ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Χορήγηση νέων αδειών (με ή χωρίς εξετάσεις)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δικαιολογητικά  που απαιτούνται για την χορήγηση άδειας: «ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Α΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (χωρίς εξετάσεις)»
1.            Παρούσα Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση 
2.            Δύο (2) φωτογραφίες
3.            Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης άδεια εργασίας ή παραμονής).
4.            Απόδειξη Κατάθεσης στην Εθνική Τράπεζα ποσού 25€ στο λογαριασμό της Περιφέρειας  Δυτικής   Ελλάδος  με αριθμό 225/545407-77 ή ΙΒΑΝ: GR83 0110 2250 0000 2255 4540 777
5.            Φάκελο με λάστιχο
6.            Απόδειξη Προϋπηρεσίας (Για τον απαιτούμενο χρόνο προϋπηρεσίας ανάλογα με τον τίτλο σπουδών βλέπε  Πίνακα  Α΄)
α. Συμπληρωμένο τον Πίνακα Προϋπηρεσίας  (Παράρτημα Η΄)
β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνετε:
   β1.Για τους Μισθωτούς της  παρ.1 του άρθρου 11 του ΠΔ 108/2013: (1)Η διάρκεια αποκτηθείσας προϋπηρεσίας (ειδικότητα και βαθμίδα απασχόλησης) (2)Ότι απασχολήθηκε με σύμβαση έργου ή με εξαρτημένη εργασία υπό την εποπτεία αδειούχο ή πρόσωπο έχοντος προς τούτο δικαίωμα , (3)Ότι τα αναγραφόμενα στον Πίνακα Προϋπηρεσίας (Παράρτημα Η΄) είναι αληθή,(4)Ότι τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παρ. 1.1 έως 1.7 είναι διαθέσιμα (βλέπε  Πίνακα  Β΄)
β2.Για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες της  παρ.2 του άρθρου 11 του ΠΔ 108/2013:(1)Η διάρκεια αποκτηθείσας προϋπηρεσίας (ειδικότητα και βαθμίδα απασχόλησης), (2)Ότι απασχόλησε με σύμβαση έργου ή εργασίας εποπτεύοντα αδειούχο ή  πρόσωπο έχοντος προς τούτο δικαίωμα με το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό βεβαίωσης αναγγελίας ή αδείας του εποπτεύοντος , (3)Ότι ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του υπερβαίνει το 60% του Μέσου Ετήσιου Διαθέσιμου Εισοδήματος (Μ.Ε.Α.Δ.Ε.) όπως υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, για την περίοδο απόκτησης της προϋπηρεσίας του, (4)Ότι τα αναγραφόμενα στον Πίνακα Προϋπηρεσίας-(Παράρτημα Η) είναι αληθή, (ε)Ότι τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παρ. 2.1 έως 2.4, είναι διαθέσιμα (βλέπε  Πίνακα  Γ΄)
 
Δικαιολογητικά  που απαιτούνται για την χορήγηση άδειας: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ  Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Μικρής Κλίμακας
1.            Παρούσα Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση 
2.            Δύο (2) φωτογραφίες
3.            Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης άδεια εργασίας ή παραμονής).
4.            Απόδειξη Κατάθεσης στην Εθνική Τράπεζα σε λογαριασμό της Περιφέρειας  Δυτικής   Ελλάδος  με αριθμό 225/545407-77 ή ΙΒΑΝ: GR83 0110 2250 0000 2255 4540 777
       4α. Για την έκδοση της παραπάνω άδειας :  33 ευρώ
       4β. Για την συμμετοχή στις εξετάσεις: 
               4β1. Για την θεωρητική εξέταση   40  ευρώ
               4β2.  Για την πρακτική εξέταση     63  ευρώ
5.            Φάκελο με λάστιχο
6.            Απόδειξη Προϋπηρεσίας (Για τον απαιτούμενο χρόνο προϋπηρεσίας ανάλογα με τον τίτλο σπουδών βλέπε  Πίνακα  Α΄)
α. Συμπληρωμένο τον Πίνακα Προϋπηρεσίας  (Παράρτημα Η΄)
β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνετε:
   β1.Για τους Μισθωτούς της  παρ.1 του άρθρου 11 του ΠΔ 108/2013: (1)Η διάρκεια αποκτηθείσας προϋπηρεσίας (ειδικότητα και βαθμίδα απασχόλησης) (2)Ότι απασχολήθηκε με σύμβαση έργου ή με εξαρτημένη εργασία υπό την εποπτεία αδειούχο ή πρόσωπο έχοντος προς τούτο δικαίωμα , (3)Ότι τα αναγραφόμενα στον Πίνακα Προϋπηρεσίας (Παράρτημα Η΄) είναι αληθή,(4)Ότι τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παρ. 1.1 έως 1.7 είναι διαθέσιμα (βλέπε  Πίνακα  Β΄)
β2.Για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες της  παρ.2 του άρθρου 11 του ΠΔ 108/2013:(1)Η διάρκεια αποκτηθείσας προϋπηρεσίας (ειδικότητα και βαθμίδα απασχόλησης), (2)Ότι απασχόλησε με σύμβαση έργου ή εργασίας εποπτεύοντα αδειούχο ή  πρόσωπο έχοντος προς τούτο δικαίωμα με το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό βεβαίωσης αναγγελίας ή αδείας του εποπτεύοντος , (3)Ότι ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του υπερβαίνει το 60% του Μέσου Ετήσιου Διαθέσιμου Εισοδήματος (Μ.Ε.Α.Δ.Ε.) όπως υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, για την περίοδο απόκτησης της προϋπηρεσίας του, (4)Ότι τα αναγραφόμενα στον Πίνακα Προϋπηρεσίας-(Παράρτημα Η) είναι αληθή, (ε)Ότι τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παρ. 2.1 έως 2.4, είναι διαθέσιμα (βλέπε  Πίνακα  Γ΄)
 
