ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αναγγελία έναρξης λειτουργίας συνεργείου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων,μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων – (Τ06Α)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1)
Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής, σε δύο (2) αντίτυπα, σε κλίμακα 1:500 με καταγραφή έκτασης και χρήσεων 50 μέτρων από τα όρια του οικοπέδου ή γηπέδου του συνεργείου1
2)
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του μελετητή Διπλωματούχου ή Τεχνολόγου Μηχανικού, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:
α) Ότι το κτίριο, όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το συνεργείο βρίσκεται σε περιοχή, στην οποία η χρήση δεν απαγορεύεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
β)
Τηρούνται οι αποστάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 1 του Π.Δ. 78/1988, όπως ισχύει.
γ)
Ο εκπεμπόμενος συνολικά θόρυβος θα είναι μικρότερος από τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 2, παρ. 5 του Π.Δ. 1180/1981 ή από άλλες σχετικές διατάξεις.
3)
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του επιβλέποντα Διπλωματούχου ή Τεχνολόγου Μηχανικού, στην οποία θα δηλώνεται ότι:
α) Η κατασκευή του κτιρίου (στη περίπτωση μη υφιστάμενου κτιρίου) του συνεργείου και οι εντός αυτού εγκαταστάσεις έγιναν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και τους ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς και ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών τηρήθηκαν οι όροι και οι περιορισμοί του Π.Δ. 78/88, όπως ισχύει.
4)
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του τεχνίτη υπεύθυνου του συνεργείου στην οποία θα δηλώνεται ότι:
Δεν ασκώ επίβλεψη εργασιών σε άλλο συνεργείο σε όλη την επικράτεια, εκτός από το συνεργείο που βρίσκεται στον Δήμο………., οδός………..
5)
Δήλωση Υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 52891/30-9-2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 2446).
6)
Αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου του συνεργείου σε κλίμακα 1:50 ή σε κλίμακα 1:100 για μεγάλα συνεργεία και συγκεκριμένα:
α)
κατόψεις3, σε δύο αντίτυπα, όλων των επιπέδων του κτιρίου του συνεργείου με όλα τα στοιχεία και τους βοηθητικούς χώρους, τη θέση των κεκλιμένων επιπέδων με τη διαστασιολόγησή τους (πλάτη, κλίσεις, ακτίνα καμπυλότητας κ.λ.π.) όλες τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις και τη θέση των μηχανημάτων, την ηλεκτρική εγκατάσταση (πίνακας και θέση φωτιστικών σωμάτων), υπάρχουσες τάφρους επιθεώρησης και συστήματα αποχέτευσης δαπέδου καθώς και υπόμνημα με πλήρη εμβαδομέτρηση των χώρων, καθώς επίσης και
β)
ενδεικτική τομή2 σε δύο αντίτυπα, σχέδια του κτιρίου του συνεργείου σε κλίμακα 1:50 ή σε κλίμακα 1:100 για μεγάλα συνεργεία, όπου θα εμφαίνονται τα ύψη των χώρων, η κλίση των ραμπών και η θέση των δαπέδων σε σχέση με τη στάθμη του πεζοδρομίου και του περιβάλλοντος χώρου.
7)
Τεχνική έκθεση, σε δύο αντίτυπα, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα σχέδια υπογεγραμμένη από τον κατά νόμο υπεύθυνο Διπλωματούχο ή Τεχνολόγο Μηχανικό που συνέταξε τη μελέτη και στην οποία πρέπει να περιγράφονται λεπτομερώς η κατασκευή του κτιρίου, και οι εντός αυτού μηχανολογικές εγκαταστάσεις και συσκευές.
8)
Μελέτη, σε δύο αντίτυπα, υπογεγραμμένη από τον κατά νόμο υπεύθυνο Διπλωματούχο ή Τεχνολόγο Μηχανικό, των μηχανημάτων και αεραγωγών του εξαερισμού και προσαγωγής νωπού αέρα στις αίθουσες του συνεργείου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Π.Δ. 78/88, όπως ισχύει.
