ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Επιστροφή Ελληνικής Άδειας Οδήγησης που ανταλλάχθηκε με αντίστοιχη κράτους μέλους της Ε.Ε. (και Ελβετίας) – (ΑΟ13)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την Υπηρεσία)
2) Αίτηση εκτύπωσης (χορηγείται από την Υπηρεσία)
3) Μία (1) πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
4) Φωτοαντίγραφο της ξένης άδειας οδήγησης και επίδειξη αυτής
5) Αστυνομική Ταυτότητα και φωτοαντίγραφο αυτής ή Ελληνικό Διαβατήριο αν ο ενδιαφερόμενος έχει την Ελληνική Υπηκοότητα
6) Διαβατήριο και φωτοαντίγραφο αυτού, αν πρόκειται για ξένο υπήκοο
7) Άδεια παραμονής  ή διαμονής και φωτοαντίγραφο αυτής (αν πρόκειται για ξένο υπήκοο) η οποία να έχει εκδοθεί εκατό ογδόντα πέντε (185) ημέρες τουλάχιστον πριν την υποβολή της αίτησης και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την ημέρα παραλαβής της Ελληνικής άδειας οδήγησης
8) e-Παράβολο 30 ευρώ (κωδ. 0028)  μόνο στην περίπτωση που απαιτείται να αντικατασταθεί η ελληνική άδεια οδήγησης
9) Εάν η άδεια έχει λήξει ή εάν ο ενδιαφερόμενος είναι άνω των 65 ετών απαιτούνται δύο πιστοποιητικά υγείας από Οφθαλμίατρο και Παθολόγο, (επιπλέον Νευρολόγο ή Ψυχίατρο και ΩΡΛ για τους άνω των 80 ετών) και παράβολο 108 ευρώ (κωδ. 0039).
 
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ :   Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ:  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής που να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την αίτηση
Στην περίπτωση που δεν συμπληρώνεται το ανωτέρω χρονικό διάστημα, για τους Ευρωπαίους πολίτες, υποβάλλονται επιπλέον 2 τουλάχιστον δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την παραμονή τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την αίτηση

ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο και θεώρηση γνησίου υπογραφής στο Έντυπο Εκτύπωσης
 
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
1.       Να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης.
2.       Να έχει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις υγείας (σωματική και διανοητική ικανότητα).
3.       Να είναι κάτοικος της περιοχής που υπάγεται στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Συγκ/νιών στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο