ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ίδρυση Πολιτιστικού Σωματείου/Συλλόγου και θεώρηση αποδείξεων είσπραξης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
Κατατίθενται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ ή άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν εκπρόσωπο των μελών του Δ.Σ. μαζί με το παρόν έντυπο, που φέρει γνήσια υπογραφή και τη σφραγίδα του φορέα .

Τίτλος Δικαιολογητικού:
1) Ισχύον Καταστατικό του Σωματείου
2) Πιστοποιητικό καταχώρησης στο βιβλίο Σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου
3) Απόσπασμα Πρακτικού Γ.Σ. περί προκήρυξης εκλογών ανάδειξης μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων (υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της ΓΣ και θεωρημένο από τον Γραμματέα του ΔΣ).
4) Απόσπασμα Πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής για ανάδειξη μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής (με υπογραφές από την εφορευτική επιτροπή και θεωρημένο από τον Γραμματέα του ΔΣ).
5) Απόσπασμα Πρακτικού συγκρότησης σε σώμα και εκλογής προεδρείου του Διοικητικού Συμβουλίου, από το Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και θεωρημένο από τον Γραμματέα του ΔΣ).
6) Ονομαστική κατάσταση μελών του ΔΣ και των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, στην οποία να αναγράφονται τα τηλέφωνα αυτών, και η Διεύθυνση των γραφείων του σωματείου και ο αριθμό τηλεφώνου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Τα διπλότυπα των εισπράξεων πρέπει να αριθμηθούν, να σφραγιστούν και να θεωρηθούν πρώτα από τον Πρόεδρο, τον Ταμία και τον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου και μετά από την αρμόδια Yπηρεσία της Περιφέρειας σύμφωνα με το νόμο 6253/1934.
Η θεώρηση των μπλοκ από το Σωματείο θα αναγράφει στο ανώτατο μέρος του τελευταίου φύλου (πίσω σελίδα) , την ημερομηνία, την φράση «Θεωρούνται οι διπλότυπες αποδείξεις είσπραξης του Σωματείου με την επωνυμία «…» από αρ…έως αρ…», υπογραφές και το όνομα ολογράφως Προέδρου, Ταμία και Γενικού Γραμματέα και τέλος σφραγίδα του σωματείου.
Ακριβώς από κάτω πρέπει να αφήνεται χώρος για την θεώρηση του μπλοκ από την Υπηρεσία.
Η υποβολή της αίτησης και των συνημμένων στοιχείων για την σφράγιση των διπλότυπων είσπραξης καθώς και η παραλαβή των θεωρημένων μπλοκ γίνεται από τον Πρόεδρο του Σωματείου ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο, στο Τμήμα Πολιτισμού της Π.Ε., που έχει έδρα το σωματείο.
Πριν από οποιαδήποτε θεώρηση η Υπηρεσία κάνει έλεγχο στο φάκελο του Σωματείου και ασκεί εποπτεία όπως ορίζει ο νόμος 281/1914 και δύναται να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία.

Skip to content