Δικαιολογητικά  που απαιτούνται για την χορήγηση άδειας: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Α΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  1ης Ή 2ης ΟΜΑΔΑΣ (Με εξετάσεις)»
1.            Παρούσα Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση 
2.            Δύο (2) φωτογραφίες
3.            Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης άδεια εργασίας ή παραμονής).
4.            Απόδειξη Κατάθεσης στην Εθνική Τράπεζα σε λογαριασμό της Περιφέρειας  Δυτικής Ελλάδος με αριθμό 225/545407-77  ή ΙΒΑΝ: GR83 0110 2250 0000 2255 4540 777
4α) Για την έκδοση των ανωτέρων αδειών:  33 ευρώ για κάθε μία
4β) Για την συμμετοχή στις εξετάσεις:  (σημειώνεται ανάλογα):
              Γ.1  Για την θεωρητική εξέταση         40 ευρώ  
       Γ.1  Για την πρακτική εξέταση  106  ευρώ    
       Γ.2  Για την θεωρητική εξέταση  40  ευρώ
       Γ.2  Για την πρακτική εξέταση  117  ευρώ
5.            Φάκελο με λάστιχο
6.            Απόδειξη Προϋπηρεσίας (Για τον απαιτούμενο χρόνο προϋπηρεσίας ανάλογα με τον τίτλο σπουδών βλέπε  Πίνακα  Α΄)
α. Συμπληρωμένο τον Πίνακα Προϋπηρεσίας  (Παράρτημα Η΄)
β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνετε:
   β1.Για τους Μισθωτούς της  παρ.1 του άρθρου 11 του ΠΔ 108/2013: (1)Η διάρκεια αποκτηθείσας προϋπηρεσίας (ειδικότητα και βαθμίδα απασχόλησης) (2)Ότι απασχολήθηκε με σύμβαση έργου ή με εξαρτημένη εργασία υπό την εποπτεία αδειούχο ή πρόσωπο έχοντος προς τούτο δικαίωμα , (3)Ότι τα αναγραφόμενα στον Πίνακα Προϋπηρεσίας (Παράρτημα Η΄) είναι αληθή,(4)Ότι τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παρ. 1.1 έως 1.7 είναι διαθέσιμα (βλέπε  Πίνακα  Β΄)
β2.Για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες της  παρ.2 του άρθρου 11 του ΠΔ 108/2013:(1)Η διάρκεια αποκτηθείσας προϋπηρεσίας (ειδικότητα και βαθμίδα απασχόλησης), (2)Ότι απασχόλησε με σύμβαση έργου ή εργασίας εποπτεύοντα αδειούχο ή  πρόσωπο έχοντος προς τούτο δικαίωμα με το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό βεβαίωσης αναγγελίας ή αδείας του εποπτεύοντος , (3)Ότι ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του υπερβαίνει το 60% του Μέσου Ετήσιου Διαθέσιμου Εισοδήματος (Μ.Ε.Α.Δ.Ε.) όπως υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, για την περίοδο απόκτησης της προϋπηρεσίας του, (4)Ότι τα αναγραφόμενα στον Πίνακα Προϋπηρεσίας-(Παράρτημα Η) είναι αληθή, (ε)Ότι τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παρ. 2.1 έως 2.4, είναι διαθέσιμα (βλέπε  Πίνακα  Γ΄)
 
Δικαιολογητικά  που απαιτούνται για την χορήγηση άδειας: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ  Γ΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  ( Φωτοβόλων Σωλήνων και Επιγραφών ) (με εξετάσεις)»
1.            Παρούσα Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση 
2.            Δύο (2) φωτογραφίες
3.            Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης άδεια εργασίας ή παραμονής).
4.            Απόδειξη Κατάθεσης στην Εθνική Τράπεζα σε λογαριασμό της Περιφέρειας  Δυτικής   Ελλάδος  με αριθμό 225/545407-77 ή ΙΒΑΝ: GR83 0110 2250 0000 2255 4540 777  
4α. Για την έκδοση της παραπάνω άδειας : 33 ευρώ
4β. Για την συμμετοχή στις εξετάσεις         
              4β1. Για την θεωρητική εξέταση : 74  ευρώ  
              4β2.Για την πρακτική εξέταση     :118 ευρώ
5.            Φάκελο ε λάστιχο
6.            Απόδειξη Προϋπηρεσίας (Για τον απαιτούμενο χρόνο προϋπηρεσίας ανάλογα με τον τίτλο σπουδών βλέπε  Πίνακα  Α΄)
α. Συμπληρωμένο τον Πίνακα Προϋπηρεσίας  (Παράρτημα Η΄)
β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνετε:
   β1.Για τους Μισθωτούς της  παρ.1 του άρθρου 11 του ΠΔ 108/2013: (1)Η διάρκεια αποκτηθείσας προϋπηρεσίας (ειδικότητα και βαθμίδα απασχόλησης) (2)Ότι απασχολήθηκε με σύμβαση έργου ή με εξαρτημένη εργασία υπό την εποπτεία αδειούχο ή πρόσωπο έχοντος προς τούτο δικαίωμα , (3)Ότι τα αναγραφόμενα στον Πίνακα Προϋπηρεσίας (Παράρτημα Η΄) είναι αληθή,(4)Ότι τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παρ. 1.1 έως 1.7 είναι διαθέσιμα (βλέπε  Πίνακα  Β΄)
β2.Για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες της  παρ.2 του άρθρου 11 του ΠΔ 108/2013:(1)Η διάρκεια αποκτηθείσας προϋπηρεσίας (ειδικότητα και βαθμίδα απασχόλησης), (2)Ότι απασχόλησε με σύμβαση έργου ή εργασίας εποπτεύοντα αδειούχο ή  πρόσωπο έχοντος προς τούτο δικαίωμα με το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό βεβαίωσης αναγγελίας ή αδείας του εποπτεύοντος , (3)Ότι ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του υπερβαίνει το 60% του Μέσου Ετήσιου Διαθέσιμου Εισοδήματος (Μ.Ε.Α.Δ.Ε.) όπως υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, για την περίοδο απόκτησης της προϋπηρεσίας του, (4)Ότι τα αναγραφόμενα στον Πίνακα Προϋπηρεσίας-(Παράρτημα Η) είναι αληθή, (ε)Ότι τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παρ. 2.1 έως 2.4, είναι διαθέσιμα (βλέπε  Πίνακα  Γ΄).
 
