ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ανανέωση Ειδικής Άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ & ΕΙΔΜΙΣΘ) – (ΑΟ20)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Αίτηση – Δήλωση (συμπλήρωση της άλλης σελίδας του εντύπου)
2) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας και επίδειξη αυτής
3) Την προς ανανέωση πρωτότυπη Ειδική άδεια
4) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου και φωτοαντίγραφο αυτής
5) Τρία  πιστοποιητικά υγείας από Παθολόγο, Οφθαλμίατρο και Ψυχίατρο (στους γιατρούς απαιτείται να προσκομίσει από μία έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου)
6) e-παράβολο: 50 ευρώ (κωδ. 2987) για την ανανέωση
e-παράβολο: 250 ευρώ (κωδ. 2988) εφόσον έχει παρέλθει εξάμηνο και μέχρι την συμπλήρωση πέντε ετών από την ημερομηνία λήξης της Ειδικής  Άδειας

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.       Το Ποινικό Μητρώο του ενδιαφερόμενου αναζητείται από την Υπηρεσία
2.       Σε περίπτωση που έχει περάσει πενταετία από την ημερομηνία λήξης ισχύος της Ειδικής άδειας, αυτή θεωρείται αφαιρεθείσα και η επαναχορήγησή της γίνεται αφού ο ενδιαφερόμενος ανταποκριθεί με επιτυχία στην Ειδική Γραπτή Εξέταση σε θέματα κανονισμού Ε.Δ.Χ. αυτ/των, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
 
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ
Έλληνες πολίτες:   Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ:  Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη  που να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την αίτηση
Πολίτες εκτός ΕΕ:  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής που να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την αίτηση
Στην περίπτωση που δεν συμπληρώνεται το ανωτέρω χρονικό διάστημα, για τους Ευρωπαίους πολίτες, υποβάλλονται επιπλέον 2 τουλάχιστον δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την παραμονή τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την αίτηση

ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 

Μετάβαση στο περιεχόμενο