ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Επιστροφή αφαιρεθέντων στοιχείων κυκλοφορίας από Τροχαία – (ΑΚ27)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1)
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2) Απόδειξη πληρωμής τελών κυκλοφορίας τρέχοντος έτους

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ           :   Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ :   Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής
 
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:
Για Α.Ε.:  Σύσταση Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ. για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει.
Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.: Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και αντίγραφο καταστατικού με τυχόν τροποποιήσεις.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
·      Σε περίπτωση τροχονομικών παραβάσεων του άρθρου 29 του Ν. 4530/2018 που έχουν διαβιβαστεί τα αφαιρεθέντα στοιχεία κυκλοφορίας  στην υπηρεσία μας, επιστρέφονται μετά την παρέλευση του χρόνου αφαίρεσης.
·      Σε περίπτωση παράβασης του άρθρου 5 του ΠΔ 237/86 (κυκλοφορία ανασφάλιστων οχημάτων) τα στοιχεία κυκλοφορίας επιστρέφονται με την προσκόμιση:
1.       Ασφαλιστηρίου συμβολαίου σε ισχύ
2.       Αποδεικτικό πληρωμής του προστίμου

Skip to content