ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Γνωστοποίηση λειτουργίας συνεργείου συντήρησης ή επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων και συνήθων ή βαρέων οχημάτων – (Τ06)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1)
Έναρξη δραστηριότητας (myAADE)
2)  Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης αρμόδιου μηχανικού περί πολεοδομικής νομιμότητας
3)  Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας
4)  Υ.Δ. του φορέα της δραστηριότητας που αφορά τον κανονισμό της πολυκατοικίας
5)  Υ. Δ. του φορέα της δραστηριότητας για τις στερήσεις του άρθρου 53 του ν. 3421/2005
6) Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου-εξόδου
7) Υ. Δ. του αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού για εκτέλεση της κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου-εξόδου
8) Τεχνική έκθεση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού περί συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις του π.δ. 78/1988 (Α΄ 34)
9) Απόφαση υπαγωγής σε Π.Π.Δ.
10) Βεβαίωση αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος υπεύθυνου τεχνίτη
11) Υ. Δ. του υπεύθυνου τεχνίτη
12) Αποδεικτικό καταβολής παραβόλου 100€ (κωδ. 0265)
13) Μελέτες του αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού ειδικά για τα φανοποιεία
14) Βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου περιβαλλοντικής διαχείρισης του υπεύθυνου τεχνίτη συνεργείου αμαξωμάτων και βαφής
15) Έγκριση για τα συνεργεία ταχογράφων
16) Έγκριση για τα συνεργεία που χορηγούν Κ.Ε.Κ.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ           :   Διαβατήριο και άδεια διαμονής ευρωπαίου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ :  Διαβατήριο και άδεια παραμονής
 
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όταν συμβαλλόμενος είναι νομικό πρόσωπο απαιτούνται:
Για Α.Ε.:  Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ. για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει.
Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε: Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και τελευταία τροποποίηση.

Skip to content