ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οριστική διαγραφή λόγω εξαγωγής / αποστολής σε άλλη χώρα – (ΑΚ17)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2) Σε περίπτωση εξαγωγής/αποστολής του οχήματος σε κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ βλέπε παρατηρήσεις 1 ή 2 κατά περίπτωση.
3) Σε περίπτωση εξαγωγής/αποστολής του οχήματος σε κράτος μη μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ βλέπε παρατηρήσεις 3 ή 4 κατά περίπτωση.
4) Σε περίπτωση παρακράτησης κυριότητας του οχήματος, απαιτείται η άρση παρακράτησης για να πραγματοποιηθεί η οριστική διαγραφή.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ :   Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ:  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής

ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:
Για Α.Ε.:  Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.: i) για την απόφαση οριστικής διαγραφής λόγω εξαγωγής και ταξινόμησης σε άλλη χώρα και ii) για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει.
Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.: Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και τελευταία τροποποίηση

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η οριστική διαγραφή του οχήματος  γίνεται μόνο στην υπηρεσία που τηρείται ο υπηρεσιακός φάκελος του οχήματος σε περίπτωση ΦΙΧ με ΜΑΜΦΟ ≤ 3,5 tn.
1.    Εξαγωγή/αποστολή οχήματος σε κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ με προηγούμενη παράδοση των στοιχείων κυκλοφορίας:
·       Πρωτότυπη Άδεια Κυκλοφορίας, Κρατικές Πινακίδες Οχήματος και Βιβλίο Μεταβολών (εάν υφίσταται).
·       Βεβαίωση Τελών Κυκλοφορίας για τα έτη που το προς εξαγωγή/αποστολή όχημα βρίσκεται στην κατοχή του ενδιαφερομένου.
·       Η Διαγραφή του οχήματος ολοκληρώνεται από την υπηρεσία μας όταν προσκομιστεί από τον ενδιαφερόμενο το υπογεγραμμένο από τον αποστολέα αντίγραφο δελτίου παράδοσης διεθνούς οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων [φορτωτική CMR] καθώς και το τιμολόγιο πώλησης ή το ιδιωτικό συμφωνητικό  (απλά ευανάγνωστα αντίγραφα επικυρωμένα από δικηγόρο) στην περίπτωση που το όχημα αποστέλλεται ως φορτίο, ή βεβαίωση από την αρμόδια τελωνειακή αρχή περί χορήγησης άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας προσωρινού τύπου, στην περίπτωση που το αυτοκίνητο όχημα δεν αποστέλλεται ως φορτίο.
2.    Εξαγωγή/αποστολή οχήματος σε κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ χωρίς προηγούμενη παράδοση των στοιχείων κυκλοφορίας:
·     Η Διαγραφή του οχήματος γίνεται από την υπηρεσία μας όταν γνωστοποιηθεί η ταξινόμηση είτε μέσω του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών είτε απευθείας από την αντίστοιχη υπηρεσία του άλλου κράτους μέλους. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει αυτοπροσώπως και σε ευκρινές φωτοαντίγραφο τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με την ταξινόμηση του οχήματός του σε κράτος – μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, απαιτείται επίσημη μετάφραση των εγγράφων αυτών συνοδευομένης από αίτηση/υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των αναφερομένων.
·      Προσκομιστεί βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας για τα έτη που το προς αποστολή/εξαγωγή όχημα βρίσκεται στην κατοχή του ενδιαφερομένου, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της νέας άδειας κυκλοφορίας από το κράτος μέλος της Ε.Ε. όπου ταξινομήθηκε το όχημα.
3.    Εξαγωγή/αποστολή οχήματος σε κράτος μη μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ  με προηγούμενη παράδοση των στοιχείων κυκλοφορίας:
·       Πρωτότυπη Άδεια Κυκλοφορίας, Κρατικές Πινακίδες Οχήματος και Βιβλίο Μεταβολών (εάν υφίσταται).
·      Βεβαίωση Τελών Κυκλοφορίας για τα έτη που το προς εξαγωγή/αποστολή όχημα βρίσκεται στην κατοχή του ενδιαφερομένου.
·       Η Διαγραφή του οχήματος ολοκληρώνεται από την υπηρεσία μας όταν προσκομιστεί από τον ενδιαφερόμενο αντίγραφο εκτύπωσης μέσω του πληροφοριακού συστήματος τελωνείων του μηνύματος ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης της εξαγωγής που χρησιμοποιείται ως αποδεικτικό για την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών διατυπώσεων εξαγωγής».
4.    Εξαγωγή/αποστολή οχήματος σε κράτος μη μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ  χωρίς προηγούμενη παράδοση των στοιχείων κυκλοφορίας:
Η Διαγραφή του οχήματος γίνεται από την υπηρεσία μας όταν προσκομιστούν:
·     Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας από το κράτος όπου ταξινομήθηκε το όχημα.
·     Σχετική βεβαίωση ταξινόμησης, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο, από το κράτος που ταξινομήθηκε το όχημα, συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση και υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των αναφερομένων, όπου θα πρέπει να αναφέρεται αν παρακρατήθηκαν ή μη τα στοιχεία κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Εάν δεν έχουν παρακρατηθεί θα πρέπει να κατατεθούν στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.
·      Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας για τα έτη που το προς εξαγωγή όχημα βρίσκεται στην κατοχή του ενδιαφερομένου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο