ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μεταβίβαση & έκδοση αδείας κυκλοφορίας Ε.Ι.Χ. / Δ.Ι.Χ. – (ΑΚ03)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2) Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας οχήματος
3) Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ (και φωτοαντίγραφο)
4) Βεβαίωση περί μη οφειλής Τελών Κυκλοφορίας
5) Τέλος αδείας και μεταβίβασης (παράβολο) στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας και το όνομα του αγοραστή (βλ. επισυναπτόμενο πίνακα)
6) Σε περίπτωση παρακράτησης κυριότητας του οχήματος, απαιτείται η άρση παρακράτησης για να πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση. Η παρακράτηση κυριότητας σε περίπτωση μεταβίβασης αίρεται αυτοδίκαια μετά από την παρέλευση επτά (7) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας.
7) Σε περίπτωση ύπαρξης δέσμευσης για οποιοδήποτε λόγο απαιτείται η άρση δέσμευσης για να πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

Έλληνες πολίτες :  Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ:  Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ:  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής
 
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
 
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:
Για Α.Ε.:  Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.: i) για την απόφαση μεταβίβασης (πώληση ή αγορά) και ii) για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει.
Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.: Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και τελευταία τροποποίηση
 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ
Οι πληρωμές γίνονται στα παρακάτω ΙΒΑΝ (Ε.Τ.Ε.) ή στο POS της υπηρεσίας
IBAN ΑΧΑΙΑΣ:          GR88 0110 2250 0000 2255 4535 934
IBAN ΗΛΕΙΑΣ:          GR32 0110 7930 0000 7935 4500 047
IBAN ΑΙΤ/ΝΙΑΣ:      GR79 0110 4120 0000 4125 4517 018

Ζητήστε τον πίνακα με τα ποσά τέλους μεταβίβασης ανά περίπτωση οχήματος
 
 

Skip to content