ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Χορήγηση / ανανέωση Κοινοτικής Άδειας σε Λ.Δ.Χ.-Βιβλίο Εκτάκτων Διαδρομών Ε.Ε.-Τεύχος Καταστάσεων Επιβατών Συμφωνίας INTERBUS (ΑΚ32)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2) Ειδικό σήμα λειτουργίας του γραφείου γενικού τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) σε ισχύ
3) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Οδικού Μεταφορέα Επιβατών (Εθνικών & Διεθνών σε ισχύ)
4) Άδειες κυκλοφορίας λεωφορείων σε ισχύ (ευκρινές φωτοαντίγραφα) είτε με πλήρη ιδιοκτησία, είτε με συμβόλαιο μίσθωσης κατατεθειμένο και θεωρημένο στην αρμόδια ΔΟΥ ή πρόσφατη έκδοσή του από το TAXIS, είτε με άλλη ιδιότητα, ιδίως με συμβόλαιο αγοράς με δόσεις ή σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης – leasing

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες : Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ : Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαϊου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ: Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής

ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που είναι εφοδιασμένο με πληρεξούσιο στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:
Για Α.Ε.: Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.: i) για την απόφαση έκδοσης των κοινοτικών αδειών, βιβλίων εκτάκτων διαδρομών ΕΕ και Τευχών Καταστάσεων Επιβατών Συμφωνίας INTERBUS και ii) για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει.
Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.: Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και αντίγραφο καταστατικού με τυχόν τροποποιήσεις.

Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών.

Skip to content