Δικαιολογητικά  που απαιτούνται για την χορήγηση άδειας: «ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Δ΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (χωρίς εξετάσεις)»
1.            Παρούσα Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση 
2.            Δύο (2) φωτογραφίες
3.            Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης άδεια εργασίας ή παραμονής).
4.            Απόδειξη Κατάθεσης στην Εθνική Τράπεζα ποσού 25€ στο λογαριασμό της Περιφέρειας  Δυτικής   Ελλάδος  με αριθμό 225/545407-77 ή ΙΒΑΝ: GR83 0110 2250 0000 2255 4540 777
5.            Φάκελο με λάστιχο
6.            Απόδειξη Προϋπηρεσίας (Για τον απαιτούμενο χρόνο προϋπηρεσίας ανάλογα με τον τίτλο σπουδών βλέπε  Πίνακα  Α΄)
α. Συμπληρωμένο τον Πίνακα Προϋπηρεσίας  (Παράρτημα Η΄)
β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνετε:
   β1.Για τους Μισθωτούς της  παρ.1 του άρθρου 11 του ΠΔ 108/2013: (1)Η διάρκεια αποκτηθείσας προϋπηρεσίας (ειδικότητα και βαθμίδα απασχόλησης) (2)Ότι απασχολήθηκε με σύμβαση έργου ή με εξαρτημένη εργασία υπό την εποπτεία αδειούχο ή πρόσωπο έχοντος προς τούτο δικαίωμα , (3)Ότι τα αναγραφόμενα στον Πίνακα Προϋπηρεσίας (Παράρτημα Η΄) είναι αληθή,(4)Ότι τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παρ. 1.1 έως 1.7 είναι διαθέσιμα (βλέπε  Πίνακα  Β΄)
β2.Για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες της  παρ.2 του άρθρου 11 του ΠΔ 108/2013:(1)Η διάρκεια αποκτηθείσας προϋπηρεσίας (ειδικότητα και βαθμίδα απασχόλησης), (2)Ότι απασχόλησε με σύμβαση έργου ή εργασίας εποπτεύοντα αδειούχο ή  πρόσωπο έχοντος προς τούτο δικαίωμα με το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό βεβαίωσης αναγγελίας ή αδείας του εποπτεύοντος , (3)Ότι ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του υπερβαίνει το 60% του Μέσου Ετήσιου Διαθέσιμου Εισοδήματος (Μ.Ε.Α.Δ.Ε.) όπως υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, για την περίοδο απόκτησης της προϋπηρεσίας του, (4)Ότι τα αναγραφόμενα στον Πίνακα Προϋπηρεσίας-(Παράρτημα Η) είναι αληθή, (ε)Ότι τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παρ. 2.1 έως 2.4, είναι διαθέσιμα (βλέπε  Πίνακα  Γ΄)
 
ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ  ή  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ 1ης  ή  2ης  ΟΜΑΔΑΣ  –  Δ΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ δικαιολογητικά:
1. Παρούσα Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση 
2. Δύο (2) φωτογραφίες
3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης άδεια εργασίας ή παραμονής).
4. Απόδειξη Κατάθεσης στην Εθνική Τράπεζα σε λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με αριθμό 225/545407-77  ή  ΙΒΑΝ: GR83 0110 2250 0000 2255 4540 777  των παρακάτω παραβόλων:
Α) Για την έκδοση των ανωτέρων αδειών:  33 ευρώ για κάθε μία
Β) Για την συμμετοχή στις εξετάσεις:  (σημειώνεται ανάλογα):
         ΓΙΑ ΤΟΝ  ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΤΗΣ § 3
         Για την θεωρητική εξέταση  29 ευρώ
         Για την πρακτική εξέταση    99 ευρώ
  
         ΓΙΑ ΤΟΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 1ης  ΟΜΑΔΑΣ  ΤΩΝ § 4 &5
         Για την θεωρητική εξέταση   29 ευρώ
         Για την πρακτική εξέταση    118  ευρώ
 
