ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 Μεταβίβαση Φ.Ι.Χ με ΜΒ ≤ 3,5 Τ – (ΑΚ23)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1)
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2) Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας οχήματος
3) Πινακίδες Κυκλοφορίας
4) Βιβλίο μεταβολών (αν υπάρχει)
5) Δήλωση υπεραξίας από ΔΟΥ, του πωλητή
6) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τον πωλητή
7) Βεβαίωση περί μη οφειλής Τελών Κυκλοφορίας
8) Τιμολόγιο Πώλησης (πρωτότυπο & φωτοαντίγραφο) ή Τέλος Μεταβίβασης (παράβολο) 30 €
9) Σε περίπτωση παρακράτησης κυριότητας του οχήματος, απαιτείται η άρση παρακράτησης για να πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση.
i)  Από φυσικό πρόσωπο απαιτείται Υ.Δ., με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής
ii) Από Ο.Ε.,Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε απαιτείται Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ με την  τελευταία τροποποίηση και Υ.Δ. του/των εκπροσώπου/ων σύμφωνα με το καταστατικό, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής
iii) Από Α.Ε. απαιτείται Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.: για το πρόσωπο που θα υπογράψει την Υ.Δ. για την άρση παρακράτησης.
Η παρακράτηση κυριότητας σε περίπτωση μεταβίβασης αίρεται αυτοδίκαια μετά από την παρέλευση επτά (7) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας.
10) Σε περίπτωση διακοπής εργασιών πωλητή: i) παύση εργασιών από τη Δ.Ο.Υ., ii) ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :  Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ :  Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ :  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής
 
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:
Για Α.Ε.:  Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.:
i) για την απόφαση μεταβίβασης (πώλησης ή αγοράς) και
ii) για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει.
Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.: Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και αντίγραφο καταστατικού με τυχόν τροποποιήσεις.
 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ
Οι πληρωμές γίνονται στα παρακάτω ΙΒΑΝ (Ε.Τ.Ε.) ή στο POS της υπηρεσίας :
IBAN ΑΧΑΙΑΣ:          GR88 0110 2250 0000 2255 4535 934
IBAN ΗΛΕΙΑΣ:          GR32 0110 7930 0000 7935 4500 047
IBAN ΑΙΤ/ΝΙΑΣ:      GR79 0110 4120 0000 4125 4517 018
 

 

Skip to content