ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Συμβόλαια σε ενάριθμα όχηματα για τα οποία απαιτείται βιβλίο μεταβολών – (ΑΚ19)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
1)
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2) Βιβλίο Μεταβολών – Άδεια Κυκλοφορίας – Πινακίδες
3) Τιμολόγιο πώλησης (πρωτότυπο & φωτοαντίγραφο) ή τέλος μεταβίβασης (παράβολο) στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας και το όνομα του αγοραστή (βλ. πίνακα παρατηρήσεων)
4) Βεβαίωση περί μη οφειλής Τελών Κυκλοφορίας
5) Δήλωση υπεραξίας από ΔΟΥ, του πωλητή
6) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τον πωλητή
7) Να αποδεικνύεται η ύπαρξη ABS
8) Σε περίπτωση διακοπής εργασιών πωλητή: i) παύση εργασιών από τη Δ.Ο.Υ., ii) ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης

ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟ
1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2) Βιβλίο Μεταβολών
3) Τιμολόγιο Πώλησης (πρωτότυπο & φωτοαντίγραφο)
4) Δήλωση υπεραξίας από ΔΟΥ, του πωλητή
5) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τον πωλητή
6) Να αποδεικνύεται η ύπαρξη ABS

ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
1)  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2) 
Βιβλίο μεταβολών – Άδεια κυκλοφορίας
3) 
Τέλος μεταβίβασης (παράβολο) στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας και το όνομα του αγοραστή (βλ. πίνακα παρατηρήσεων)
4)  
Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τον πωλητή
5)  
Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας
6)  
Δήλωση υπεραξίας από ΔΟΥ, του πωλητή
7)  
Υ.Δ. πωλητή στην οποία αναφέρεται ρητώς το συνολικό τίμημα μεταβίβασης του οχήματος και του δικαιώματος χρήσης αυτού ως Ε.Δ.Χ. όχημα και ότι το συνολικό αυτό τίμημα έχει/δεν έχει εξοφληθεί εξ ολοκλήρου (σε περίπτωση Ε.Δ.Χ.)
8)  
Άδεια Οδικού Μεταφορέα  (σε ισχύ) του αγοραστή (σε περίπτωση Φ.Δ.Χ., Λ.Δ.Χ.)
9)  
Υ.Δ. αγοραστή με τη δήλωση του αριθμού οχημάτων δημόσιας χρήσης που είναι στην κατοχή του (σε περίπτωση Φ.Δ.Χ., Λ.Δ.Χ.)
10)  
Βεβαίωση τράπεζας ποσού ανάλογου με τον αριθμό των οχημάτων (9000€ για το πρώτο όχημα άνω των 3,5 τόνων, 5000€ για κάθε επόμενο άνω των 3,5 τόνων και 900€ για κάθε επόμενο κάτω των 3,5 τόνων  (σε περίπτωση Φ.Δ.Χ., Λ.Δ.Χ. – ισχύει 7 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης)
11)  
Να αποδεικνύεται η ύπαρξη ABS (σε περίπτωση Φ.Δ.Χ., Λ.Δ.Χ.)

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ           :   Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ :  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής

ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου προσώπου με πληρεξούσιο.
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:
Για Α.Ε.:  Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.:
i) για την απόφαση πώλησης ή αγοράς και
ii) για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει.
Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.: Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και αντίγραφο καταστατικού με τυχόν τροποποιήσεις.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ
Οι πληρωμές γίνονται στα παρακάτω ΙΒΑΝ (Ε.Τ.Ε.) ή στο POS της υπηρεσίας :
IBAN ΑΧΑΙΑΣ :          GR88 0110 2250 0000 2255 4535 934
IBAN ΗΛΕΙΑΣ :          GR32 0110 7930 0000 7935 4500 047
IBAN ΑΙΤ/ΝΙΑΣ :      GR79 0110 4120 0000 4125 4517 018

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.          Σε περίπτωση Ρυμουλκού ΔΧ  τα ρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία ως Ρ του προς μεταβίβαση ρυμουλκού τίθενται σε ακινησία ή τίθενται σε κυκλοφορία ως Ρ άλλου ρυμουλκού του ιδίου ιδιοκτήτη.
2.          Σε περίπτωση απουσίας ενός εκ των δύο ή και των δύο απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (για την μεταβίβαση με Επικύρωση Συμφωνίας)
3.          Πίνακας παραβόλων μεταβίβασης:

Φ.Ι.Χ.
Μικτό βάρος
Ν2: 3.501 kg – 12.000 Kg: 75€
Ν3: άνω των 12.000 kg: 100€
 
Λ.Ι.Χ.
Θέσεις Καθημένων
Έως 33: 75€
34-50: 105€
51 & άνω: 135€

Φ.Δ.Χ.
Μικτό βάρος
Ν1: μέχρι 3.500 Kg: 75€
Ν2: 3501 kg – 12.000 Kg: 180€
Ν3: άνω των 12.000 kg: 370€

Ε.Δ.Χ.
190 €

Λ.Δ.Χ.
Θέσεις Καθημένων & Όρθιων
έως 50: 350 €
51 & άνω: 530 €
 

Μετάβαση στο περιεχόμενο