ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Επέκταση Ειδικής Άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ αυτοκινήτου – (ΑΟ21)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Αίτηση – Δήλωση (συμπλήρωση της άλλης σελίδας του εντύπου)
2) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας και επίδειξη αυτής
3) e-παράβολο: 50 ευρώ (κωδ. 2986)
4) Φωτοαντίγραφο ισχύουσας Ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ αυτοκινήτου
5) Φωτοαντίγραφο της Άδειας Οδήγησης και επίδειξη αυτού

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
1.       Η ειδική άδεια οδήγησης Επιβατικού Δημοσίας Χρήσης δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα να οδηγεί αυτοκίνητο Ε.Δ.Χ. μέσα στα διοικητικά όρια της ίδιας αυτής Περιφερειακής Ενότητας που την χορήγησε ή Επέκτεινε
2.       Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών Της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ανήκει ο νέος τόπος εργασίας.
3.       Κατά την επέκταση ο ενδιαφερόμενος συμμετέχει σε ειδική γραπτή εξέταση σε τοπικά θέματα της Περιφερειακής Ενότητας που ζητά να γίνει η επέκταση ισχύος της ειδικής άδειας
 
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ
Έλληνες πολίτες:
  Αστ. ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ:  Διαβατήριο και άδεια διαμονής ευρωπαίου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ:   α) φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου  επιτρέπεται η είσοδός του στην χώρα μας ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή και
β) φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου βάσει των κείμενων διατάξεων, εφόσον  ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, το οποίο πιστοποιεί τη συνήθη διαμονή του ενδιαφερομένου στην Ελλάδα, όπως είναι η Άδεια Διαμονής, η Ταυτότητα Εθιμοτυπίας, η οποία (σύμφωνα και με τα αναγραφόμενα στο έντυπο της) επέχει θέση άδειας παραμονής, η Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών  χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής Τύπου Α, το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, η ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής εκδοθείσα βάσει των περιπτώσεων της παρ. 4 του άρθρου 25 του ν. 4251/2014.  Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 185 τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημέρα υποβολής της αίτησης στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών. Είναι αποδεκτή η υποβολή, με την αίτηση, του ως άνω εγγράφου και πριν τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος των 185 ημερών από την έκδοσή του. Στην περίπτωση αυτή, για την εκπλήρωση της απαίτησης περί πιστοποίησης της συνήθους διαμονής του ενδιαφερόμενου στην Ελλάδα υποβάλλονται, πέραν του εγγράφου αυτού, τουλάχιστον δύο (2) πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία που να αφορούν το υπόψη κρίσιμο χρονικό διάστημα. Ενδεικτικά, δύναται να υποβάλλονται δύο εκ των εξής: αποδεικτικό φορολόγησης στη χώρα, αποδεικτικό κατοχής ή μίσθωσης οικίας, έγγραφο που πιστοποιεί την κοινωνική ασφάλιση του ενδιαφερομένου, αποδεικτικό λήψης εκπαίδευσης των τέκνων, λογαριασμός ενέργειας ή τηλεφωνίας ή ύδρευσης κ.ο.κ.  Αν ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή στην Ελλάδα,  καθώς και επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν, τότε αντί του παραπάνω δημοσίου εγγράφου, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει τη σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα.  «Εφόσον η ισχύς υποβληθέντος με την αίτηση κατά τα ανωτέρω εγγράφου πιστοποίησης της συνήθους διαμονής στην Ελλάδα λήγει πριν την περάτωση της αιτούμενης διαδικασίας, ο ενδιαφερόμενος  υποχρεούται  να υποβάλλει εκ νέου στην Υπηρεσία έγγραφο κατά τα ανωτέρω που να πιστοποιεί αυτή.»

ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 

Skip to content