ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Χορήγηση συντεταγμένων τριγωνομετρικών σημειών, οροσήμων και στάσεων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Περιγραφή:
Πρόκειται για τη χορήγηση των Συντεταγμένων ως άνω περιπτώσεων όπως αυτές προκύπτουν από το τηρούμενο στην Υπηρεσία αρχείο των Διανομών- Αναδασμών.
Δικαιολογητικά:
Αποδεικτό Πληρωμής. Εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσα από την εφαρμογή της ΓΓΠΣ, e-παράβολο και προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο κατά τη διαδικασία παραλαβής της αίτησης.
Νομικό πλαίσιο:
Η υπ. αριθμ. Κ.Υ.Α. 302488/12-07-1999 (Φ.Ε.Κ. 1493/Β’/ 12-07-1999). Καθορισμός ανταποδοτικών τελών Τοπογραφικών στοιχείων (ψηφιακής και αναλογικής μορφής) για την χορήγησή τους στους ενδιαφερόμενους.
Κόστος:
Συντεταγμένες Τριγωνομετρικών:
α. Οριζόντιες Συν/νες (Χ,Υ) : ένα ευρώ και πενήντα λεπτά 1,5€/τριγωνομετρικό
β. Υψόμετρο (Ζ): ένα ευρώ και πενήντα λεπτά 1,5€/τριγωνομετρικό
γ. Περιγραφή Τριγ. Σημείου: εξήντα λεπτά 0,60€/τριγωνομετρικό
Συντεταγμένες Οροσήμων – Στάσεων:
α. Οριζόντιες Συν/νες (Χ,Υ): ένα ευρώ 1€/ορόσημο ή στάση
β. Υψόμετρο (Ζ): ένα ευρώ 1€/ορόσημο ή στάση.
Χρόνος διεκπεραίωσης: Από δύο (2) έως δέκα (10) ημέρες, αναλόγως των αιτούμενων στοιχείων και του φόρτου εργασίας και των ανειλημμένων υποχρεώσεων της Υπηρεσίας.
Παραγόμενα έγγραφα: Χορήγηση συντεταγμένων τριγωνομετρικών σημείων, οροσήμων και στάσεων.
Χρόνος ισχύος: Δεν προβλέπεται ημερομηνία λήξης του εγγράφου.
Διαδικασία ανανέωσης: Δεν απαιτείται.


Για την Π.Ε. Αχαΐας ισχύουν τα εξής:
Περιγραφή:
Πρόκειται για τη χορήγηση των Συντεταγμένων ως άνω περιπτώσεων όπως αυτές προκύπτουν από το τηρούμενο στην Υπηρεσία αρχείο των Διανομών- Αναδασμών.
Δικαιολογητικά:
Αποδεικτό Πληρωμής. Εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσα από την εφαρμογή της ΓΓΠΣ, e-παράβολο και προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο κατά τη διαδικασία παραλαβής της αίτησης.
Νομικό πλαίσιο:
Η υπ. αριθμ. 275/24066/2014 Απόφαση Υπ. Α.Α.Τ. (ΦΕΚ 523 Β΄/28-02-2014) περί Καθορισμός ανταποδοτικών τελών Τοπογραφικών στοιχείων (ψηφιακής και αναλογικής μορφής) για την χορήγησή τους στους ενδιαφερόμενους.
Κόστος:
Συντεταγμένες Τριγωνομετρικών:
α. Οριζόντιες Συν/νες (Χ,Υ) : ένα ευρώ 1,00€/τριγωνομετρικό.
β. Υψόμετρο (Ζ): ένα ευρώ 1,00€/τριγωνομετρικό
γ. Περιγραφή Τριγ. Σημείου: πενήντα λεπτά 0,50€/τριγωνομετρικό
Συντεταγμένες Οροσήμων – Στάσεων:
α. Οριζόντιες Συν/νες (Χ,Υ): πενήντα λεπτά 0,50€/ορόσημο ή στάση
β. Υψόμετρο (Ζ): πενήντα λεπτά  0,50€/ορόσημο ή στάση
Χρόνος διεκπεραίωσης: Από τρείς (3) έως δεκαπέντε (15) ημέρες, αναλόγως των αιτούμενων στοιχείων και του φόρτου εργασίας και των ανειλημμένων υποχρεώσεων της Υπηρεσίας.
Παραγόμενα έγγραφα: Χορήγηση συντεταγμένων τριγωνομετρικών σημείων, οροσήμων και στάσεων.
Χρόνος ισχύος: Δεν προβλέπεται ημερομηνία λήξης του εγγράφου.
Διαδικασία ανανέωσης: Δεν απαιτείται.

Μετάβαση στο περιεχόμενο