ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Χορήγηση Κ.Ε.Κ – (Τ35)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Επίδειξη της Εξουσιοδότησης  Χορήγησης ΚΕΚ  (η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ)
2) *e-παράβολο 5% 
3) * e-παράβολο 10%

*  Για 100 ΚΕΚ Α’ Κατηγορίας     –  44,02 ευρώ  (5%)  και  88,04 ευρώ (10%)
*  Για 100 ΚΕΚ Β’ Κατηγορίας      – 58,69 ευρώ (5%)  και 117,39 ευρώ (10%)

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ           :   Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαϊου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ :  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής

ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:
Για Α.Ε.:  Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.:
i) για την απόφαση χορήγησης Κ.Ε.Κ. και
ii) για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει.
Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε : Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και τελευταία τροποποίηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Από 31/12/2021 καταργούνται όλες οι κάρτες ελέγχου καυσαερίων που έχουν χορηγηθεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και οι Κ.Ε.Κ. πλέον θα εκδίδονται μηχανογραφικά από τους ίδιους τους φορείς (ΚΤΕΟ, Συνεργεία) που θα τις χορηγούν.

(ΑΔΑ: ΨΗΕΩ465ΧΘΞ-9ΕΠ)

Μετάβαση στο περιεχόμενο