         ΓΙΑ ΤΟΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 2ης  ΟΜΑΔΑΣ  ΤΩΝ § 6 &7
         Για την θεωρητική εξέταση  96 ευρώ
         Για την πρακτική εξέταση  163 ευρώ
      
        ΓΙΑ ΤΟΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 2ης  ΟΜΑΔΑΣ  ΤΗΣ § 8
                      Για την θεωρητική εξέταση   95 ευρώ
        Για την πρακτική εξέταση   100  ευρώ
 
5. Φάκελο με λάστιχο
6. Απόδειξη Προϋπηρεσίας (Για τον απαιτούμενο χρόνο προϋπηρεσίας βλέπε  Πίνακα  Α΄)
α. Συμπληρωμένο τον Πίνακα Προϋπηρεσίας  (Παράρτημα Η΄)
β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνετε:
   β1.Για τους Μισθωτούς της  παρ.1 του άρθρου 11 του ΠΔ 108/2013: (1)Η διάρκεια αποκτηθείσας προϋπηρεσίας (ειδικότητα και βαθμίδα απασχόλησης) (2)Ότι απασχολήθηκε με σύμβαση έργου ή με εξαρτημένη εργασία υπό την εποπτεία αδειούχο ή πρόσωπο έχοντος προς τούτο δικαίωμα , (3)Ότι τα αναγραφόμενα στον Πίνακα Προϋπηρεσίας (Παράρτημα Η΄) είναι αληθή,(4)Ότι τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παρ. 1.1 έως 1.7 είναι διαθέσιμα (βλέπε  Πίνακα  Β΄)
β2.Για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες της  παρ.2 του άρθρου 11 του ΠΔ 108/2013:(1)Η διάρκεια αποκτηθείσας προϋπηρεσίας (ειδικότητα και βαθμίδα απασχόλησης), (2)Ότι απασχόλησε με σύμβαση έργου ή εργασίας εποπτεύοντα αδειούχο ή  πρόσωπο έχοντος προς τούτο δικαίωμα με το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό βεβαίωσης αναγγελίας ή αδείας του εποπτεύοντος , (3)Ότι ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του υπερβαίνει το 60% του Μέσου Ετήσιου Διαθέσιμου Εισοδήματος (Μ.Ε.Α.Δ.Ε.) όπως υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, για την περίοδο απόκτησης της προϋπηρεσίας του, (4)Ότι τα αναγραφόμενα στον Πίνακα Προϋπηρεσίας-(Παράρτημα Η) είναι αληθή, (ε)Ότι τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παρ. 2.1 έως 2.4, είναι διαθέσιμα (βλέπε  Πίνακα  Γ΄).
Δικαιολογητικά :
Α)α) Για την έκδοση αδείας του αρχιτεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων  (2ης βαθμίδας), υποβάλλονται τα εξής:
Κάτοχοι αδείας τεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων
1)            Παρούσα Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση
2)            Δύο πρόσφατες φωτογραφίες
3)            Απόδειξη Κατάθεσης στην Εθνική Τράπεζα σε λογαριασμό της Περιφ. Δυτικής   Ελλάδος  με αριθμό: 225/545407-77 ή ΙΒΑΝ: GR83 0110 2250 0000 2255 4540 777
3A) Για την έκδοση της αδείας του αρχιτεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων:–31 ευρώ
3Β) Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτείται: (σημειώνεται ανάλογα):
1. για την θεωρητική εξέταση 33 ευρώ
2. για την πρακτική  εξέταση 69 ευρώ
3. για την πρακτική  εξέταση 79 ευρώ
4) Φάκελο με λάστιχο
5) Προϋπηρεσία (Απαιτούμενος χρόνος προϋπηρεσίας: βλέπε  Πίνακα  Α΄ )
α) Για τους Μισθωτούς, απαιτούνται:
Πιστοποιητικά-Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας (Παράρτημα Δ’), σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος Π.Δ. 115/2012 (βλέπε Πίνακα Β΄).                                     ή
Πιστοποιητικά παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με το άρθρο 4. του Ν.3982/2011.
β) Για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες, απαιτούνται:
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία δηλώνετε: (βα) Η διάρκεια αποκτηθείσας προϋπηρεσίας (ειδικότητα και βαθμίδα απασχόλησης), (ββ) ότι απασχόλησε διά συμβάσεως έργου ή εργασίας επιβλέποντα αδειούχο ή πρόσωπο έχοντος προς τούτο δικαίωμα με το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό βεβαίωσης αναγγελίας ή αδείας του εποπτεύοντος, (βγ) ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του υπερβαίνει το 60% του Μέσου Ετήσιου Διαθέσιμου Εισοδήματος (Μ.Ε.Α.Δ.Ε.) όπως υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, για την περίοδο απόκτησης της προϋπηρεσίας του , (βδ) τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παρ. 2.1 έως 2.4, ότι είναι διαθέσιμα (βλέπε  Πίνακα  Γ΄).
 
