ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Απογραφή – ταξινόμηση νέου Ε.Ι.Χ. / Δ.Ι.Χ. – (ΑΚ01)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2) Πιστοποιητικά Ταξινόμησης Οχήματος (Α & Β) Τελωνείου
3) Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (μόνο για Ε.Ι.Χ.)
4) Έγκριση Τύπου Οχήματος – Δ/νση Τεχνολογίας Οχημάτων Υπ. Υ.Μ. (και τυχόν αποφάσεις τέλους ταξινόμησης)
5) Τιμολόγια Πώλησης (πρωτότυπα & φωτοαντίγραφα) έως τον τελικό κάτοχο
6) Τέλος αδείας (παράβολο) στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός πλαισίου και το όνομα του αγοραστή (και μεταβίβασης αν απαιτείται – βλ. πίνακα)

ΓΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2) Πιστοποιητικά Ταξινόμησης Οχήματος (Α & Β) Τελωνείου
3) Πιστοποιητικό συμμόρφωσης (από 12-08-2022, ΦΕΚ 3695Β/13-07-22) μόνο για  E.I.X.
4) Δήλωση Φόρου Κατανάλωσης Τελωνείου
5) Ξένη Άδεια Κυκλοφορίας πρωτότυπη
6) Επιβατικά: Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ  Χώρας Προέλευσης (από ΕΕ) με υποχρεωτική αναγραφή ένδειξης μετρητή διανυθέντων km (αν απαιτείται), Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ (αν απαιτείται)
7) Δίκυκλα: Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ
8) Επιβατικά: Αντίγραφο Τιμολογίου ή Ιδιωτικού Συμφωνητικού Πώλησης, από τον αλλοδαπό κάτοχο, με υποχρεωτική αναγραφή ένδειξης μετρητή διανυθέντων km
9) Τιμολόγια Πώλησης (πρωτότυπα & φωτοαντίγραφα) έως τον τελικό κάτοχο (σε περίπτωση μεταβίβασης στο εσωτερικό πριν την έκδοση Ελληνικής άδειας κυκλοφορίας)
10) Τέλος αδείας (παράβολο) στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός πλαισίου και το όνομα του αγοραστή (και μεταβίβασης αν απαιτείται – βλ. πίνακα)

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες:  Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ:  Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ:  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής
 
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
 
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:
Για Α.Ε.:  Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.: i) για την απόφαση μεταβίβασης (πώληση ή αγορά) και ii) για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει.
Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.: Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και τελευταία τροποποίηση
 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ
Οι πληρωμές γίνονται στα παρακάτω ΙΒΑΝ (Ε.Τ.Ε.) ή στο POS της υπηρεσίας
IBAN ΑΧΑΙΑΣ:          GR88 0110 2250 0000 2255 4535 934
IBAN ΗΛΕΙΑΣ:          GR32 0110 7930 0000 7935 4500 047
IBAN ΑΙΤ/ΝΙΑΣ:      GR79 0110 4120 0000 4125 4517 018

Skip to content