ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ανταλλαγή ισχύουσας Άδειας Οδήγησης που εκδόθηκε από την Δημοκρατία της Αλβανίας, Σερβίας σε αντίστοιχης κατηγορίας Ελληνική άδεια οδήγησης – (ΑΟ16)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση (Συμπλήρωση της άλλης σελίδας του εντύπου)
2) Αίτηση εκτύπωσης (χορηγείται από την Υπηρεσία)
3) Φωτοαντίγραφο ισχύοντος ξένου διαβατηρίου ή Ταυτότητας αν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει την ελληνική υπηκοότητα
4) Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι έλληνας υπήκοος, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης
5) Κατεχόμενη ξένη άδεια οδήγησης, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ
6) Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
7) Παράβολο 108 ευρώ (κωδ. 0039) για την πρώτη ερασιτεχνική κατηγορία, επιπλέον παράβολα για άλλες ερασιτεχνικές κατηγορίες 27,02 ευρώ (κωδ. 0062) και 108,15 ευρώ (κωδ. 0064) για κάθε επαγγελματική
8) Δύο πιστοποιητικά υγείας από Οφθαλμίατρο και Παθολόγο, (επιπλέον Νευρολόγο ή Ψυχίατρο και ΩΡΛ για τους άνω των 80 ετών)
9) Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ για την απόδειξη της διαμονής στην Ελλάδα (προαιρετικά για όσους έχουν εκδώσει κατηγορίες στην ξένη άδεια οδήγησης από τις 02/06/2001 και έπειτα)
10) Φωτοαντίγραφο της ξένης Άδειας Οδήγησης και επίδειξη αυτής
 
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ           :   Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ:  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής που να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την αίτηση
Στην περίπτωση που δεν συμπληρώνεται το ανωτέρω χρονικό διάστημα , υποβάλλονται επιπλέον 2 τουλάχιστον δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την παραμονή τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την αίτηση

ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο και θεώρηση γνησίου υπογραφής στο Έντυπο Εκτύπωσης
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ο ενδιαφερόμενος πρέπει:
1)  Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα (185 ημέρες πριν την υποβολή αίτησης)
2)   Να είναι κάτοικος της περιοχής που υπάγεται στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Μεταφορών που υποβάλλει την αίτηση
3)   Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από Αλβανία ή Σερβία
4)   Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, Ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή Τρίτης Χώρας (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν)
5)   Να έχει συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο ηλικίας για κάθε κατηγορία άδειας οδήγησης
6)   Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για κάθε κατηγορία άδειας οδήγησης
7)   Κατά την ημερομηνία χορήγησης της/των κατηγοριών της ξένης άδειας να είχε μόνιμη διαμονή στην Δημοκρατίας της Αλβανίας ή Σερβίας
8) Να μην έχει ανανεωθεί (πεδίο 4α) η ξένη άδεια Οδήγησης μετά τις 19 Μαϊου 2020 (για την Αλβανική άδεια Οδήγησης), και μετά τις 26 Φεβρουαρίου 2020 (για την Σερβική Άδεια Οδήγησης), εφόσον είχε την συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα κατά τον χρονικό διάστημα της ανανέωσης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η Δ/νση Μεταφορών θα ζητήσει από την Αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας της Αλβανίας ή Σερβίας  πληροφορίες για την γνησιότητα και την ισχύ της άδειας καθώς και βεβαίωση ότι η άδεια αυτή δεν κρατείται από οποιαδήποτε αρχή του κράτους που την εξέδωσε, λόγω οποιασδήποτε ποινής. (Για την περίπτωση της Σερβίας το έγγραφο αυτό περιέρχεται στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών αποκλειστικά και μόνο με αλληλογραφία δια του προξενείου της ξένης χώρας στην Ελλάδα, με μέριμνα της Υπηρεσίας).  Επίσης αναζητείται Υπηρεσιακώς, η μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα από τις 02/06/2001 και έπειτα, για όσους δεν έχουν προσκομίσει βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ).

Μετάβαση στο περιεχόμενο