Α)β) Για την έκδοση αδείας του αρχιτεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων άλλης ειδικότητας  (2ης βαθμίδας), υποβάλλονται τα εξής:
Κάτοχοι αδείας αρχιτεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων άλλης ειδικότητας
1)            Παρούσα Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση
2)            Απόδειξη Κατάθεσης στην Εθνική Τράπεζα σε λογαριασμό της Περιφ. Δυτικής   Ελλάδος  με αριθμό: 225/545407-77 ή ΙΒΑΝ: GR83 0110 2250 0000 2255 4540 777
2A) Για την έκδοση της αδείας του αρχιτεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων:–31 ευρώ
2Β) Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτείται: (σημειώνεται ανάλογα):
Γ. Α)- για την θεωρητική εξέταση 33 ευρώ
Γ. Α)- για την πρακτική  εξέταση 69 ευρώ
Γ. Α4)- για την πρακτική  εξέταση 79 ευρώ
3)            Φάκελο με λάστιχο
4)            Προϋπηρεσία (Απαιτούμενος χρόνος προϋπηρεσίας: βλέπε  Πίνακα  Α΄ )
α) Για τους Μισθωτούς, απαιτούνται:
Πιστοποιητικά-Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας (Παράρτημα Δ’), σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος Π.Δ. 115/2012 (βλέπε Πίνακα Β΄).
Ή
Πιστοποιητικά παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με το άρθρο 4. του Ν.3982/2011.
β) Για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες, απαιτούνται:
 
Β)α) Για την έκδοση αδείας του  εργοδηγού μηχανικού εγκαταστάσεων  (3ης βαθμίδας), υποβάλλονται τα εξής:
 Κάτοχοι αδείας αρχιτεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων
1)            Παρούσα Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση
2)            Απόδειξη Κατάθεσης στην Εθνική Τράπεζα σε λογαριασμό της Περιφ. Δυτικής   Ελλάδος  με αριθμό: 225/545407-77 ή ΙΒΑΝ: GR83 0110 2250 0000 2255 4540 777
2A) Για την έκδοση της αδείας του εργοδηγού μηχανικού εγκαταστάσεων:–31 ευρώ
2Α) Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτείται: (σημειώνεται ανάλογα):
Γ. Β)- για την θεωρητική εξέταση 33 ευρώ
Γ. Β)- για την πρακτική  εξέταση 69 ευρώ
Γ. Β4)- για την πρακτική  εξέταση 79 ευρώ
3)            Φάκελο με λάστιχο
4)            Προϋπηρεσία (Απαιτούμενος χρόνος προϋπηρεσίας: βλέπε  Πίνακα  Α΄ )
α) Για τους Μισθωτούς, απαιτούνται:
Πιστοποιητικά-Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας (Παράρτημα Δ’), σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος Π.Δ. 115/2012 (βλέπε Πίνακα Β΄).
Ή
Πιστοποιητικά παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με το άρθρο 4. του Ν.3982/2011.
β) Για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες, απαιτούνται:
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία δηλώνετε: (βα) Η διάρκεια αποκτηθείσας προϋπηρεσίας (ειδικότητα και βαθμίδα απασχόλησης), (ββ) ότι απασχόλησε διά συμβάσεως έργου ή εργασίας επιβλέποντα αδειούχο ή πρόσωπο έχοντος προς τούτο δικαίωμα με το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό βεβαίωσης αναγγελίας ή αδείας του εποπτεύοντος, (βγ) ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του υπερβαίνει το 60% του Μέσου Ετήσιου Διαθέσιμου Εισοδήματος (Μ.Ε.Α.Δ.Ε.) όπως υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, για την περίοδο απόκτησης της προϋπηρεσίας του , (βδ) τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παρ. 2.1 έως 2.4, ότι είναι διαθέσιμα (βλέπε  Πίνακα  Γ΄).
 
