ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Χορήγηση ειδικής άδειας Ραδιοερασιτεχνικού Σταθμού – (Τ17)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Για Φυσικά πρόσωπα:
1)
Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου2,5.
2) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνεται :
α) ο μόνιμος χώρος εγκατάστασης του σταθμού, οι εναλλακτικές θέσεις εγκατάστασης και η διεύθυνση μονίμου κατοικίας,
β) ότι κατά το παρελθόν δεν του έχει αφαιρεθεί η άδεια ερασιτεχνικού σταθμού.
3) e-Παράβολο 26 ευρώ (Κωδ. 5115).

Για μη κερδοσκοπικά σωματεία ή σύλλογοι3:
1) Καταστατικό μη κερδοσκοπικού σωματείου ή συλλόγου
2) Απόφαση του σωματείου ή συλλόγου με την οποία ορίζεται μέλος του, αδειούχος ραδιοερασιτέχνης «κατηγορίας 1», ως υπεύθυνος λειτουργίας του ραδιοερασιτεχνικού σταθμού (club station).
3) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνεταιο μόνιμος χώρος εγκατάστασης του σταθμού και οι εναλλακτικές θέσεις εγκατάστασης.
4) e-Παράβολο 26 ευρώ (Κωδ. 5115).

Για τμήματα των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης4 :
1) Σύσταση εργαστηρίου σχετικού με τις ραδιοεπικοινωνίες.
2) Απόφαση του εκπαιδευτικού ιδρύματος με την οποία ορίζεται αδειούχος ραδιοερασιτέχνης «κατηγορίας 1», ως υπεύθυνος λειτουργίας του ραδιοερασιτεχνικού σταθμού (club station).
3) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνεταιο μόνιμος χώρος εγκατάστασης του σταθμού και οι εναλλακτικές θέσεις εγκατάστασης.
4) e-Παράβολο 26 ευρώ (Κωδ. 5115)

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ           :   Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαϊου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ :  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής
 
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1)
Η διάρκεια ισχύος των αδειών είναι δεκαετής. Οι άδειες είναι προσωπικές και αμεταβίβαστες.
2)
Σε περίπτωση ανηλίκου, υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του με την οποία παρέχεται η  συναίνεσή του για την άσκηση των ραδιοερασιτεχνικών δραστηριοτήτων του ανηλίκου.
3)
Tα μη κερδοσκοπικά σωματεία ή σύλλογοι, πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α)  
Έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα.  
β)
Από το καταστατικό τους προκύπτει ότι αποσκοπούν στην υποστήριξη και ανάπτυξη της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη
γ)
Υπάρχει απόφαση του σωματείου ή συλλόγου με την οποία ορίζεται μέλος του, αδειούχος ραδιοερασιτέχνης «κατηγορίας 1», ως υπεύθυνος λειτουργίας του ραδιοερασιτεχνικού σταθμού (club station).
4) Για Τμήματα των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας που έχουν ως αντικείμενο τις ραδιοεπικοινωνίες πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α)  σύσταση εργαστηρίου ραδιοεπικοινωνιών με σκοπό την υποστήριξη της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη,
β) ο υπεύθυνος λειτουργίας να είναι αδειούχος ραδιοερασιτέχνης κατηγορίας 1 και ορίζεται με απόφαση του εκπαιδευτικού ιδρύματος.
5) Σε περιπτώσεις υπηκόων άλλων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, αποδεικτικά έγγραφα που σχετίζονται με τη τα στοιχεία τους, την ηλικία, υπηκοότητα, και την μόνιμη διαμονή τους συμπεριλαμβανομένης και της άδειας παραμονής στις περιπτώσεις που προβλέπεται.


   

   


        Skip to content