ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ετήσια Κατάθεση Διοικητικών – Οικονομικών Στοιχείων Εποπτείας Αθλητικού Σωματείου και εκ νέου θεώρηση των βιβλίων (που έχουν συμπληρωθεί)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
Κατατίθενται από τον πρόεδρο του Δ.Σ. (ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο) μαζί με το παρόν έντυπο,
που φέρει γνήσια υπογραφή του και τη σφραγίδα του φορέα.

ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ:
1) Θεωρημένο αντίγραφο πρακτικού ετήσιας απολογιστικής Γ.Σ. παρελθόντος έτους, στην οποία η Γ.Σ. εγκρίνει τον οικονομικό και διοικητικό απολογισμό και απαλλάσσει των ευθυνών του το Δ.Σ.
Συνημμένα εμπεριέχεται:
1α) Θεωρημένο Αντίγραφο από την Κατάσταση παρόντων στη Γ.Σ. ταμειακώς εντάξει μελών (ονόματα-υπογραφές)
Επίσης εμπεριέχεται:
1β) Οικονομικός Απολογισμός παρελθόντος έτους (υπογεγραμμένος από τον Πρόεδρο και τον Ταμία του Δ.Σ. και θεωρημένο από τον Γραμματέα του Δ.Σ.)
Επίσης εμπεριέχεται:
1γ) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής παρελθόντος έτους(με εισήγηση απαλλαγής Δ.Σ.) (υπογεγραμμένη από την Επιτροπή και θεωρημένη από τον Γραμματέα του Δ.Σ.).
Προϋπολογισμός νέου έτους (πρέπει να έχει κατατεθεί στην υπηρεσία έως 30/9 παρελθόντος έτους).
3) Σε περίπτωση εκλογών:
α) Απόσπασμα πρακτικών προκήρυξής τους από τη Γ.Σ. (ημερομηνία – εκλογή εφορευτικής επιτροπής)
β) Πλήρη και υπογεγραμμένα πρακτικά Εφορευτικής Επιτροπής για εκλογή Δ.Σ. και Ε.Ε. (Θεωρημένα αντίγραφα).
γ) Θεωρημένα αντίγραφο πρακτικού Δ.Σ. συγκρότησης σε σώμα (εκλογή προεδρείου).
δ) Πίνακα με στοιχεία επικοινωνίας μελών Δ.Σ. και Ε.Ε.
(Γενικά: οι θεωρήσεις αντιγράφων πρακτικών γίνονται από τoν Γραμματέα του Δ.Σ)
4) Αν δεν μεσολάβησαν εκλογές, σημειώνεται στο παρόν: Το Δ.Σ. παραμένει το ίδιο με αυτό, που υπάρχει ήδη στον φάκελο του Σωματείου
Ειδικά για τα Σωματεία Σκοποβολής:
α) Θεωρημένη πρόσφατα (τελευταίου εξαμήνου)
άδεια κατοχής πυροβόλων όπλων και
φυσιγγίων, που εκδίδεται από την Δ/νση
Ασφαλείας ή την Αστυνομική Δ/νση της έδρας του
αθλητικού σωματείου (εάν υπάρχει ήδη στον
φάκελο του Σωματείου και είναι σε ισχύ τελευταίου
εξαμήνου δεν κατατίθεται εκ νέου).
β) Θεωρημένη άδεια κατοχής τόξων, βαλλιστρίδων,
λειόκανων, ή οποιουδήποτε άλλου τύπου
αντικείμενων τα οποία χρήζουν αδείας από την
Αστυνομία, εφόσον αυτά κατέχονται από το
σωματείο (εάν υπάρχει ήδη στον
φάκελο του Σωματείου και είναι σε ισχύ δεν
κατατίθεται εκ νέου).
γ) Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν πυροβόλα
όπλα, λειόκανα, τόξα ή βαλιστρίδες στην κατοχή
του σωματείου, γίνεται ξεχωριστή υπεύθυνη
δήλωση στην παρούσα αίτηση.
Στην περίπτωση που κάποιο η κάποια βιβλία έχουν απωλεσθεί ή καταστραφεί:
α) Για την περίπτωση Απώλειας ή Καταστροφής: Δήλωση Απώλειας ή καταστροφής από το βιβλίο συμβάντων του οικείου Αστυνομ. Τμήματος η της Π.Υ.
β) Βιβλία προς Θεώρηση (Θα πρέπει να αριθμούνται ανά σελίδα ή ανά φύλλο και η μορφή τους εξαρτάται από τον τύπο του βιβλίου). Στην τελευταία σελίδα θα θεωρείται αρχικά και θα σφραγίζεται η αρίθμηση τους από το Διοικητικό Συμβούλιό

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1) Πριν από οποιαδήποτε θεώρηση η Υπηρεσία κάνει έλεγχο στο φάκελο του Σωματείου και ασκεί εποπτεία όπως ορίζει ο αθλητικός νόμος Ν.2725/99 και δύναται να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο