ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μετατροπή Ξένης Άδειας Οδήγησης που εκδόθηκε από την Ελβετία σε Ελληνική – (ΑΟ15)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία)
2) Αίτηση εκτύπωσης (χορηγείται από την Υπηρεσία)
3) Επίσημη μετάφραση της ξένης αδείας οδήγησης στην Ελληνική γλώσσα, από το Υπ. Εξωτερικών ή την προξενική αρχή της χώρας έκδοσης ή δικηγόρο ή από την εδώ προξενική αρχή της χώρας έκδοσης
4) Φωτοαντίγραφο της ξένης άδειας οδήγησης και επίδειξη αυτής
5) Αστυνομική Ταυτότητα και φωτοαντίγραφο αυτής ή Ελληνικό Διαβατήριο αν ο ενδιαφερόμενος έχει την Ελληνική Υπηκοότητα
6) Διαβατήριο και φωτοαντίγραφο αυτού, αν πρόκειται για ξένο υπήκοο
7) Άδεια παραμονής  ή διαμονής και φωτοαντίγραφο αυτής η οποία να έχει εκδοθεί εκατό ογδόντα πέντε (185) ημέρες τουλάχιστον πριν την υποβολή της αίτησης και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την ημέρα παραλαβής της Ελληνικής άδειας οδήγησης
8) e-Παράβολο 108€ (στον κωδικό 0039) για την ερασιτεχνική κατηγορία
e-Παράβολο 27,02€ (στον κωδικό 0062) για δεύτερη  ερασιτεχνική κατηγορία
e-Παράβολο 108,15€ (στον κωδικό 0064) για κάθε επαγγελματική κατηγορία
9) Μία (1) πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
10) Δύο πιστοποιητικά υγείας από Οφθαλμίατρο και Παθολόγο, (επιπλέον Νευρολόγο ή Ψυχίατρο και ΩΡΛ για τους άνω των 80 ετών).
 
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ :   Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ:  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής που να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την αίτηση
Στην περίπτωση που δεν συμπληρώνεται το ανωτέρω χρονικό διάστημα, για τους Ευρωπαίους πολίτες, υποβάλλονται επιπλέον 2 τουλάχιστον δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την παραμονή τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την αίτηση

ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο και θεώρηση γνησίου υπογραφής στο Έντυπο Εκτύπωσης
 
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
1.       Να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης. Η Ελβετική άδεια οδήγησης παύει να ισχύει με την παρέλευση 12μήνου από την είσοδο του κατόχου στην Ελλάδα.
2.       Να έχει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις υγείας (σωματική και διανοητική ικανότητα).
3.       Να είναι κάτοικος της περιοχής που υπάγεται στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Συγκ/νιών στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση.
 

Μετάβαση στο περιεχόμενο