ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μεταβίβαση & έκδοση αδείας κυκλοφορίας λόγω κληρονομιάς Ε.Ι.Χ. / Δ.Ι.Χ. – (ΑΚ05)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Σε περίπτωση θανάτου από 1-1-2009 και μετά
1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Κληρονόμου/μων
2) Πρωτότυπη Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος
3) Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) και φωτοαντίγραφο
4) Πιστοποιητικό Κληρονομιάς από Δ.ΟΥ. για μεταβίβαση
5) Βεβαίωση περί μη οφειλής Τελών Κυκλοφορίας
6) Τέλος αδείας (Παράβολο) στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας και το όνομα του ιδιοκτήτη: Επιβατικό: 75 € Δίκυκλο: 9 €
7) Σε περίπτωση παρακράτησης κυριότητας του οχήματος, απαιτείται η άρση παρακράτησης για να πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση.
i) Από φυσικό πρόσωπο απαιτείται Υ.Δ., με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής
ii) Από Ο.Ε. απαιτείται Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ με την τελευταία τροποποίηση και Υ.Δ. του διαχειριστή, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής
iii) Από Α.Ε. απαιτείται Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.: για το πρόσωπο που θα υπογράψει την Υ.Δ. για την άρση παρακράτησης.
Η παρακράτηση κυριότητας σε περίπτωση μεταβίβασης αίρεται αυτοδίκαια μετά από την παρέλευση επτά (7) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας.
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Σε περίπτωση θανάτου έως 31/12/2008
1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Κληρονόμου/μων
2) Πρωτότυπη Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος
3) Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) και φωτοαντίγραφο
4) Βεβαίωση περί μη οφειλής Τελών Κυκλοφορίας
5) Ληξιαρχική πράξη θανάτου
6) Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
7) Πιστοποιητικό περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης από Ειρηνοδικείο (ημερομηνία έκδοσης το πολύ επτά ημέρες από την υποβολή της αίτησης). Για τους αποβιώσαντες πριν την 01-03-2013 οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται και στο Πρωτοδικείο. Σε περίπτωση δημοσίευσης διαθήκης πρακτικό δημοσίευσης αυτής.
8) Τέλος αδείας (Παράβολο) στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας και το όνομα του ιδιοκτήτη: Επιβατικό: 75 € Δίκυκλο: 9 €
9) Σε περίπτωση παρακράτησης κυριότητας του οχήματος, απαιτείται η άρση παρακράτησης για να πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση.
i) Από φυσικό πρόσωπο απαιτείται Υ.Δ., με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής
ii) Από Ο.Ε. απαιτείται Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ με την τελευταία τροποποίηση και Υ.Δ. του διαχειριστή, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής
iii) Από Α.Ε. απαιτείται Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.: για το πρόσωπο που θα υπογράψει την Υ.Δ. για την άρση παρακράτησης.
Η παρακράτηση κυριότητας σε περίπτωση μεταβίβασης αίρεται αυτοδίκαια μετά από την παρέλευση επτά (7) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας.
 
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ :   Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ:  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής
 
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
 
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ
Οι πληρωμές γίνονται στα παρακάτω ΙΒΑΝ (Ε.Τ.Ε.) ή στο POS της υπηρεσίας
IBAN ΑΧΑΙΑΣ:          GR88 0110 2250 0000 2255 4535 934
IBAN ΗΛΕΙΑΣ:          GR32 0110 7930 0000 7935 4500 047
IBAN ΑΙΤ/ΝΙΑΣ:      GR79 0110 4120 0000 4125 4517 018

Skip to content