Ειδικότερα για τα συνεργεία – φανοποιεία:
Υποβάλλεται μελέτη, σε δύο αντίτυπα, υπογεγραμμένη από τον κατά νόμο υπεύθυνο Διπλωματούχο Μηχανικό, στην οποία καταγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση ακουστικού περιβάλλοντος, εκτιμάται η αναμενόμενη στάθμη θορύβου και κραδασμών από τη λειτουργία του συνεργείου και προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα αντιθορυβικής – αντικραδασμικής προστασίας με πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά και υπολογισμούς, ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση στα όρια του Π.Δ. 1180/81 όπως ισχύει.
Ειδικότερα για τα συνεργεία – βαφεία:
Υποβάλλεται μελέτη, σε δύο αντίτυπα, υπογεγραμμένη από τον κατά νόμο υπεύθυνο Διπλωματούχο Μηχανικό, η οποία να περιγράφει και το επιλεγόμενο σύστημα αντιρρύπανσης και από την οποία να προκύπτει ότι επιτυγχάνεται κατακράτηση των διαλυτών τουλάχιστον στα ποσοστά που αναφέρονται στο άρθρο 9 του Ν. 1575/1985, όπως ισχύει.
9)
Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου εξόδου3
10) Έγγραφη συναίνεση της ορθής κατασκευής της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου εξόδου3.
11)
Υπεύθυνη δήλωση του εκμεταλλευτή του συνεργείου:
α)
ότι δεν απαγορεύεται από το ισχύον καταστατικό της πολυκατοικίας η λειτουργία συνεργείου, εφόσον το συνεργείο στεγάζεται σε χώρο πολυκατοικίας, ή ότι δεν υπάρχει καταστατικό λειτουργίας.
β)
ότι δεν υπάγεται στις στερήσεις του άρθρου 53 του Ν. 3421/05 από αμετάκλητη καταδίκη για ανυποταξία ή λιποταξία.
γ)
ότι το κτίριο, όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το συνεργείο βρίσκεται σε περιοχή, στην οποία η χρήση δεν απαγορεύεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
δ)
ότι τηρούνται οι αποστάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 1 του Π.Δ. 78/1988, όπως ισχύει.
12)
Προϋπολογισμός, σε δύο αντίτυπα, της απαιτούμενης για τις παραπάνω εγκαταστάσεις δαπάνης υπογεγραμμένη από τον κατά νόμο αρμόδιο διπλωματούχο ή τεχνολόγο μηχανικό, που συνέταξε τις μελέτες.
13)
e-παράβολο 23,50 € (Κωδ. 8243)
14)
Άδεια δόμησης ή νομαρχιακή απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή κάθε άλλο στοιχείο που πιστοποιεί την νομιμότητα του κτιρίου.
Σε περίπτωση υφιστάμενου κτιρίου, απαιτείται η υποβολή αναθεωρημένης άδειας για την εγκατάσταση συνεργείου από την οικεία Πολεοδομική Αρχή4.
15)
Βεβαίωση ορθής αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, ή άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1575/1985, όπως ισχύει, ή πτυχίο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 3100/1954, της ίδιας ειδικότητας ή ειδικοτήτων με αυτή του συνεργείου.
Σε περίπτωση που ο εκμεταλλευτής του συνεργείου δεν είναι κάτοχος της παραπάνω Βεβαίωσης ορθής αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, ή δεν διαθέτει την αντίστοιχη με την ειδικότητα του συνεργείου άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή πτυχίο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 3100/1954, της ίδιας ειδικότητας ή ειδικοτήτων με αυτή του συνεργείου και δεν πρόκειται να είναι ο τεχνίτης υπεύθυνος αυτού, τότε προσκομίζεται η αντίστοιχη Βεβαίωση ορθής αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, ή η άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1575/1985, όπως ισχύει, ή το πτυχίο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 3100/1954, της ίδιας ειδικότητας ή ειδικοτήτων με αυτή του συνεργείου, του υπαλλήλου – τεχνίτη υπεύθυνου του συνεργείου, συνοδευόμενο από το Δελτίο Αναγγελίας Πρόσληψής του ή την θεωρημένη κατάσταση του προσωπικού του συνεργείου.
