ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έκδοση αδείας κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. / Λ.Ι.Χ. λόγω νέας ταξινόμησης (ανάριθμο) ή κατόπιν μεταβίβασης – (ΑΚ06)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2) Βιβλιάριο Μεταβολών (για ΦΙΧ με ΜΒ > 3.5Τ & ΛΙΧ)
3) Πιστοποιητικό συμμόρφωσης για Ν1 < 3.5Τ (από 12-08-2022, ΦΕΚ 3695Β/13-07-22) για νέα ταξινόμηση
4) Πρακτικό Επιθεώρησης από το Τεχνικό Τμήμα της υπηρεσίας
5) Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ
6) Τέλος  Αδείας (παράβολο) στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας και το όνομα του ιδιοκτήτη: 75 €

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ  ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
Κατά κύριο επάγγελμα αγρότης ή κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης
1) Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών ή Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
2) Αντίγραφο ΟΣΔΕ για γεωργική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση (για αγρότες-κτηνοτρόφους)
3) Αντίγραφο Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου (για μελισσοκόμους)
4) Αντίγραφο αλιευτικής άδειας σκάφους (για αλιείς)
5) Αντίγραφο λειτουργίας ή παραχώρησης εκμετάλλευσης λιμνοθάλασσας (για υδατοκαλλιεργητές)
6) Βεβαίωση από δασικό συνεταιρισμό (για δασεργάτες ρητινοσυλλέκτες)
7) Υ.Δ. στην οποία δηλώνετε: Έλαβα γνώση των υγειονομικών διατάξεων για τη μεταφορά αγροτικών προϊόντων παραγωγής μου
 
Κατά μη κύριο επάγγελμα αγρότης (όχημα με ΜΒ έως 2,5 Τ  ή με ΩΦΕΛ. έως 1,3 Τ)
1) Εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης του προηγούμενου έτους από το οποίο προκύπτει δήλωση γεωργικού εισοδήματος. Προϋπόθεση είναι η άσκηση άλλης κύριας επαγγελματικής δραστηριότητας δηλαδή οποιαδήποτε ιδιότητα που αποφέρει εισόδημα μεγαλύτερο από το αγροτικό
2) Υ.Δ. στην οποία δηλώνετε: α) Δεν έχω στην κατοχή μου άλλο αγροτικό αυτοκίνητο, β) Η περιοχή άσκησης της αγροτικής εκμετάλλευσης είναι ………………………………………………………………..………, γ) Έλαβα γνώση των υγειονομικών διατάξεων για τη μεταφορά αγροτικών προϊόντων παραγωγής μου.
Αντί της δήλωσης του (β) της υπεύθυνης δήλωσης μπορεί να υποβληθεί έντυπο Ε9 ή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει την έδρα της αγροτικής εκμετάλλευσης
 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
α) Έντυπο TAXISNET με τις δραστηριότητες (ΚΑΔ) (Ισχύει 1 μήνα από την ημερομηνία εκτύπωσης)
β) Βεβαίωση Δ/νσης Κτηνιατρικής ή Υγειονομικής υπηρεσίας (για μεταφορά τροφίμων ή ειδών δημόσιας υγείας)
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
Υποβάλλεται επιπρόσθετα οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό εφόσον απαιτείται για άσκηση συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας σύμφωνα με ειδικές διατάξεις περί νομοθεσίας Φ.Ι.Χ. – Λ.Ι.Χ. αυτοκινήτων
 
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :  Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ :   Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ:   Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής

ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:
Για Α.Ε.:  Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.: i) για την απόφαση μεταβίβασης (πώληση ή αγορά) και ii) για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει.
Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.: Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και αντίγραφο καταστατικού με τυχόν τροποποιήσεις
 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ
Οι πληρωμές γίνονται στα παρακάτω ΙΒΑΝ (Ε.Τ.Ε.) ή στο POS της υπηρεσίας
IBAN ΑΧΑΙΑΣ:          GR88 0110 2250 0000 2255 4535 934
IBAN ΗΛΕΙΑΣ:          GR32 0110 7930 0000 7935 4500 047
IBAN ΑΙΤ/ΝΙΑΣ:      GR79 0110 4120 0000 4125 4517 018
 
Ζητήστε τον πίνακα με τα ποσά παραβόλου ανά περίπτωση οχήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο