ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αναγγελία Έναρξης Επαγγέλματος Τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών & μοτοποδηλάτων
(Χωρίς πτυχίο, με βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης) – (Τ29)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Αντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
2) e-Παράβολο: 29,50 ευρώ (Κωδ. 8252)
3) Βεβαίωση πιστοποίησης κατάρτισης, αναγνωρισμένου από αρμόδια κρατική αρχή, Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), από την οποία θα προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει παρακολουθήσει για τουλάχιστον 100 ώρες επιτυχώς τα μαθήματα που αναφέρονται στην ειδικότητά του
4) Προϋπηρεσία οκτώ (8) ετών για όλες τις ειδικότητες, η οποία θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί σε όμοια εργασία σε αντίστοιχης ειδικότητας συνεργείο κατά την τελευταία δεκαπενταετία.
Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με:
      Α) Πιστοποιητικό εργασίας (έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία μας), το οποίο συμπληρώνεται από τον εργοδότη του υποψηφίου, βεβαιώνεται το χρονικό διάστημα εργασίας και η ειδικότητά του από τον επόπτη, και θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής του
     Β) Αν ο υποψήφιος είναι τέκνο ή σύζυγος με τον εργοδότη δεν απαιτείται θεώρηση από τον επόπτη στο πιστοποιητικό, επιπλέον υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη θεωρημένη, για το χρονικό διάστημα που εργάσθηκε, καθώς και ένορκη βεβαίωση δύο μαρτύρων επίσης για το χρονικό διάστημα και για την ειδικότητά του
5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι:
 –  δεν έχουν καταθέσει δικαιολογητικά σε άλλη υπηρεσία για τη χορήγηση βεβαίωσης ορθής αναγγελίας Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος της ίδιας ή διαφορετικής ειδικότητας για προϋπηρεσία εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος, και
 – (για άνδρες υποψηφίους) ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για ανυποταξία ή λιποταξία (δεν υπόκεινται στις στερήσεις του άρθρου 53 του Ν. 3421/05 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα) “στρατολογία των Ελλήνων”)
6) Αντίγραφο άδειας λειτουργίας συνεργείου εργασίας
7) Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος του αντίστοιχου τεχνίτη του συνεργείου εργασίας
8) Βεβαίωση (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΦΑΝΟΠΟΙΟΥΣ – ΒΑΦΕΙΣ) από Κ.Ε.Κ. που να προκύπτει ότι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς μαθήματα που αναφέρονται στην περιβαλλοντική διαχείριση Φανοποιείου – Βαφείου
 
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ           :   Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαϊου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ:  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής
 
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
 
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 

Μετάβαση στο περιεχόμενο