας από ΔΟΥ, του πωλητή
7) Υ.Δ. πωλητή στην οποία αναφέρεται ρητώς το συνολικό τίμημα μεταβίβασης του οχήματος και του δικαιώματος χρήσης αυτού ως ΕΔΧ όχημα και ότι το συνολικό αυτό τίμημα έχει/δεν έχει εξοφληθεί εξ ολοκλήρου (σε περίπτωση ΕΔΧ)
8) Άδεια Οδικού Μεταφορέα  (σε ισχύ) του αγοραστή (σε περίπτωση ΦΔΧ, ΛΔΧ)
9) Υ.Δ. αγοραστή με τη δήλωση του αριθμού οχημάτων δημόσιας χρήσης που είναι στην κατοχή του (σε περίπτωση ΦΔΧ, ΛΔΧ)
10) Βεβαίωση Τράπεζας ποσού ανάλογου με τον αριθμό των οχημάτων (9000 € για το πρώτο όχημα και 5000€ για κάθε επόμενο) (σε περίπτωση ΦΔΧ, ΛΔΧ)
11) Να αποδεικνύεται η ύπαρξη ABS (σε περίπτωση ΦΔΧ, ΛΔΧ)

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ           :   Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ :  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής

ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου προσώπου με πληρεξούσιο.
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:
Για Α.Ε.:  Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.:
i) για την απόφαση πώλησης ή αγοράς και
ii) για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει.
Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.: Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και αντίγραφο καταστατικού με τυχόν τροποποιήσεις.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ
Οι πληρωμές γίνονται στα παρακάτω ΙΒΑΝ (Ε.Τ.Ε.) ή στο POS της υπηρεσίας :
IBAN ΑΧΑΙΑΣ :          GR88 0110 2250 0000 2255 4535 934
IBAN ΗΛΕΙΑΣ :          GR32 0110 7930 0000 7935 4500 047
IBAN ΑΙΤ/ΝΙΑΣ :      GR79 0110 4120 0000 4125 4517 018

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.          Σε περίπτωση Ρυμουλκού ΔΧ  τα ρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία ως Ρ του προς μεταβίβαση ρυμουλκού τίθενται σε ακινησία ή τίθενται σε κυκλοφορία ως Ρ άλλου ρυμουλκού του ιδίου ιδιοκτήτη.
2.          Σε περίπτωση απουσίας ενός εκ των δύο ή και των δύο απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (για την μεταβίβαση με Επικύρωση Συμφωνίας)
3.          Πίνακας παραβόλων μεταβίβασης :

ΦΙΧ
Μικτό βάρος
 3501kg–10000 Kg 45 €
 10001kg–20000 Kg 75 €
 20001kg–30000 Kg 120 €
 30001kg–40000 Kg 145 €
 40001kgκαι άνω Kg 175 €
 
ΛΙΧ
Θέσεις Καθημένων
Έως 33: 75 €
34-50: 105 €
51 & άνω: 135 €

ΦΔΧ
Μικτό βάρος
      Μέχρι 3500 Kg 75 € 
3501kg–10000 Kg 160 €
10001kg–20000 Kg 235 €
20001kg–30000 Kg 350 €
30001kg–40000 Kg 455 €
40001kgκαι άνω Kg 560 €

ΕΔΧ
190 €

ΛΔΧ
Θέσεις Καθημένων & Ορθίων
έως 50: 350 €
51 & άνω: 530 €
 

Skip to content