ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Άσκηση του Επαγγέλματος Διαιτολόγου – Διατροφολόγου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δικαιολογητικά:
1) Αίτηση αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος (δίνεται από την Υπηρεσία).
2) Αντίγραφο πτυχίου του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ή του Τμήματος Διατροφής – Διαιτολογίας του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης (πρώην Τμήμα Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης) ή του Τμήματος Διατροφής – Διαιτολογίας του ΑΤΕΙ Κρήτης (Παράρτημα Σητείας) ή του Τμήματος Διατροφής – Διαιτολογίας του ΑΤΕΙ Λάρισας (Παράρτημα Καρδίτσας) ή αντίγραφο πτυχίου του εξωτερικού επικυρωμένο από δικηγόρο, μαζί με επίσημη μετάφραση καθώς και πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας αυτού εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης (ΙΤΕ ή ΔΟΑΤΑΠ) ή αντίγραφο πτυχίου του εξωτερικού επικυρωμένο από δικηγόρο, μαζί με επίσημη μετάφραση καθώς και απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων εκδοθείσα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΣΑΕΠ ή ΑΤΕΕΝ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 38/2010 (Οδηγία 2005/36/ΕΚ).
Σημείωση: Να επιδεικνύονται τα πρωτότυπα έγγραφα!
3) Ευκρινής φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

Για τους ομογενείς από την Αλβανία που δεν είναι γραμμένοι στα μητρώα Δήμου απαιτείται:
Το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητος Ομογενούς (ευκρινής φωτοτυπία).
Για τους λοιπούς ομογενείς από Κύπρο και Τουρκία απαιτείται:
Δελτίο Ταυτότητας σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 1975/1991 και την παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 4310/1992.
Για τους υπηκόους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται:
Άδεια διαμονής, η οποία εκδίδεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Για τους αλλοδαπούς εκτός κρατών Ε.Ε. απαιτούνται:
α) Φωτοτυπία διαβατηρίου
β) Άδεια παραμονής και εργασίας σε ισχύ.
4) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του τελευταίου τριμήνου (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).
5) Δύο (2) ίδιες πρόσφατες φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας.
6) e-παράβολο 8,00€ (κωδικός 0202).
7) e-παράβολο 36,00€ (κωδικός 0408).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για αιτήσεις που αφορούν την Π.Ε. Ηλείας καταβάλλεται επιπλέον το εξής παράβολο:
Παράβολο Π.Ε. Ηλείας 30,00 €
ΑΡΙΘ.ΛΟΓ.: GR6901102250000022500279520
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Skip to content