ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ετήσια Κατάθεση Δικαιολογητικών Πολιτιστικού Σωματείου/Συλλόγου και θεώρηση αποδείξεων είσπραξης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στοιχεία για το έτος (………..)
Κατατίθενται από τον πρόεδρο του Δ.Σ. (ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο) μαζί με το παρόν έντυπο,
που φέρει γνήσια υπογραφή του και τη σφραγίδα του φορέα.

Τίτλος Δικαιολογητικού:
1) α) Θεωρημένα αντίγραφα Πρακτικών Γ.Σ. και Δ.Σ. τελευταίας εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προεδρείου του.
(Γενικά: Οι θεωρήσεις αντιγράφων πρακτικών γίνονται από τoν Γραμματέα του ΔΣ του Σωματείου)
β) Το Δ.Σ. παραμένει το ίδιο με αυτό που υπάρχει ήδη στον φάκελο του Σωματείου.
2) Θεωρημένο απόσπασμα Πρακτικού τελευταίας Ετήσιας Απολογιστικής Συνέλευσης παρελθόντος έτους (στην οποία η Γ.Σ. εγκρίνει τον απολογισμό και απαλλάσσει το Δ.Σ. με υπογραφές του Προέδρου και του Γραμματέα της ΓΣ) και θεωρημένο από τον Γραμματέα του ΔΣ.
3) Οικονομικό Απολογισμό παρελθόντος έτους (υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Ταμία του Δ.Σ. και θεωρημένο από τον Γραμματέα του ΔΣ).
4) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής παρελθόντος έτους (υπογεγραμμένη από την Επιτροπή και θεωρημένη από τον Γραμματέα του ΔΣ).
5) Τα τελευταία θεωρημένα μπλοκ αποδείξεων είσπραξης για ακύρωση από την υπηρεσία μας των μη χρησιμοποιηθέντων ή κατεστραμμένων φύλλων κατόπιν αιτήσεως του Σωματείου.
6) Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου “περί μη προσβολής αρχαιρεσιών”

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Τα διπλότυπα των εισπράξεων πρέπει να αριθμηθούν, να σφραγιστούν και να θεωρηθούν πρώτα από τον Πρόεδρο, τον Ταμία και τον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου και μετά από την αρμόδια Yπηρεσία της Περιφέρειας σύμφωνα με το νόμο 6253/1934.
Η θεώρηση των μπλοκ από το Σωματείο θα αναγράφει στο ανώτατο μέρος του τελευταίου φύλου (πίσω σελίδα) , την ημερομηνία, την φράση «Θεωρούνται οι διπλότυπες αποδείξεις είσπραξης του Σωματείου με την επωνυμία «…» από αρ…έως αρ…», υπογραφές και το όνομα ολογράφως Προέδρου, Ταμία και Γενικού Γραμματέα και τέλος σφραγίδα του σωματείου.
Ακριβώς από κάτω πρέπει να αφήνεται χώρος για την θεώρηση του μπλοκ από την Υπηρεσία.
Η υποβολή της αίτησης και των συνημμένων στοιχείων για την σφράγιση των διπλότυπων είσπραξης καθώς και η παραλαβή των θεωρημένων μπλοκ γίνεται από τον Πρόεδρο του Σωματείου ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο, στο Τμήμα Πολιτισμού της Π.Ε., που έχει έδρα το σωματείο.
Πριν από οποιαδήποτε θεώρηση η Υπηρεσία κάνει έλεγχο στο φάκελο του Σωματείου και ασκεί εποπτεία όπως ορίζει ο νόμος 281/1914 και δύναται να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία..

Skip to content