ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Άσκηση του Επαγγέλματος Βοηθού Οδοντιατρείου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δικαιολογητικά:
1) Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος (δίνεται από την Υπηρεσία).
2) Δύο (2) ίδιες πρόσφατες φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας.
3) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του τελευταίου τριμήνου (δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης από την Υπηρεσία).
4) e-παράβολο 8,00€ (κωδικός 0202).
5) e-παράβολο 36,00€ (κωδικός 0408).
6) Ευκρινής φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Για αλλοδαπούς εκτός κρατών Ε.Ε. απαιτούνται:
α) Ευκρινής φωτοτυπία διαβατηρίου
β) Άδεια διαμονής και εργασίας σε ισχύ.
Για τους υπηκόους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται:
Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Κράτους-Μέλους της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Π.Δ. 106/2007, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του Ν.4071/2012 και ισχύει.
Για τους ομογενείς από Τουρκία και Κύπρο απαιτείται:
Δελτίο ταυτότητας σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 1975/1991 και την παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 4310/1992.
Για τους ομογενείς από την Αλβανία που δεν είναι γραμμένοι στα μητρώα Δήμου απαιτείται:
Το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητος Ομογενούς (ευκρινής φωτοτυπία).
7) Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης (ΒΕΚ – βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης και βεβαίωση πιστοποίησης) του Ν.2009/1992 της ειδικότητας «Βοηθός οδοντιατρείου» ή ισότιμο της Ελλάδας ή του εξωτερικού και βεβαίωση από Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας περί πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης ενός έτους
ή Πτυχίο δευτεροβάθμιας τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης αντίστοιχης ειδικότητας ή ισότιμο της Ελλάδας ή του εξωτερικού και βεβαίωση από Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας περί πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης δύο ετών.
Σημείωση: Να επιδεικνύονται τα πρωτότυπα έγγραφα!
8) Πιστοποιητικό υγείας από πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή.
9) Βιβλιάριο ενσήμων του ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού φορέα
10) Βεβαίωση επιτυχίας στις εξετάσεις της αρμόδιας εξεταστικής επιτροπής του Πανεπιστημίου Αθηνών ή Θεσσαλονίκης για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας βοηθού οδοντιατρείου.

Δικαιολογητικά για Πρακτική Άσκηση από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Βάσει των οδηγιών 92/51 ΚΑΙ 89/48, ΤΩΝ Π.Δ. 231/98 ΚΑΙ Π.Δ. 165/2000 και της με ΑΡ.ΠΡΩΤ. 89034/ΙΑ Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2047/Β΄/14-09-2011)
Δικαιολογητικά:
1) Αίτηση
2) Φωτοτυπία (να επιδεικνύεται το πρωτότυπο) της σχετικής απόφασης του Σ.Α.Ε.Π. (Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων) περί επιβολής αντισταθμιστικών μέτρων και του προσδιορισμού της διάρκειας της πρακτικής άσκησης.
3) Απλό φωτοαντίγραφο της δήλωσης του αιτούντα προς το Σ.Α.Ε.Π., με την οποία επελέγη το αντισταθμιστικό μέτρο της πρακτικής άσκησης προσαρμογής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 14 του Π.Δ. 38/2010.
4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του φορέα στον οποίο πραγματοποιείται η άσκηση, δηλαδή του προσώπου στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, ή του υπεύθυνου αντίστοιχου τμήματος νοσηλευτικού ιδρύματος, υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. Στην υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρονται η ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης προσαρμογής, το όνομα του υπεύθυνου παρακολούθησης της άσκησης και το αντικείμενο στο οποίο αυτή θα πραγματοποιηθεί.
5) Βεβαίωση από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα περί δημόσιας ή ιδιωτικής ασφάλισης του ασκουμένου κατά του κινδύνου ατυχήματος.
6) Φωτοτυπία της άδειας λειτουργίας του οδοντιατρείου (να επιδεικνύεται το πρωτότυπο).

Προσοχή:
Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης προσκομίζεται πιστοποιητικό ευδόκιμης άσκησης (από τον εργοδότη).

Χρόνος Διεκπεραίωσης:
Εντός τριμήνου από την αναγγελία έναρξης άσκησης του επαγγέλματος, η Υπηρεσία δύναται να απαγορεύσει την άσκησή του, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία.
Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελεύθερα (αρ. 3 του Ν.3919/2011 – ΦΕΚ 32 Α’/2-3-2011).
Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-2-2004).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για αιτήσεις που αφορούν την Π.Ε. Ηλείας καταβάλλεται επιπλέον το εξής παράβολο:
Παράβολο Π.Ε. Ηλείας 14,50 €
ΑΡΙΘ.ΛΟΓ.: GR6901102250000022500279520
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Skip to content