Β)β) Για την έκδοση αδείας του  εργοδηγού μηχανικού εγκαταστάσεων  (3ης βαθμίδας), υποβάλλονται τα εξής:
Απόφοιτοι Σχολής Μηχανικών Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού
1)            Παρούσα Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση
2)            Δύο πρόσφατες φωτογραφίες
3)            Αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών  
4)            Απόδειξη Κατάθεσης στην Εθνική Τράπεζα σε λογαριασμό της Περιφ. Δυτικής   Ελλάδος  με αριθμό: 225/545407-77 ή ΙΒΑΝ: GR83 0110 2250 0000 2255 4540 777
4A) Για την έκδοση της αδείας του αρχιτεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων:–31 ευρώ
4Β) Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτείται: (σημειώνεται ανάλογα):
Γ. Β)- για την θεωρητική εξέταση 33 ευρώ
Γ. Β)- για την πρακτική  εξέταση 69 ευρώ
Γ. Β4)- για την πρακτική  εξέταση 79 ευρώ
5)            Φάκελο με λάστιχο
6)            Προϋπηρεσία (Απαιτούμενος χρόνος προϋπηρεσίας: βλέπε  Πίνακα  Α΄ )
α) Για τους Μισθωτούς, απαιτούνται:
Πιστοποιητικά-Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας (Παράρτημα Δ’), σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος Π.Δ. 115/2012 (βλέπε Πίνακα Β΄).
Ή
Πιστοποιητικά παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με το άρθρο 4. του Ν.3982/2011.
Β)γ) Για την έκδοση αδείας του  εργοδηγού μηχανικού εγκαταστάσεων άλλης ειδικότητας (3ης βαθμίδας), υποβάλλονται τα εξής:
Κάτοχοι αδείας εργοδηγού μηχανικού εγκαταστάσεων άλλης ειδικότητας
1)            Παρούσα Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση
2)            Απόδειξη Κατάθεσης στην Εθνική Τράπεζα σε λογαριασμό της Περιφ. Δυτικής   Ελλάδος  με αριθμό: 225/545407-77 ή ΙΒΑΝ: GR83 0110 2250 0000 2255 4540 777
2A) Για την έκδοση της αδείας του αρχιτεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων:–31 ευρώ
2Β) Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτείται: (σημειώνεται ανάλογα):
Γ. Β)- για την θεωρητική εξέταση 33 ευρώ
Γ. Β)- για την πρακτική  εξέταση 69 ευρώ
Γ. Β4)- για την πρακτική  εξέταση 79 ευρώ
3)            Φάκελο με λάστιχο
4)            Προϋπηρεσία (Απαιτούμενος χρόνος προϋπηρεσίας: βλέπε  Πίνακα  Α΄ )
α) Για τους Μισθωτούς, απαιτούνται:
Πιστοποιητικά-Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας (Παράρτημα Δ’), σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος Π.Δ. 115/2012 (βλέπε Πίνακα Β΄).
Ή
Πιστοποιητικά παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με το άρθρο 4. του Ν.3982/2011.
β) Για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες, απαιτούνται:
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία δηλώνετε: (βα) Η διάρκεια αποκτηθείσας προϋπηρεσίας (ειδικότητα και βαθμίδα απασχόλησης), (ββ) ότι απασχόλησε διά συμβάσεως έργου ή εργασίας επιβλέποντα αδειούχο ή πρόσωπο έχοντος προς τούτο δικαίωμα με το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό βεβαίωσης αναγγελίας ή αδείας του εποπτεύοντος, (βγ) ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του υπερβαίνει το 60% του Μέσου Ετήσιου Διαθέσιμου Εισοδήματος (Μ.Ε.Α.Δ.Ε.) όπως υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, για την περίοδο απόκτησης της προϋπηρεσίας του , (βδ) τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παρ. 2.1 έως 2.4, ότι είναι διαθέσιμα (βλέπε  Πίνακα  Γ΄) κάτωθι δικαιολογητικά :
Α) Για την έκδοση αδείας του αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή Β’ Τάξης, υποβάλλονται τα εξής:
1)            Παρούσα Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση
2)            Δύο πρόσφατες φωτογραφίες
3)            Απόδειξη Κατάθεσης στην Εθνική Τράπεζα σε λογαριασμό της Περιφ. Δυτικής   Ελλάδος  με αριθμό: 225/545407-77 ή ΙΒΑΝ: GR83 0110 2250 0000 2255 4540 777
3A) Για την έκδοση της αδείας του αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή Β’ Τάξης:23 €
3Β) Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτείται: (σημειώνεται ανάλογα):
1. για την θεωρητική εξέταση 33 ευρώ
2. για την πρακτική  εξέταση 79 ευρώ
4)            Φάκελο με λάστιχο
5)            Προϋπηρεσία (Απαιτούμενος χρόνος προϋπηρεσίας: βλέπε  Πίνακα  Α΄ )
α) Για τους Μισθωτούς, απαιτούνται:
Πιστοποιητικά-Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας (Παράρτημα Δ’), σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος Π.Δ. 115/2012 (βλέπε Πίνακα Β΄).
Ή
Πιστοποιητικά παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με το άρθρο 4. του Ν.3982/2011.
β) Για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες, απαιτούνται:
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία δηλώνετε: (βα) Η διάρκεια αποκτηθείσας προϋπηρεσίας (ειδικότητα και βαθμίδα απασχόλησης), (ββ) ότι απασχόλησε διά συμβάσεως έργου ή εργασίας επιβλέποντα αδειούχο ή πρόσωπο έχοντος προς τούτο δικαίωμα με το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό βεβαίωσης αναγγελίας ή αδείας του εποπτεύοντος, (βγ) ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του υπερβαίνει το 60% του Μέσου Ετήσιου Διαθέσιμου Εισοδήματος (Μ.Ε.Α.Δ.Ε.) όπως υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, για την περίοδο απόκτησης της προϋπηρεσίας του , (βδ) τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παρ. 2.1 έως 2.4, ότι είναι διαθέσιμα (βλέπε  Πίνακα  Γ΄)
 
