ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Χορήγηση ειδικής άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου – (ΑΟ18)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Αίτηση – Δήλωση (χορηγείται από την Υπηρεσία)
2) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας και επίδειξη αυτής
3) Τρία πιστοποιητικά υγείας από Παθολόγο, Οφθαλμίατρο και Ψυχίατρο (στους γιατρούς απαιτείται να προσκομίσει από μία έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου)
4) e-παράβολο: 50 ευρώ (κωδ. 2986)
5) Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών, τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΜΕΔΑΠΟΥΣ)
 ή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας τουλάχιστον ειδικού επαγγελματικού σκοπού- Επίπεδο Α (ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ)2
6) Φωτοαντίγραφο της Άδειας Οδήγησης και επίδειξη αυτής
7) Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.        Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα  από την Υπηρεσία
2.       Το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας, & Θρησκευμάτων
3.       Η βεβαίωση αντιστοιχίας τίτλων σπουδών ξένου σχολείου χορηγείται από την Δ/νση Παιδείας, Ομογενών & Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, καθώς και από τις οικείες Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση.
4.       Η Ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα να οδηγεί μέσα στα διοικητικά όρια της Ίδιας αυτής Περιφερειακής Ενότητας που την χορήγησε
 
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ:  Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη  που να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την αίτηση
Πολίτες εκτός ΕΕ:  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής που να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την αίτηση
 
Στην περίπτωση που δεν συμπληρώνεται το ανωτέρω χρονικό διάστημα, για τους Ευρωπαίους πολίτες, υποβάλλονται επιπλέον 2 τουλάχιστον δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την παραμονή τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την αίτηση
 
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο
 
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο