ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Συμμετοχή στην ειδική θεωρητική εξέταση για την ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. – (ΑΟ22)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Αίτηση – Δήλωση
2) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας και επίδειξη αυτής
3) Γνωμάτευση της Δευτεροβάθμιας Ιατρικής Επιτροπής (ΔΙΕ) εφόσον ο υποψήφιος παρουσιάζει ειδική μαθησιακή δυσκολία
4) Παράβολα 20 ευρώ για την εκτύπωση (Κωδ. 8151)
5) Ένα φάκελο αρχείου με έλασμα
6) Φωτοαντίγραφο της Άδειας Οδήγησης και επίδειξη αυτής
7) Μία έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας
 
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ:  Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη  που να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την αίτηση
Πολίτες εκτός ΕΕ:  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής που να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την αίτηση
Στην περίπτωση που δεν συμπληρώνεται το ανωτέρω χρονικό διάστημα, για τους Ευρωπαίους πολίτες, υποβάλλονται επιπλέον 2 τουλάχιστον δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την παραμονή τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την αίτηση

ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
1.       Η ειδική άδεια οδήγησης ΕΙΧ δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα να οδηγεί ΕΙΧ αυτοκίνητο μέσα στα διοικητικά όρια της ίδιας αυτής Περιφερειακής Ενότητας που την χορήγησε ή την επέκτεινε
2.       Ο απορριπτόμενος στην Ειδική εξέταση υποψήφιος έχει το δικαίωμα επανεξέτασης σε επόμενη εξεταστική περίοδο που προγραμματίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών κατόπιν εκ νέου προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών για συμμετοχή στην ειδική εξεταστική δοκιμασία
3.       Υποψήφιος που καταλαμβάνεται να αντιγράφει ή να συνεργάζεται με άλλο υποψήφιο ή να υποβοηθείται με οποιονδήποτε τρόπο ή να παραβαίνει τα εκ νόμου οριζόμενα, θεωρείται ότι απέτυχε στις εξετάσεις και αποκλείεται από αυτές για το επόμενο χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών. Ο ενδιαφερόμενος για την επανεξέτασή του, προσκομίζει εκ νέου τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την συμμετοχή του στην ειδική θεωρητική εξέταση
4.       Ο προγραμματισμός της θεωρητικής εξέτασης για την Ειδική άδεια οδήγησης ΕΙΧ αυτοκινήτου γίνεται από τις Υπηρεσίες  Μεταφορών  κάθε τελευταία Δευτέρα του μήνα.
5.       Οι επιτυχόντες οφείλουν μέσα σε διάστημα 6 μηνών να καταθέσουν τα δικαιολογητικά για την χορήγηση της Ειδικής Άδειας Οδήγησης Ε.Δ.Χ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο