ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Επέκταση Ειδικής Άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ αυτοκινήτου – (ΑΟ21)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Αίτηση – Δήλωση (συμπλήρωση της άλλης σελίδας του εντύπου)
2) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας και επίδειξη αυτής
3) e-παράβολο: 50 ευρώ (κωδ. 2986)
4) Φωτοαντίγραφο ισχύουσας Ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ αυτοκινήτου
5) Φωτοαντίγραφο της Άδειας Οδήγησης και επίδειξη αυτού

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

1.       Η ειδική άδεια οδήγησης Επιβατικού Δημοσίας Χρήσης δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα να οδηγεί αυτοκίνητο Ε.Δ.Χ. μέσα στα διοικητικά όρια της ίδιας αυτής Περιφερειακής Ενότητας που την χορήγησε ή Επέκτεινε
2.       Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών Της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ανήκει ο νέος τόπος εργασίας.
3.       Κατά την επέκταση ο ενδιαφερόμενος συμμετέχει σε ειδική γραπτή εξέταση σε τοπικά θέματα της Περιφερειακής Ενότητας που ζητά να γίνει η επέκταση ισχύος της ειδικής άδειας
 
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ:  Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη  που να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την αίτηση
Πολίτες εκτός ΕΕ:  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής που να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την αίτηση
Στην περίπτωση που δεν συμπληρώνεται το ανωτέρω χρονικό διάστημα, για τους Ευρωπαίους πολίτες, υποβάλλονται επιπλέον 2 τουλάχιστον δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την παραμονή τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την αίτηση

ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 

Μετάβαση στο περιεχόμενο