ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Χορήγηση πιστοποιητικού υφιστάμενης επαγγελματικής κατάστασης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

Βεβαίωση από τον αρμόδιο σύλλογο ότι δεν έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα και δεν του έχει αναιρεθεί ή ανασταλεί η επαγγελματική του ιδιότητα (Επαγγέλματα Υγείας)
Φωτοτυπία ταυτότητας
Άδεια άσκησης επαγγέλματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο