ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Χορήγηση αντιγράφου Ειδικής Άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ & ΕΙΔΜΙΣΘ) λόγω απώλειας ή κλοπής ή φθοράς – (ΑΟ19)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Αίτηση – Δήλωση (Συμπλήρωση της άλλης σελίδας του εντύπου)
2) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας και επίδειξη αυτής
3) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου και φωτοαντίγραφο αυτής
4) Η φθαρμένη άδεια (σε περίπτωση φθοράς)
5) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής για την απώλεια ή κλοπή (προαιρετικά)
6) Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας
 
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ:  Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη  που να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την αίτηση
Πολίτες εκτός ΕΕ:  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής που να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την αίτηση
Στην περίπτωση που δεν συμπληρώνεται το ανωτέρω χρονικό διάστημα, για τους Ευρωπαίους πολίτες, υποβάλλονται επιπλέον 2 τουλάχιστον δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την παραμονή τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την αίτηση

ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο
 
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Αρμόδια Υπηρεσία για την χορήγηση αντιγράφου Ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ αυτοκινήτου είναι η Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών που την χορήγησε αρχικά
 

Μετάβαση στο περιεχόμενο