Β) Για την έκδοση αδείας του αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή Α’ Τάξης, υποβάλλονται τα εξής:
1)            Παρούσα Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση
2)            Δύο πρόσφατες φωτογραφίες
3)            Απόδειξη Κατάθεσης στην Εθνική Τράπεζα σε λογαριασμό της Περιφ. Δυτικής   Ελλάδος  με αριθμό: 225/545407-77 ή ΙΒΑΝ: GR83 0110 2250 0000 2255 4540 777
3A) Για την έκδοση της αδείας του αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή Α’ Τάξης:–31 €
3Β) Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτείται: (σημειώνεται ανάλογα):
1. για την θεωρητική εξέταση 33 ευρώ
2. για την πρακτική  εξέταση 79 ευρώ
4)            Φάκελο με λάστιχο
5)            Προϋπηρεσία (Απαιτούμενος χρόνος προϋπηρεσίας: βλέπε  Πίνακα  Α΄ )
α) Για τους Μισθωτούς, απαιτούνται:
Πιστοποιητικά-Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας (Παράρτημα Δ’), σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος Π.Δ. 115/2012 (βλέπε Πίνακα Β΄).
Ή
Πιστοποιητικά παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με το άρθρο 4. του Ν.3982/2011.
β) Για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες, απαιτούνται:
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία δηλώνετε: (βα) Η διάρκεια αποκτηθείσας προϋπηρεσίας (ειδικότητα και βαθμίδα απασχόλησης), (ββ) ότι απασχόλησε διά συμβάσεως έργου ή εργασίας επιβλέποντα αδειούχο ή πρόσωπο έχοντος προς τούτο δικαίωμα με το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό βεβαίωσης αναγγελίας ή αδείας του εποπτεύοντος, (βγ) ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του υπερβαίνει το 60% του Μέσου Ετήσιου Διαθέσιμου Εισοδήματος (Μ.Ε.Α.Δ.Ε.) όπως υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, για την περίοδο απόκτησης της προϋπηρεσίας του , (βδ) τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παρ. 2.1 έως 2.4, ότι είναι διαθέσιμα (βλέπε  Πίνακα  Γ΄) κάτωθι δικαιολογητικά :
Α) Για την έκδοση αδείας του αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Β’ Τάξης, υποβάλλονται τα εξής:
1)            Παρούσα Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση
2)            Δύο πρόσφατες φωτογραφίες
3)            Απόδειξη Κατάθεσης στην Εθνική Τράπεζα σε λογαριασμό της Περιφ. Δυτικής   Ελλάδος  με αριθμό: 225/545407-77 ή ΙΒΑΝ: GR83 0110 2250 0000 2255 4540 777
3A) Για την έκδοση της αδείας του αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Β’ Τάξης:–23 ευρώ
3Β) Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτείται: (σημειώνεται ανάλογα):
1. για την θεωρητική εξέταση 33 ευρώ
2. για την πρακτική  εξέταση 79 ευρώ
4)            Φάκελο με λάστιχο
5)            Προϋπηρεσία (Απαιτούμενος χρόνος προϋπηρεσίας: βλέπε  Πίνακα  Α΄ )
α) Για τους Μισθωτούς, απαιτούνται:
Πιστοποιητικά-Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας (Παράρτημα Δ’), σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος Π.Δ. 115/2012 (βλέπε Πίνακα Β΄).
Ή
Πιστοποιητικά παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με το άρθρο 4. του Ν.3982/2011.
β) Για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες, απαιτούνται:
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία δηλώνετε: (βα) Η διάρκεια αποκτηθείσας προϋπηρεσίας (ειδικότητα και βαθμίδα απασχόλησης), (ββ) ότι απασχόλησε διά συμβάσεως έργου ή εργασίας επιβλέποντα αδειούχο ή πρόσωπο έχοντος προς τούτο δικαίωμα με το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό βεβαίωσης αναγγελίας ή αδείας του εποπτεύοντος, (βγ) ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του υπερβαίνει το 60% του Μέσου Ετήσιου Διαθέσιμου Εισοδήματος (Μ.Ε.Α.Δ.Ε.) όπως υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, για την περίοδο απόκτησης της προϋπηρεσίας του , (βδ) τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παρ. 2.1 έως 2.4, ότι είναι διαθέσιμα (βλέπε  Πίνακα  Γ΄).
 
Β) Για την έκδοση αδείας του αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Α’ Τάξης, υποβάλλονται τα εξής:
1)            Παρούσα Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση
2)            Δύο πρόσφατες φωτογραφίες
3)            Απόδειξη Κατάθεσης στην Εθνική Τράπεζα σε λογαριασμό της Περιφ. Δυτικής   Ελλάδος  με αριθμό: 225/545407-77 ή ΙΒΑΝ: GR83 0110 2250 0000 2255 4540 777
3A) Για την έκδοση της αδείας του αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Α’ Τάξης:–31 ευρώ
3Α) Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτείται: (σημειώνεται ανάλογα):
Γ. Β)- για την θεωρητική εξέταση 33 ευρώ
Γ. Β)- για την πρακτική  εξέταση 79 ευρώ
4)            Φάκελο με λάστιχο
5)            Προϋπηρεσία (Απαιτούμενος χρόνος προϋπηρεσίας: βλέπε  Πίνακα  Α΄ )
α) Για τους Μισθωτούς, απαιτούνται:
Πιστοποιητικά-Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας (Παράρτημα Δ’), σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος Π.Δ. 115/2012 (βλέπε Πίνακα Β΄).
Ή
Πιστοποιητικά παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με το άρθρο 4. του Ν.3982/2011.
β) Για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες, απαιτούνται:
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία δηλώνετε: (βα) Η διάρκεια αποκτηθείσας προϋπηρεσίας (ειδικότητα και βαθμίδα απασχόλησης), (ββ) ότι απασχόλησε διά συμβάσεως έργου ή εργασίας επιβλέποντα αδειούχο ή πρόσωπο έχοντος προς τούτο δικαίωμα με το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό βεβαίωσης αναγγελίας ή αδείας του εποπτεύοντος, (βγ) ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του υπερβαίνει το 60% του Μέσου Ετήσιου Διαθέσιμου Εισοδήματος (Μ.Ε.Α.Δ.Ε.) όπως υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, για την περίοδο απόκτησης της προϋπηρεσίας του , (βδ) τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παρ. 2.1 έως 2.4, ότι είναι διαθέσιμα (βλέπε  Πίνακα  Γ΄)
 
