ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Χορήγηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη Κατηγορίας 1 – (Τ13)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Με εξετάσεις
: e-Παράβολο 26 ευρώ (Κωδ. 5113)
Χωρίς εξετάσεις: e-Παράβολο 26 ευρώ (Κωδ. 5114)
2) Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης για την ταυτοποίηση του ενδιαφερομένου και τη διαπίστωση της ημερομηνίας γέννησης2,5.
3)
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:
 i) ότι δεν του έχει αφαιρεθεί η άδεια ερασιτεχνικού σταθμού ασυρμάτου
ii) ο τόπος μονίμου κατοικίας μου είναι . . . . . . . . . . . . . .
4) Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (Υποβάλλονται μετά την επιτυχή εξέταση των εξετάσεων, για την έκδοση του πτυχίου)
5) Αντίγραφο γενικού πτυχίου χειριστή ασυρμάτου του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων ή δίπλωμα ραδιοτηλεγραφητή Α΄ και Β΄ τάξης του Εμπορικού Ναυτικού, εφόσον υπάρχει4.
6)
Αντίγραφο τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής, κατεύθυνσης ηλεκτρονικής ή ηλεκτρολογίας ή τηλεπικοινωνιών, εφόσον υπάρχει3.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ           :   Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαϊου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ :  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής
 
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1)
Για τη χορήγηση του πτυχίου  απαιτείται Επιτυχής Εξέταση του ενδιαφερομένου.
2) Σε περίπτωση ανηλίκου, υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του με την οποία παρέχεται η  συναίνεσή του για την άσκηση των ραδιοερασιτεχνικών δραστηριοτήτων του ανηλίκου. Ο ανήλικος πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 ετών και απόφοιτος Δημοτικού σχολείου.  
3) Όσοι καταθέσουν φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής, κατεύθυνσης ηλεκτρονικής ή ηλεκτρολογίας ή τηλεπικοινωνιών, απαλλάσσονται από τη γραπτή εξέταση στο κεφάλαιο Α΄ «Τεχνικά Θέματα».
4) Απαλλάσσονται από κάθε είδους εξέτασης οι κάτοχοι γενικού πτυχίου χειριστή ασυρμάτου του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και οι διπλωματούχοι ραδιοτηλεγραφητές Α΄ και Β΄ τάξης του Εμπορικού Ναυτικού. Οι ανωτέρω μπορούν να καταθέσουν σχετική αίτηση για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη «κατηγορίας 1» με τα σχετικά δικαιολογητικά και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η αίτηση συνοδεύεται επίσης από θεωρημένα έγγραφα που αποδεικνύουν την υπαγωγή των ενδιαφερομένων στις αντίστοιχες περιπτώσεις.
5) Σε περιπτώσεις υπηκόων άλλων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, αποδεικτικά έγγραφα που σχετίζονται με τη τα στοιχεία τους, την ηλικία, υπηκοότητα, και την μόνιμη διαμονή τους συμπεριλαμβανομένης και της άδειας παραμονής στις περιπτώσεις που προβλέπεται.     


     

      


     

Μετάβαση στο περιεχόμενο