Για τις ειδικότητες αμαξωμάτων και βαφής απαιτείται και Βεβαίωση ΚΕΚ περί παρακολούθησης σεμιναρίου περιβαλλοντικής διαχείρισης φανοποιείου – βαφείου.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ           :   Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ :  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής
 
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:
Για Α.Ε.:  Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.:
i) για την απόφαση έναρξης λειτουργίας και
ii) για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει.
Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε : Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και τελευταία τροποποίηση.
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Η Βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας συνεργείου είναι αορίστου χρόνου και κοινοποιείται στην οικεία Υπηρεσία Πολεοδομίας, καθώς και στην οικεία Αστυνομική Αρχή και Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Σε περίπτωση που ισχύουν ειδικές διατάξεις για κάποια περιοχή, είναι ενδεχόμενο να προκύπτουν και επιπλέον δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι νομικό πρόσωπο, το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης διαμορφώνεται ως εξής: «Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας………………….αυτοτελώς ή από κοινού δηλώνω ότι………………………………………….» (το κείμενο κατά περίπτωση).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1) Για τα συνεργεία που ιδρύονται επί εθνικών οδών εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, το σχεδιάγραμμα αυτό πρέπει να είναι θεωρημένο από την αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων ή της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ως προς το ότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την έγκριση της κυκλοφοριακής σύνδεσης του συνεργείου με την οδό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 143/89, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4του Π.Δ. 401/93 (Α’ 170) και το άρθρο 24 παρ. 1 του Β.Δ. 465/70, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 509/84 (Α’ 181) και ισχύει σήμερα.
2) Τα σχέδια κατατίθενται σε κλίμακα 1:50 και σε περίπτωση μεγάλων συνεργείων 1:100 που να εμφανίζουν τις κατόψεις όλων των επιπέδων του κτιρίου του συνεργείου, με όλα τα στοιχεία του και τους βοηθητικούς χώρους, τη θέση των κεκλιμένων επιπέδων με τις διαστάσεις τους (πλάτος, κλίσεις, ακτίνα καμπυλότητας κ.λπ.), όλες τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις και τη θέση των μηχανημάτων, την ηλεκτρική εγκατάσταση (πίνακας και θέση φωτιστικών σωμάτων), υπάρχουσες τάφρους επιθεώρησης και συστήματα αποχέτευσης δαπέδου καθώς και υπόμνημα με πλήρη εμβαδομέτρηση των χώρων, καθώς επίσης και ενδεικτική τομή, όπου θα εμφαίνονται τα ύψη των χώρων, η κλίση που πρέπει να έχουν οι ράμπες και η θέση των δαπέδων σε σχέση με τη στάθμη του πεζοδρομίου και του περιβάλλοντος χώρου.
3)
Σύμφωνα με τα υποδείγματα του Π.Δ. 143/89, όπως ισχύει, για τα εκτός σχεδίου γήπεδα συνεργείων επί εθνικών οδών εκδίδεται έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης. Αντίστοιχα για τα εκτός σχεδίου γήπεδα συνεργείων που έχουν πρόσωπο επί επαρχιακών οδών εκδίδεται έγκριση εισόδου-εξόδου.
4) Η υποβολή αναθεωρημένης άδειας σε περίπτωση νομίμως ανεγερθέντος κτιρίου δεν απαιτείται σε περίπτωση που η χρήση της οικοδομικής του άδειας είναι Η (εμπορική), Ι (βιομηχανία – βιοτεχνία), Λ (σταθμός αυτοκινήτων) ή Κ (αποθήκευση).

Skip to content