Δικαιολογητικά  που απαιτούνται για την χορήγηση άδειας: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Α΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  3ης Ή 4ης ΟΜΑΔΑΣ (χωρίς εξετάσεις)»
1.            Παρούσα Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση 
2.            Δύο (2) φωτογραφίες
3.            Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης άδεια εργασίας ή παραμονής).
4.            Φωτοτυπία της Βεβαίωσης Αναγγελίας εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 3ης ή 4ης ομάδας Α΄ ειδικότητας.
5.            Απόδειξη Κατάθεσης στην Εθνική Τράπεζα σε λογαριασμό της Περιφέρειας  Δυτικής Ελλάδος με αριθμό 225/545407-77  ή ΙΒΑΝ: GR83 0110 2250 0000 2255 4540 777
 Για την έκδοση των ανωτέρων αδειών:  33 ευρώ
6.            Φάκελο με λάστιχο
7.            Απόδειξη Προϋπηρεσίας
(Για τον απαιτούμενο χρόνο προϋπηρεσίας βλέπε  Πίνακα  Α΄)
α. Συμπληρωμένο τον Πίνακα Προϋπηρεσίας  (Παράρτημα Η΄)
β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνετε:
   β1.Για τους Μισθωτούς της  παρ.1 του άρθρου 11 του ΠΔ 108/2013: (1)Η διάρκεια αποκτηθείσας προϋπηρεσίας (ειδικότητα και βαθμίδα απασχόλησης) (2)Ότι απασχολήθηκε με σύμβαση έργου ή με εξαρτημένη εργασία υπό την εποπτεία αδειούχο ή πρόσωπο έχοντος προς τούτο δικαίωμα , (3)Ότι τα αναγραφόμενα στον Πίνακα Προϋπηρεσίας (Παράρτημα Η΄) είναι αληθή,(4)Ότι τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παρ. 1.1 έως 1.7 είναι διαθέσιμα (βλέπε  Πίνακα  Β΄)
β2.Για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες της  παρ.2 του άρθρου 11 του ΠΔ 108/2013:(1)Η διάρκεια αποκτηθείσας προϋπηρεσίας (ειδικότητα και βαθμίδα απασχόλησης), (2)Ότι απασχόλησε με σύμβαση έργου ή εργασίας εποπτεύοντα αδειούχο ή  πρόσωπο έχοντος προς τούτο δικαίωμα με το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό βεβαίωσης αναγγελίας ή αδείας του εποπτεύοντος , (3)Ότι ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του υπερβαίνει το 60% του Μέσου Ετήσιου Διαθέσιμου Εισοδήματος (Μ.Ε.Α.Δ.Ε.) όπως υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, για την περίοδο απόκτησης της προϋπηρεσίας του, (4)Ότι τα αναγραφόμενα στον Πίνακα Προϋπηρεσίας-(Παράρτημα Η) είναι αληθή, (ε)Ότι τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παρ. 2.1 έως 2.4, είναι διαθέσιμα (βλέπε  Πίνακα  Γ΄)
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι ή ΙΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 2067/2015 δικαιολογητικά :
Α1) Για την συμμετοχή στις εξετάσεις Κατηγορίας Ι υποβάλλονται :
               1. Παρούσα Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση
               2. Φωτοαντίγραφο της Άδειας εργοδηγού ψυκτικού ή βεβαίωσης αναγγελίας
               3. Απόδειξη Κατάθεσης στην Εθνική Τράπεζα σε λογαριασμό της Περιφ. Δυτικής  Ελλάδος  με αριθμό: 225/545407-77 ή ΙΒΑΝ: GR83 0110 2250 0000 2255 4540 777
  3A1) Για τις διοικητικές ενέργειες: 5 ευρώ
  3Β1) Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτείται (σημειώνεται ανάλογα):
         Για την θεωρητική εξέταση: 17 ευρώ
         Για την πρακτική  εξέταση: 135 ευρώ
               4. Φάκελο με λάστιχο
               5. Τίτλο Σπουδών
Α2) Για την συμμετοχή στις Συμπληρωματικές εξετάσεις Κατηγορίας Ι (ΕΚ 2067/2015) υποβάλλονται :
  3Β2) Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτείται (σημειώνεται ανάλογα):
           Για την θεωρητική εξέταση: 7 ευρώ
 
Β1) Για την συμμετοχή στις εξετάσεις Κατηγορίας ΙΙ υποβάλλονται :
               1. Παρούσα Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση
               2. Φωτοαντίγραφο της Άδειας αρχιτεχνίτη ψυκτικού
               3. Απόδειξη Κατάθεσης στην Εθνική Τράπεζα σε λογαριασμό της Περιφ. Δυτικής  Ελλάδος  με αριθμό: 225/545407-77 ή ΙΒΑΝ: GR83 0110 2250 0000 2255 4540 777
  3A1) Για τις διοικητικές ενέργειες: 5 ευρώ
  3Β2) Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτείται (σημειώνεται ανάλογα):
         Για την θεωρητική εξέταση: 17 ευρώ
       Για την πρακτική  εξέταση: 89 ευρώ +  46 ευρώ                 ή  135 ευρώ     
               4. Φάκελο με λάστιχο
5. Τίτλο Σπουδών
Β2) Για την συμμετοχή στις Συμπληρωματικές εξετάσεις Κατηγορίας ΙΙ (ΕΚ 2067/2015) υποβάλλονται :
  3Β2) Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτείται (σημειώνεται ανάλογα):
         Για την θεωρητική εξέταση: 7 ευρώ
         Για την πρακτική  εξέταση: 46 ευρώ

Skip to content