ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μετατροπή Ξένης Άδειας Οδήγησης των Χωρών: Η.Π.Α., Καναδά, Αυστραλία, Ιαπωνία, Νότια Αφρική,Νότια Κορέα & Χωρών της Πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. σε Ελληνική – (ΑΟ17)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Αίτηση (συμπλήρωση της άλλης σελίδας του εντύπου)
2) Αίτηση εκτύπωσης (αντίστοιχο έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία)
3) Βεβαίωση της Υπηρεσίας έκδοσης, για την γνησιότητα και την ισχύ της Α.Ο., η οποία θα διαβιβάζεται στην Υπηρεσία μας μέσω του εκεί Ελληνικού Προξενείου (μεταφραζόμενη στην Ελληνική), ή μέσω του εδώ Προξενείου της χώρας έκδοσης
4) Επίσημη μετάφραση της ξένης αδείας οδήγησης στην Ελληνική γλώσσα, από το Υπ. Εξωτερικών ή την προξενική αρχή της χώρας έκδοσης ή δικηγόρο ή από την εδώ προξενική αρχή της χώρας έκδοσης
5) Η ξένη άδεια οδήγησης
6) Αστυνομική Ταυτότητα και φωτοαντίγραφο αυτής ή Ελληνικό Διαβατήριο αν ο ενδιαφερόμενος έχει την Ελληνική Υπηκοότητα
7) Διαβατήριο και φωτοαντίγραφο αυτού, αν πρόκειται για ξένο υπήκοο
8) Άδεια παραμονής  ή διαμονής και φωτοαντίγραφο αυτής η οποία να έχει εκδοθεί εκατό ογδόντα πέντε (185) ημέρες τουλάχιστον πριν την υποβολή της αίτησης και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την ημέρα παραλαβής της Ελληνικής άδειας οδήγησης
9) e-Παράβολο: 108€ (κωδ. 0039) για την ερασιτεχνική κατηγορία
e-Παράβολο: 27,02€ (κωδ. 0062) για κάθε επόμενη ερασιτεχνική κατηγορία
e-Παράβολο: 108,15€ (κωδ. 0064) για κάθε επαγγελματική κατηγορία
10) Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
11) Δύο πιστοποιητικά υγείας από Οφθαλμίατρο και Παθολόγο (εάν ο ενδιαφερόμενος είναι άνω των 80 ετών, επιπλέον Νευρολόγο ή Ψυχίατρο και ΩΡΛ)
 
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ : Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη  που να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την αίτηση
Πολίτες εκτός ΕΕ:  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής που να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την αίτηση
 
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο και θεώρηση γνησίου υπογραφής στο Έντυπο Εκτύπωσης
 
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
1.       Να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης.
2.       Να έχει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις υγείας (σωματική και διανοητική ικανότητα).
3.       Να είναι κάτοικος της περιοχής που υπάγεται στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Συγκ/νιών στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Για τους ενδιαφερομένους από τις χώρες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ., η μετατροπή γίνεται εφόσον έχουν Ελληνική ιθαγένεια, έστω από τον ένα γονέα (πιστοποιητικό γέννησης)
 
 

Μετάβαση στο περιεχόμενο