ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Χορήγηση πιστοποιητικού εκδιδομένων επ’αμοιβής προσώπων ημεδαπών και αλλοδαπών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΥ ΕΠ΄ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
         
Α) ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ
1) Αίτηση προς τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας
2) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
3) Πιστοποιητικό Γέννησης(αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία)
4) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του ενδιαφερομένου προσώπου ,από το οποίο να αποδεικνύεται, ότι είναι άγαμο, τελεί εν χηρεία ή είναι διαζευγμένο (αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία)
5) Πιστοποιητικό Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ότι δεν πάσχει από σεξουαλικώς μεταδιδόμενη ή άλλη μολυσματική νόσο.
6) Πιστοποιητικό Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ότι δεν πάσχει από οποιασδήποτε μορφής ψυχική νόσο και ότι δεν είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών.
7) Απόσπασμα Ποινικού μητρώου τύπου Β΄ (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
8) Βεβαίωση του Πρωτοδικείου, ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για ανθρωποκτονία από πρόθεση (άρθρο 299) ,αποπλάνηση παιδιών (άρθρο339 Π.Κ), διευκόλυνση ακολασίας άλλων(348), Πορνογραφία ανηλίκων (άρθρο348ΑΠ.Κ.), μαστροπεία (άρθρο349Π.Κ.), σωματεμπορία (άρθρο 351 Π.Κ.), ασέλγεια με ανήλικο έναντι αμοιβής (άρθρο 351Α Π.Κ.), ληστεία (άρθρο 380 ΠΚ), εκβίαση (άρθρο 385 Π.Κ.), καθώς και για παράβαση των διατάξεων των νόμων περί όπλων & ναρκωτικών.
9) Δελτίο Δακτυλοσκοπικής Σήμανσης
10) Τέσσερις πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες
11) Φάκελο αρχειοθέτησης με λάστιχο

Β) ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ
1) Αίτηση προς τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας
2) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Διαβατηρίου
3) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής
4) Πιστοποιητικό  περί μη απελάσεως
5) Πιστοποιητικό Γέννησης του ενδιαφερομένου προσώπου της χώρας προέλευσης, επίσημα μεταφρασμένο.
6) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης της χώρας προέλευσης επίσημα μεταφρασμένο, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο είναι άγαμο, τελεί εν χηρεία ή είναι διαζευγμένο.
7) Πιστοποιητικό Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ότι δεν πάσχει από σεξουαλικώς μεταδιδόμενη ή άλλη μολυσματική νόσο.
8) Πιστοποιητικό Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ότι δεν πάσχει από οποιασδήποτε μορφής ψυχική νόσο και ότι δεν είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών.
9) Απόσπασμα Ποινικού μητρώου της χώρας προέλευσης ,επίσημα μεταφρασμένο
10) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου εκδιδόμενο από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείο Δικαιοσύνης, ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για ανθρωποκτονία από πρόθεση (άρθρο 299),  αποπλάνηση παιδιών (άρθρο339 Π.Κ), διευκόλυνση ακολασίας άλλων (348), Πορνογραφία ανηλίκων (άρθρο348ΑΠ.Κ.), μαστροπεία (άρθρο349Π.Κ.), σωματεμπορία (άρθρο 351 Π.Κ.), ασέλγεια με ανήλικο έναντι αμοιβής (άρθρο 351Α Π.Κ.), ληστεία (άρθρο 380 ΠΚ), εκβίαση (άρθρο 385 Π.Κ.), καθώς και παράβαση των διατάξεων των νόμων περί όπλων & ναρκωτικών.
11) Δελτίο Δακτυλοσκοπικής Σήμανσης
12) Τέσσερις πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες
13) Φάκελο αρχειοθέτησης με λάστιχο

Skip to content