ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Χορήγηση / ανανέωση άδειας & δοκιμαστικών πινακίδων – (ΑΚ21)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2) e – Παράβολο
·      Επιβατικά – Φορτηγά: 168€ (κωδ. 2995)
·      Δίκυκλα: 48€ (κωδ. 2994)
3) Αντίγραφο βεβαίωσης έναρξης εργασιών, από την οποία προκύπτει η δραστηριότητα του αιτούμενου προσώπου
4) Ευκρινές αντίγραφο της άδειας λειτουργίας που χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, για την περίπτωση των κατασκευαστών αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετών
5) ·      Πιστοποιητικά ταξινόμησης των οχημάτων ή
·      Κατάσταση των εισαχθέντων και πωληθέντων οχημάτων, κατά το προηγούμενο ή το τρέχον ημερολογιακό έτος, με τα οικεία παραστατικά αγοράς – πώλησης, για τα πρόσωπα των περ. α΄ έως δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΥΑ 143021/2020 (ΦΕΚ 5859/Β΄/2020) ή
6) Κατάσταση των οχημάτων για τα οποία έχουν εκδοθεί άδειες κυκλοφορίας, κατά το προηγούμενο ή το τρέχον έτος, στο όνομα των εμπόρων ενάριθμων επιβατικών αυτοκινήτων και δικύκλων-τρικύκλων μοτοσικλετών, με ευκρινή αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας αυτών, για τα πρόσωπα της περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΥΑ 143021/2020 (ΦΕΚ 5859/Β΄/2020)
7) Κατάσταση με τα στοιχεία του δικαιούχου της επιχείρησης [i. Για την περίπτωση ατομικής επιχείρησης: Ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, Διεύθυνση Κατοικίας, ii. Για τις λοιπές κατηγορίες δικαιούχων επιχειρήσεων: Επωνυμία, Φυσική έδρα, Στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου (Ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, Διεύθυνση κατοικίας)]
8) Κατάσταση των φυσικών προσώπων που τελούν σε σχέση εργασίας με την επιχείρησή και τα οποία θα δύνανται να θέσουν σε δημόσια κυκλοφορία οχήματα της επιχείρησης με τα χορηγηθέντα στοιχεία δοκιμαστικής κυκλοφορίας συνοδευόμενη από ισχύοντα πίνακα προσωπικού
  
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ:  Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ:  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής
 
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
 
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:
Για Α.Ε.:  Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.: i) για την απόφαση χορήγησης-ανανέωσης ΔΟΚ και ii) για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει.
Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.: Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και τελευταία τροποποίηση
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Ο συνολικός αριθμός των στοιχείων δοκιμαστικής κυκλοφορίας (Δ.Ο.Κ.) που δύναται να χορηγηθούν είναι: α. έως τρία (3) ζεύγη πινακίδων ανά έδρα και ανά ερευνητικό φορέα, για επιβατικά αυτοκίνητα και δίκυκλες – τρίκυκλες μοτοσικλέτες, β. απεριόριστος, για φορτηγά, λεωφορεία αυτοκίνητα και ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα οχήματα κατηγορίας Ο2, Ο3, Ο4.
 

Skip to content