ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ανανέωση άδειας οδήγησης (για τους 80 ετών και άνω) – (ΑΟ03)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση – Δήλωση (συμπλήρωση της άλλης σελίδας του εντύπου)
2. Αίτηση εκτύπωσης (αντίστοιχο έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία)
3. Τέσσερα  πιστοποιητικά υγείας από Παθολόγο, Οφθαλμίατρο, Ω.Ρ.Λ, Νευρολόγο ή Ψυχίατρο (η ισχύς των πιστοποιητικών είναι έξι (6) μήνες)
4. Η προς ανανέωση άδεια οδήγησης
5. e-Παράβολο:  108 ευρώ για την ανανέωση (Κωδ. 0039)
6. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας και επίδειξη αυτής
7. Μία (1) πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: αν η άδεια οδήγησης είχε εκδοθεί έπειτα από εξέταση στην Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (Δ.Ι.Ε) πρέπει για την ανανέωσή της ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει πιστοποιητικά υγείας ειδικοτήτων ιατρών που είχε εξεταστεί στην Δ.Ι.Ε
 
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ
Έλληνες πολίτες:   Αστ. Ταυτότητα ή Άδεια Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ:  Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη που να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την αίτηση
Πολίτες εκτός ΕΕ:  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής που να έχει εκδοθεί 185 ημέρες τουλάχιστον πριν την αίτηση
Στην περίπτωση που δεν συμπληρώνεται το ανωτέρω χρονικό διάστημα, υποβάλλονται επιπλέον 2 τουλάχιστον δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την παραμονή τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την αίτηση

ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο και θεώρηση γνησίου υπογραφής στο Έντυπο Εκτύπωσης
 
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 

Μετάβαση στο περιεχόμενο