ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έκδοση αδείας κυκλοφορίας ρυμουλκουμένων Δ.Χ. κατηγορίας λόγω νέας ταξινόμησης ή κατόπιν μεταβίβασης – (ΑΚ07)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ (ΑΝΑΡΙΘΜΩΝ) – ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2) Πιστοποιητικά Τελωνείου
3) Ξένη Άδεια Κυκλοφορίας
4) Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) σε ισχύ και φωτοαντίγραφο
5) Πρακτικό Επιθεώρησης από το Τεχνικό Τμήμα  (με καθορισμό του ελκυστήρα που θα ανήκει)
6) Τιμολόγιο πώλησης (πρωτότυπο & φωτοτυπία)
7) Τέλος αδείας (παράβολο) στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας και το όνομα του ιδιοκτήτη:  100€
8) Άδεια Οδικού Μεταφορέα (σε ισχύ)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ (ΑΝΑΡΙΘΜΩΝ) – ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ
1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2) Πιστοποιητικά Τελωνείου
3) Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης
4) Έγκριση Τύπου Οχήματος
5) Πρακτικό Επιθεώρησης από το Τεχνικό Τμήμα  (με καθορισμό του ελκυστήρα που θα ανήκει)
6) Τιμολόγιο πώλησης (πρωτότυπο & φωτοτυπία)
7) Τέλος αδείας (παράβολο) στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας και το όνομα του ιδιοκτήτη:  100€
8) Άδεια Οδικού Μεταφορέα (σε ισχύ)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2) Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας με παρατήρηση «ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ»
3) Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) σε ισχύ και φωτοαντίγραφο
4) Τεχνικός Έλεγχος (με καθορισμό του ρυμουλκού που θα ανήκει)
5) Τέλος αδείας (παράβολο) στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας και το όνομα του ιδιοκτήτη: 100€
6) Άδεια Οδικού Μεταφορέα (σε ισχύ)

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ           :   Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ:  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής
 
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
 
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:
Για Α.Ε.:  Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.: i) για την απόφαση έκδοσης άδειας κυκλοφορίας και ii) για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει.
Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.: Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και αντίγραφο καταστατικού με τυχόν τροποποιήσεις.
 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ
Οι πληρωμές γίνονται στα παρακάτω ΙΒΑΝ (Ε.Τ.Ε.) ή στο POS της υπηρεσίας
IBAN ΑΧΑΙΑΣ:          GR88 0110 2250 0000 2255 4535 934
IBAN ΗΛΕΙΑΣ:          GR32 0110 7930 0000 7935 4500 047
IBAN ΑΙΤ/ΝΙΑΣ:      GR79 0110 4120 0000 4125 4517 018
 

Skip to content